Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Archeologia

Wydział Historyczny

Dostępne programy

studia I stopnia

forma: studia stacjonarne

język studiów: polski

profil studiów: ogólnoakademicki

czas trwania: 3 lata (6 semestrów)

tytuł zawodowy: licencjat

dyscyplina: archeologia

studia II stopnia

forma: studia stacjonarne

język studiów: polski

profil studiów: ogólnoakademicki

czas trwania: 2 lata (4 semestry)

tytuł zawodowy: magister

dyscyplina: archeologia

Opis studiów

Skąd przyszliśmy i dokąd zmierzamy? – to pytania, na które odpowiedzi można szukać na całym świecie – na przykład w Izraelu, Jordanii, na Cyprze, w USA, Egipcie czy Gwatemali, ale naturalnie również w Polsce – to miejsca, w których archeolodzy z Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadzą swoje badania. O studiach zawsze mówi się, że są przygodą – studia archeologiczne mogą nią być nie tylko metaforycznie. To odkrywanie świata, naszego wspólnego dziedzictwa, a czasem także ocalanie go i przywracanie tego, co zapomniane. Na UJ prowadzimy pełen program studiów archeologicznych: od archeologii Polski przez archeologię Europy, śródziemnomorską, aż po Nowy Świat. Ten kierunek przygotowuje nie tylko do prowadzenia badań wykopaliskowych i opracowywania ich wyników, ale także do pracy w urzędach konserwatorskich, muzeach archeologicznych, jednostkach naukowych (w Polsce i poza jej granicami) oraz w innych sektorach gospodarki związanych z dziedzictwem kulturowym i archeologicznym, jak również w obszarach związanych z turystyką.

Studia na kierunku archeologia na Uniwersytecie Jagiellońskim mają tradycję sięgającą 1863 r. Uniwersytet Jagielloński był pierwszą uczelnią w Polsce, na której otwarto katedry archeologii Polski (1866) i archeologii klasycznej (1897). Obecnie jest jednym z niewielu uniwersytetów w Polsce oferujących pełny program obejmujący swoim zakresem archeologię Polski i Europy, świata śródziemnomorskiego i kontynentów amerykańskich.

Informacje o Wydziale

Wydział Historyczny posiada kategorię A nadaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i jest najlepszym wydziałem historycznym w Polsce wg. rankingu Fundacji "Perspektyw", dodatkowo kierunki studiów prowadzone na Wydziale od lat zajmują czołowe miejsca w tym rankingu. Wydział ten to odpowiednie miejsce dla pasjonatów starożytnych kultur, osób zainteresowanych badaniem sztuki, ochroną dóbr kultury oraz oczywiście studiowaniem historii. W ofercie studiów znajdują się takie kierunki, jak: archeologia, etnologia i antropologia kulturowa, historia, historia sztuki, judaistyka, muzykologia oraz ochrona dóbr kultury – kierunki studiów mają długą tradycję nauczania, mimo to zajęcia są prowadzone w innowacyjny sposób i odpowiadają na aktualne potrzeby studentów i pracodawców.

W skład Wydziału wchodzi 6 instytutów. Zajęcia na kierunku archeologia prowadzone są w Instytucie Archeologii, który mieści się w samym centrum Krakowa. Instytut posiada nowoczesny sprzęt komputerowy i pomiarowy, skanery laserowe, i sprzęt umożliwiający pracę nad zabytkami. Wspomniany sprzęt pozwala studentom na praktyczną naukę w zakresie nowoczesnych technologii i metod używanych w archeologii. Ważnym aspektem kształcenia archeologów jest praca z zabytkiem. Instytut Archeologii posiada dydaktyczne zbiory wykorzystywane w procesie kształcenia, dodatkowo współpracuje z Muzeum Archeologicznym w Krakowie oraz z Muzeum Narodowym w Krakowie, dzięki czemu studenci mają szeroki dostęp do zabytków.

Rankingi, wyróżnienia, akredytacje

  • Ranking Kierunków Studiów "Perspektywy":
    • 1. miejsce w 2019 i 2020 roku
    • 3. miejsce w 2021 i 2023 roku
  • Kategoria naukowa B+ w dyscyplinie "archeologia" przyznana Uniwersytetowi Jagiellońskiemu decyzją Ministra Edukacji i Nauki

Przejdź do filmu

Program studiów

W programie studiów znajdziesz informacje o tym, na jakie przedmioty będziesz uczęszczać, studiując na tym kierunku. Program mówi o tym, jakie przedmioty są przewidziane w poszczególnych semestrach studiów, które są obowiązkowe, które należą do grupy przedmiotów do wyboru (tzw. przedmiotów fakultatywnych), które z nich kończą się egzaminem, a które nie. Każdy przedmiot ma w takim programie studiów swój sylabus, czyli opis, czego w ramach tego przedmiotu uczą się studenci i studentki.

Sprawy studenckie

Dział Spraw Studenckich

Centrum Wsparcia Dydaktyki

studiuje.uj.edu.pl
studenckie@uj.edu.pl
ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków

Dział Spraw Stypendialnych

Centrum Wsparcia Dydaktyki

stypendia.uj.edu.pl
stypendia@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Życie studenckie

Studia to nie tylko nauka i uczestnictwo w wykładach lub ćwiczeniach, ale również okazja do rozwijania pasji i zainteresowań. Na Uniwersytecie Jagiellońskim działa prężnie wiele kół naukowych i organizacji studenckich, zarówno tych wydziałowych, jak i ogólnouniwersyteckich, które umożliwią aktywne spędzanie wolnego czasu, poszerzenie wiedzy, rozwijanie talentów, udział w ciekawych, nieszablonowych projektach, wyjazdy badawcze i integracyjne, uczestnictwo w konferencjach naukowych oraz poznanie nowych ludzi poza salą wykładową. Przy Instytucie Archeologii działa Koło Naukowe Studentów Archeologii. Studenci, zazwyczaj w miesiącach wakacyjnych, odbywają zawodowe ćwiczenia terenowe, będące praktyczną nauką zawodu w czasie prowadzonych przez Instytut wykopalisk m. in. na terenie Polski, Ukrainy, Egiptu.

Wszystkie osoby zainteresowane międzynarodowym wymiarem studiowania, mogą korzystać z możliwości, jakie oferują m.in. program Erasmus+, Utrecht Network, udział w wymianie bilateralnej czy uniwersytet europejski Una Europa, mogą również wziąć udział w wymianie krajowej w ramach programu MOST.

Więcej niż studiowanie

Co mówią nasi studenci i studentki

Michał Michał
Studia to z pewnością nie czas na siedzenie w domu z kolejnym sezonem serialu. Inicjatywy i projekty studenckie dają mnóstwo frajdy. Dużo można się przy nich nauczyć i wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną w praktyce. Przy okazji poznaje się także mnóstwo fantastycznych osób.

Anna Anna
W ramach studiów w Instytucie Archeologii możliwe są wyjazdy do wielu krajów świata, m.in. Gwatemali, USA, Egiptu, na Cypr, gdzie studenci zainteresowani konkretną tematyką mają szansę zdobyć szerszą wiedzę na temat interesujących ich zagadnień i podszkolić warsztat archeologa. W ramach praktyk studenckich prowadzone są również badania na wielu interesujących stanowiskach na terenie Polski.

Co mówią nasi wykładowcy i wykładowczynie

Prof. dr hab. Ewdoksia Papuci-Władyka Prof. dr hab. Ewdoksia Papuci-Władyka
Warto studiować w ogóle, bo uważam, że daje to zupełnie inne spojrzenie na swój kraj, ale też na świat. Studia otwierają oczy na wiele spraw, poszerzają horyzonty myślowe, dają różne możliwości dokształcania się nie tylko w wybranej dziedzinie, ale też w innych, dają możliwość wyjazdów stażowych, praktyk, poznawania innych krajów i ludzi. A szczególnie warto studiować na UJ, bo jest to jedna z dwóch najlepszych uczelni w kraju i również coraz lepiej rozpoznawalna uczelnia w Europie i poza nią. Ostatnio zdobyty status uczelni badawczej rozszerzy jeszcze te możliwości.

Dr Kamil Kopij Dr Kamil Kopij
– Jak dobrze wykorzystać czas na studiach?
– Po prostu studiować. To znaczy nie tylko uczyć się do egzaminów i wykonywać polecenia prowadzących zajęcia, ale eksplorować interesujące nas tematy. Szukać odpowiedzi na rodzące się w głowie pytania, a gdy okaże się, że jeszcze nikt nie znalazł na nie odpowiedzi lub są one niezadowalające, bo nikt nie zadał nawet takich pytań, rzucić się w wir pracy, która może być początkiem naukowej kariery. Dręczyć wykładowców pytaniami, prosić o dodatkową literaturę. A prócz tego eksplorować świat, poznawać ludzi i ich odmienne spojrzenie na rzeczywistość. Prowadzić rozmowy mające na celu zrozumienie, a nie debaty, które trzeba wygrać.

Wszystko o rekrutacji

Dział Rekrutacji na Studia

Centrum Wsparcia Dydaktyki

rekrutacja.uj.edu.pl
rekrutacja@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Rekrutacja na studia

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim jest prowadzona elektronicznie w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów: irk.uj.edu.pl. Za rekrutację na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim odpowiada Dział Rekrutacji na Studia. Jeśli masz pytania związane z rekrutacją, skontaktuj się z Działem bezpośrednio lub odwiedź strony: rekrutacja.uj.edu.plirk.uj.edu.pl.

Szczegółowe informacje o rekrutacji na ten kierunek studiów, w tym informacje o sposobie obliczania wyniku (np. lista branych pod uwagę wyników matury w przypadku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich, czy oceny ze studiów brane pod uwagę w przypadku studiów II stopnia), o wysokości opłat – rekrutacyjnej i za studia (jeśli studia są płatne), terminy oraz lista wymaganych dokumentów znajdują się w serwisie rekrutacyjnym IRK: irk.uj.edu.pl

Przeniesienie lub zmiana kierunku

Przeniesienie z innej uczelni, w tym także zagranicznej, lub zmiana kierunku studiów w ramach Uniwersytetu możliwe są, za zgodą dziekana: po ukończeniu pierwszego roku studiów i spełnieniu dodatkowych warunków określonych przez radę wydziału. W sprawie przeniesienia należy kontaktować się bezpośrednio z jednostką prowadzącą dane studia.

Zobacz również

Biuro Karier

Centrum Wsparcia Dydaktyki

biurokarier.uj.edu.pl
kariery@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Absolwenci i absolwentki

Studia na kierunku archeologia przygotowują studenta zarówno do udziału w naukowych, ratowniczych czy komercyjnych pracach terenowych na obszarach objętych inwestycjami czy zagrożeniem wojennym, jak i kształcą specjalistów do pracy w urzędach konserwatorskich, muzeach archeologicznych, ale również w turystyce i innych. Uzyskane kwalifikacje umożliwiają aktywny udział w pracach terenowych archeologicznych w zakresie eksploracji, sporządzania dokumentacji czy interpretacji wyników badań. Umożliwiają najlepszym absolwentom kontynuację studiów oraz podjęcie pracy w innych jednostkach uniwersyteckich i naukowych, również w samym Instytucie Archeologii UJ.

W kontekście pracy zawodowej absolwent przygotowany jest do pracy w takich instytucjach, jak muzea (na różnych stanowiskach), inne instytucje kultury, urzędy konserwatorskie czy jednostki badawcze. Może również udzielać się jako pracownik w tzw. „komercyjnej” archeologii, w tym kierować własną firmą archeologiczną, czy w sektorze turystycznym.

Wspomniana kariera nie ogranicza się przy tym do zawodu archeologa. Studia II stopnia na kierunku archeologia umożliwiają również podjęcie pracy w innych sektorach gospodarki związanych z dziedzictwem kulturowym-archeologicznym. Absolwent tych studiów posiada wiedzę, umiejętności praktyczne oraz kompetencje umożliwiające prowadzenie samodzielnych badań naukowych gabinetowych i terenowych o profilu archeologicznym, zarówno jako uczestnik, jak i kierownik takich badań. Jest w pełni kompetentny do zajmowania stanowisk kierowniczych w zespołach archeologicznych.

Możliwości dalszej edukacji

Uniwersytet bliżej Was

Centrum Promocji i Komunikacji UJ

promocja.uj.edu.pl
wycieczki@uj.edu.pl

Oferta dla szkół

W związku z obecną sytuacją pandemiczną część wydarzeń zarówno wydziałowych, jak i uniwersyteckich może być odwołana lub prowadzona w innej niż opisana poniżej formie – sprawdź aktualne informacje na stronie organizatora.

Instytut Archeologii oferuje następujące wydarzenia:

  • Program edukacyjny studentów, doktorantów i absolwentów Instytutu Archeologii "Archeologia bez tajemnic": Stowarzyszenie „Archeologia bez tajemnic” prowadzi działania na rzecz popularyzacji archeologii i ochrony dziedzictwa archeologicznego w Polsce i na świecie. Celem stowarzyszenia jest edukowanie dzieci, młodzieży i dorosłych. W ramach działalności prowadzone są wykłady i pogadanki na temat różnych epok archeologicznych oraz warsztaty, podczas których prezentowane są pochodzące z różnych epok zabytki, przy okazji ucząc podstaw prawnych dotyczących ochrony zabytków i dbania o dziedzictwo archeologiczne. Więcej szczegółów: bez-tajemnic.archeo.uj.edu.pl
  • Obóz naukowy dla licealistów „Jura” współorganizowany przez Wydział Historyczny, Wydział Biologii i Wydział Geografii i Geologii UJ to wydarzenie, którego celem jest zaprezentowanie młodzieży szerokiego spektrum zagadnień związanych z budową geologiczną, krajobrazem, fauną i florą, a także prehistorią i historią Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Wydarzenie tymczasowo zawieszone z powodu pandemii.


Zapraszamy wszystkie szkoły na cykl spotkań "Uniwersytet Bliżej Was – wycieczki na Uniwersytet Jagielloński". Celem spotkań w ramach wycieczek jest zapoznanie uczniów z historią naszej Uczelni poprzez bogatą ofertą edukacyjną (wykłady, warsztaty, zajęcia laboratoryjne itd.). Aktualny program wydarzenia dostępny jest na stronie organizatora – Centrum Promocji i Komunikacji UJ.

Biblioteka Jagiellońska umożliwia zwiedzanie starej i nowej części budynku. Program wycieczki zawiera m. in. prezentacje informacji na temat historii Biblioteki i samego budynku oraz zwiedzanie Oddziału Magazynów. Na ofertę Collegium Maius składają się lekcje "Tropem nauki" i "Tropem historii i sztuki" oraz zajęcia online, które mają charakter interaktywny. Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą edukacyjną: Ogrodu Botanicznego, Centrum Edukacji Przyrodniczej, Instytutu Konfucjusza oraz Muzeum Anatomii CM UJ.

Kontakt

Studia prowadzone są w Instytucie Archeologii, który wchodzi w skład Wydziału Historycznego. Instytut ma swoją siedzibę w samym centrum Krakowa. Z pytaniami dotyczącymi studiów możesz się zwrócić tu:

archeo.student@uj.edu.pl

ul. Gołębia 11
31-007 Kraków
Telefon: (+48) 12 663 14 42, 663 12 79

archeo.uj.edu.pl
historyczny.uj.edu.pl