Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Praca socjalna

Wydział Filozoficzny

Dostępne programy

studia I stopnia

nie są prowadzone

studia II stopnia

forma: studia stacjonarne

język studiów: polski

profil studiów: ogólnoakademicki

czas trwania: 2 lata (4 semestry)

tytuł zawodowy: magister

dyscyplina wiodąca: nauki socjologiczne

Opis studiów

Instytut Socjologii posiada ponad 30-letnie doświadczenie w nauczaniu pracy socjalnej – początkowo jako pierwszej w kraju specjalności w ramach studiów socjologicznych, a od 2014 roku jako samodzielnych studiów magisterskich. Studia te oferują szeroką wiedzę i umiejętności z zakresu współczesnych metod pracy socjalnej, planowania, organizacji i ewaluacji działań pomocowych. Program studiów otrzymał pozytywną opinię Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; obejmuje przedmioty w ramach modułu wiedza ogólna oraz czterech bloków specjalistycznych: dziecko i rodzina, zdrowie psychiczne i uzależnienia, społeczność lokalna i sprawiedliwość społeczna, starzenie i międzypokoleniowa równość. W ramach zajęć studenci i studentki poznają różnorodne podejścia i metody współczesnej pracy socjalnej (m.in. streetworking, praca socjalna skoncentrowana na rozwiązaniach, action research oraz uczą się przez doświadczenie, realizując projekty grupowe dla konkretnych instytucji (np. Stowarzyszenie SIEMACHA, Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL, Stowarzyszenie MONAR).

👉  Przeczytaj, dlaczego warto studiować pracę socjalną na UJ

Informacje o Wydziale

Wydział Filozoficzny jest jednym z najstarszych wydziałów na naszej uczelni, ponieważ powstał w 1364 roku. Posiada kategorię A+ nadaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kierunki studiów prowadzone na Wydziale od lat zajmują czołowe miejsca w rankingach opracowywanych przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy", uzdolnieni studenci Wydziału rokrocznie zasilają grono laureatów prestiżowego programu Diamentowy Grant oraz odnoszą sukcesy w krajowych i międzynarodowych konkursach. Wydział Filozoficzny to miejsce, gdzie człowiek stawiany jest w centrum zainteresowań badawczych. W trakcie studiów można poznać siebie, innych ludzi, różnorodne kultury i religie, a także zrozumieć świat, jednostkę i społeczeństwo.

Wydział składa się z 5 instytutów: Filozofii, Pedagogiki, Psychologii, Religioznawstwa i Socjologii oraz Katedry Porównawczych Studiów Cywilizacji. Zajęcia prowadzone są w Instytucie Socjologii, który jest centrum krakowskiej socjologii i jednym z najważniejszych ośrodków naukowych w kraju w tej dziedzinie. Działalność naukowa i edukacyjna Instytutu jest odbiciem zarówno bogatej tradycji, jak i obecnych, zróżnicowanych zainteresowań badawczych jego pracowników i pracowniczek oraz doktorantów i doktorantek. Dzieje krakowskiej socjologii uniwersyteckiej sięgają końca dziewiętnastego wieku.

Jedna z kluczowych właściwości Instytutu jest udział jego pracowników i pracownic oraz studentów i studentek w ogólnopolskiej oraz światowej współpracy naukowej i dydaktycznej. Realizujemy ważne i aktualne projekty badawcze i naukowe, nasi pracownicy i pracownice oraz doktoranci i doktorantki są autor(k)ami i współautor(k)ami licznych publikacji wydawanych w uznanych czasopismach i wydawnictwach. Instytut Socjologii UJ to jednostka, która współpracuje nie tylko z innymi ośrodkami badawczymi i naukowymi w Polsce i na świecie, ale także z organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi, firmami i mediami. Działalność ekspercka, analizy, raporty... - formy tej współpracy są różne! Instytut dysponuje dwiema dobrze wyposażonymi pracowniami komputerowymi, w których odbywają się warsztaty analizy danych, a także specjalistyczną fokusownią (pracownią do prowadzenia, rejestrowania i analizowania wywiadów grupowych).

👉  Dlaczego warto studiować w Instytucie Socjologii UJ?

Rankingi, wyróżnienia, akredytacje

  • Kategoria naukowa B+ w dyscyplinie wiodącej "nauki socjologiczne" przyznana Uniwersytetowi Jagiellońskiemu decyzją Ministra Edukacji i Nauki

Przejdź do filmu

Program studiów

W programie studiów znajdziesz informacje o tym, na jakie przedmioty będziesz uczęszczać, studiując na tym kierunku. Program mówi o tym, jakie przedmioty są przewidziane w poszczególnych semestrach studiów, które są obowiązkowe, które należą do grupy przedmiotów do wyboru (tzw. przedmiotów fakultatywnych), które z nich kończą się egzaminem, a które nie. Każdy przedmiot ma w takim programie studiów swój sylabus, czyli opis, czego w ramach tego przedmiotu uczą się studenci i studentki.

Sprawy studenckie

Dział Spraw Studenckich

Centrum Wsparcia Dydaktyki

studiuje.uj.edu.pl
studenckie@uj.edu.pl
ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków

Dział Spraw Stypendialnych

Centrum Wsparcia Dydaktyki

stypendia.uj.edu.pl
stypendia@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Życie studenckie

Studia to nie tylko nauka i uczestnictwo w wykładach lub ćwiczeniach, ale również okazja do rozwijania pasji i zainteresowań. Na Uniwersytecie Jagiellońskim działa prężnie wiele kół naukowych i organizacji studenckich, zarówno tych wydziałowych, jak i ogólnouniwersyteckich, które umożliwią aktywne spędzanie wolnego czasu, poszerzenie wiedzy, rozwijanie talentów, udział w ciekawych, nieszablonowych projektach, wyjazdy badawcze i integracyjne, uczestnictwo w konferencjach naukowych oraz poznanie nowych ludzi poza salą wykładową. Przy Wydziale Filozoficznym działają liczne studenckie koła naukowe m. in. Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej oraz grupa edukacyjno-dyskusyjna "On-line on-Soul", którą tworzą studentki pracy socjalnej w Instytucie Socjologii UJ. Instytut umożliwia publikowanie artykułów w renomowanym czasopiśmie Zeszyty Pracy Socjalnej.

Wszystkie osoby zainteresowane międzynarodowym wymiarem studiowania, mogą korzystać z możliwości, jakie oferują m.in. program Erasmus+, Utrecht Network, udział w wymianie bilateralnej czy uniwersytet europejski Una Europa, mogą również wziąć udział w wymianie krajowej w ramach programu MOST.

👉 Studenckim okiem o studiach i Instytucie Socjologii UJ

Więcej niż studiowanie


Przejdź do filmu

Wszystko o rekrutacji

Dział Rekrutacji na Studia

Centrum Wsparcia Dydaktyki

rekrutacja.uj.edu.pl
rekrutacja@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Rekrutacja na studia

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim jest prowadzona elektronicznie w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów: irk.uj.edu.pl. Za rekrutację na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim odpowiada Dział Rekrutacji na Studia. Jeśli masz pytania związane z rekrutacją, skontaktuj się z Działem bezpośrednio lub odwiedź strony: rekrutacja.uj.edu.plirk.uj.edu.pl.

Szczegółowe informacje o rekrutacji na ten kierunek studiów, w tym informacje o sposobie obliczania wyniku (np. lista branych pod uwagę wyników matury w przypadku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich, czy oceny ze studiów brane pod uwagę w przypadku studiów II stopnia), o wysokości opłat – rekrutacyjnej i za studia (jeśli studia są płatne), terminy oraz lista wymaganych dokumentów znajdują się w serwisie rekrutacyjnym IRK: irk.uj.edu.pl

Przeniesienie lub zmiana kierunku

Przeniesienie z innej uczelni, w tym także zagranicznej, lub zmiana kierunku studiów w ramach Uniwersytetu możliwe są, za zgodą dziekana: po ukończeniu pierwszego roku studiów i spełnieniu dodatkowych warunków określonych przez radę wydziału. W sprawie przeniesienia należy kontaktować się bezpośrednio z jednostką prowadzącą dane studia.

Zobacz również

Biuro Karier

Centrum Wsparcia Dydaktyki

biurokarier.uj.edu.pl
kariery@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Absolwenci i absolwentki

Współcześnie zmienia się podejście do pomocy społecznej (profesjonalizacja, podejście aktywizujące). Zmiana ta jest odpowiedzią na nowe wyzwania i wciąż pojawiające się problemy społeczne. W związku z tym dobrze wykształceni i kompetentni specjaliści z zakresu pracy socjalnej są niezbędni na rynku pracy w Unii Europejskiej oraz w Polsce.

Praktyki zawodowe są częścią studiów w Instytucie Socjologii UJ. W ramach zajęć studenci i studentki poznają różnorodne podejścia i metody współczesnej pracy socjalnej (m.in. streetworking, praca socjalna skoncentrowana na rozwiązaniach, action research), uczą się przez doświadczenie, realizując projekty grupowe dla konkretnych instytucji (np. Stowarzyszenie SIEMACHA, Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL, Stowarzyszenie MONAR). Absolwenci/absolwentki pracy socjalnej uzyskują uprawnienia wykonywania zawodu pracownika socjalnego, mogą znaleźć pracę:

  • jako animatorzy wspólnot lokalnych, doradcy rodzinni, specjaliści od life coachingu
  • w firmach - działach HR i działach odpowiedzialnych za CSR (społeczna odpowiedzialność biznesu)
  • w organizacjach pozarządowych i instytucjach samorządowych
  • w instytucjach promocji i ochrony zdrowia (także zdrowia psychicznego)
  • w instytucjach pracujących z dziećmi, młodzieżą, osobami starszymi, osobami z niepełnosprawnościami
  • w instytucjach pomocy społecznej, placówkach socjalizacyjnych, resocjalizacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, ośrodkach terapii uzależnień

Możliwości dalszej edukacji

Kontakt

Studia prowadzone są w Instytucie Socjologii, który jest jednostką wchodzącą w skład Wydziału Filozoficznego. Instytut ma swoją siedzibę w centrum Krakowa. Z pytaniami dotyczącymi studiów możesz się zwrócić tu:

instytut.socjologii@uj.edu.pl

ul. Grodzka 52
31-044 Kraków
Telefon: (+48) 12 422 21 29

socjologia.uj.edu.pl
phils.uj.edu.pl