Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ochrona dóbr kultury

Wydział Historyczny

Dostępne programy

studia I stopnia

forma: studia stacjonarne

język studiów: polski

profil studiów: ogólnoakademicki

czas trwania: 3 lata (6 semestrów)

tytuł zawodowy: licencjat

dyscyplina wiodąca: nauki o sztuce

studia II stopnia

forma: studia stacjonarne

język studiów: polski

profil studiów: ogólnoakademicki

czas trwania: 2 lata (4 semestry)

tytuł zawodowy: magister

dyscyplina wiodąca: nauki o sztuce

Opis studiów

Ochrona dóbr kultury to studia stworzone, aby wyjść naprzeciw dynamicznie rozwijającym się w Polsce zagadnieniom teoretycznym i praktycznym w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego. Na tym kierunku studenci zgłębiają nie tylko podstawy historii sztuki, archeologii i etnologii, ale także zarządzania obiektami zabytkowymi, inwentaryzacji zabytków w zbiorach muzealnych i w terenie, aspekty prawne w ochronie zabytków, doktryny konserwatorskie oraz udostępnianie zabytków w turystyce. Uzupełnieniem zajęć są wyjazdy w teren prowadzone przez wykładowców Instytutu, prezentujące studentom problemy, wyzwania i perspektywy ochrony dóbr kultury w praktyce. Zajęcia przygotowują absolwentów do pracy w urzędach konserwatorskich, instytucjach kultury, galeriach, muzeach i organach administracji terenowej.

👉  Przeczytaj dlaczego warto studiować ochronę dóbr kultury na Uniwersytecie Jagiellońskim?

Informacje o Wydziale

Wydział Historyczny posiada kategorię A nadaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i jest najlepszym wydziałem historycznym w Polsce wg. rankingu Fundacji "Perspektywy", dodatkowo kierunki studiów prowadzone na Wydziale od lat zajmują czołowe miejsca w tym rankingu. Wydział ten to odpowiednie miejsce dla pasjonatów starożytnych kultur, osób zainteresowanych badaniem sztuki, ochroną dóbr kultury oraz oczywiście studiowaniem historii. Kierunki studiów prowadzone na Wydziale mają długą tradycję nauczania, mimo to zajęcia są prowadzone w innowacyjny sposób i odpowiadają na aktualne potrzeby studentów i pracodawców.

W skład Wydziału wchodzi 6 instytutów. Zajęcia na kierunku ochrona dóbr kultury prowadzone są w Instytucie Historii Sztuki, który mieści się w ścisłym centrum Krakowa. Instytut ten jest najstarszą placówką akademicką tego typu w Polsce i jednocześnie najszybciej rozwijającym się instytutem historii sztuki w kraju. W strukturze instytutu wyodrębniona jest również Fototeka, w której zgromadzono ok. 200 tysięcy fotografii archiwalnych, pozostających do dyspozycji pracowników i studentów (część zdjęć jest dostępna on-line). W dydaktyce są również wykorzystywane liczne odlewy gipsowe i ryciny oraz próbki materiałów budowlanych zgromadzone w Instytucie. Część zajęć odbywa się w Muzeum UJ i w innych muzeach Krakowa , a także w muzealnych i prywatnych pracowniach konserwatorskich, co umożliwia studentom bezpośredni udział w działaniach w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego. Podobną możliwość zapewniają zajęcia prowadzone w kościołach i innych zabytkach w Krakowie i jego okolicach. Proces dydaktyczny jest również realizowany podczas ćwiczeń zabytkoznawczych na terenie Polski i za granicą.

Rankingi, wyróżnienia, akredytacje

  • Kategoria naukowa A w dyscyplinie wiodącej "nauki o sztuce" przyznana Uniwersytetowi Jagiellońskiemu decyzją Ministra Edukacji i Nauki

Program studiów

W programie studiów znajdziesz informacje o tym, na jakie przedmioty będziesz uczęszczać, studiując na tym kierunku. Program mówi o tym, jakie przedmioty są przewidziane w poszczególnych semestrach studiów, które są obowiązkowe, które należą do grupy przedmiotów do wyboru (tzw. przedmiotów fakultatywnych), które z nich kończą się egzaminem, a które nie. Każdy przedmiot ma w takim programie studiów swój sylabus, czyli opis, czego w ramach tego przedmiotu uczą się studenci i studentki.

Sprawy studenckie

Dział Spraw Studenckich

Centrum Wsparcia Dydaktyki

studiuje.uj.edu.pl
studenckie@uj.edu.pl
ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków

Dział Spraw Stypendialnych

Centrum Wsparcia Dydaktyki

stypendia.uj.edu.pl
stypendia@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Życie studenckie

Studia to nie tylko nauka i uczestnictwo w wykładach lub ćwiczeniach, ale również okazja do rozwijania pasji i zainteresowań. Na Uniwersytecie Jagiellońskim działa prężnie wiele kół naukowych i organizacji studenckich, zarówno tych wydziałowych, jak i ogólnouniwersyteckich, które umożliwią aktywne spędzanie wolnego czasu, poszerzenie wiedzy, rozwijanie talentów, udział w ciekawych, nieszablonowych projektach, wyjazdy badawcze i integracyjne, uczestnictwo w konferencjach naukowych oraz poznanie nowych ludzi poza salą wykładową. Przy Instytucie Historii Sztuki działa Akademickie Koło Studentów Ochrony Dóbr Kultury.

Wszystkie osoby zainteresowane międzynarodowym wymiarem studiowania, mogą korzystać z możliwości, jakie oferują m.in. program Erasmus+, Utrecht Network, udział w wymianie bilateralnej czy uniwersytet europejski Una Europa, mogą również wziąć udział w wymianie krajowej w ramach programu MOST.

Więcej niż studiowanie


Przejdź do filmu

Wszystko o rekrutacji

Dział Rekrutacji na Studia

Centrum Wsparcia Dydaktyki

rekrutacja.uj.edu.pl
rekrutacja@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Rekrutacja na studia

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim jest prowadzona elektronicznie w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów: irk.uj.edu.pl. Za rekrutację na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim odpowiada Dział Rekrutacji na Studia. Jeśli masz pytania związane z rekrutacją, skontaktuj się z Działem bezpośrednio lub odwiedź strony: rekrutacja.uj.edu.plirk.uj.edu.pl.

Szczegółowe informacje o rekrutacji na ten kierunek studiów, w tym informacje o sposobie obliczania wyniku (np. lista branych pod uwagę wyników matury w przypadku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich, czy oceny ze studiów brane pod uwagę w przypadku studiów II stopnia), o wysokości opłat – rekrutacyjnej i za studia (jeśli studia są płatne), terminy oraz lista wymaganych dokumentów znajdują się w serwisie rekrutacyjnym IRK: irk.uj.edu.pl

Przeniesienie lub zmiana kierunku

Przeniesienie z innej uczelni, w tym także zagranicznej, lub zmiana kierunku studiów w ramach Uniwersytetu możliwe są, za zgodą dziekana: po ukończeniu pierwszego roku studiów i spełnieniu dodatkowych warunków określonych przez radę wydziału. W sprawie przeniesienia należy kontaktować się bezpośrednio z jednostką prowadzącą dane studia.

Zobacz również

Biuro Karier

Centrum Wsparcia Dydaktyki

biurokarier.uj.edu.pl
kariery@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Absolwenci i absolwentki

Kierunek ochrona dóbr kultury odpowiada na wyzwania nowoczesnego społeczeństwa, określającego swoją tożsamość poprzez różnorodne używanie (a często także - nadużywanie) dziedzictwa kulturowego. Absolwenci i absolwentki zyskują wszechstronne przygotowanie do aktywności zawodowej na rynku pracy w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego, konserwacji zabytków, muzeologii i dziedzin pokrewnych. Są w stanie dokumentować różne aspekty dziedzictwa kulturowego, wartościować je, rozpoznawać czyhające na nie zagrożenia, opracowywać programy służące ich zachowaniu i popularyzacji. Zdobędą też wiedzę w zakresie zarządzania obiektami zabytkowymi (w aspekcie prawnym i ekonomicznym) oraz umiejętność krytycznej analizy programów i działań konserwatorskich, bazującą na znajomości tzw. doktryny konserwatorskiej i dziejów jej kształtowania.

Podstawą studiów są liczne praktyki zawodowe, odbywane w muzeach i placówkach kultury w Krakowie oraz w instytucjach partnerskich. Uzupełnieniem zajęć są wyjazdy w teren prowadzone przez wykładowców Instytutu, prezentujące studentom problemy, wyzwania i perspektywy ochrony dóbr kultury w praktyce. Ich celem są obiekty na terenie Lubelszczyzny i Podkarpacia. Ćwiczenia terenowe i praktyki w instytucjach zajmujących się ochroną dziedzictwa kulturowego, poza licznymi umiejętnościami koniecznymi do pracy w zawodzie, mają zapewnić studentom kompetencje niezbędne do efektywnego funkcjonowania we współczesnym świecie (umiejętność pracy w zespole, selektywne pozyskiwanie informacji źródłowych, bibliograficznych i internetowych, umiejętność pozyskiwania funduszy na działania podejmowane w interesie społecznym). Jego absolwenci i absolwentki mogą być więc dobrymi pracownikami/pracownicami nawet w instytucjach pozornie niezwiązanych bezpośrednio z działalnością na polu ochrony dóbr kultury.

Możliwości dalszej edukacji

Uniwersytet bliżej Was

Centrum Promocji i Komunikacji UJ

promocja.uj.edu.pl
wycieczki@uj.edu.pl

Oferta dla szkół

W związku z obecną sytuacją pandemiczną część wydarzeń zarówno wydziałowych, jak i uniwersyteckich może być odwołana lub prowadzona w innej niż opisana poniżej formie – sprawdź aktualne informacje na stronie organizatora.

Zapraszamy wszystkie szkoły na cykl spotkań "Uniwersytet Bliżej Was – wycieczki na Uniwersytet Jagielloński". Celem spotkań w ramach wycieczek jest zapoznanie uczniów z historią naszej Uczelni poprzez bogatą ofertą edukacyjną (wykłady, warsztaty, zajęcia laboratoryjne itd.). Aktualny program wydarzenia dostępny jest na stronie organizatora – Centrum Promocji i Komunikacji UJ.

Biblioteka Jagiellońska umożliwia zwiedzanie starej i nowej części budynku. Program wycieczki zawiera m. in. prezentacje informacji na temat historii Biblioteki i samego budynku oraz zwiedzanie Oddziału Magazynów. Na ofertę Collegium Maius składają się lekcje "Tropem nauki" i "Tropem historii i sztuki" oraz zajęcia online, które mają charakter interaktywny. Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą edukacyjną: Ogrodu Botanicznego, Centrum Edukacji Przyrodniczej, Instytutu Konfucjusza oraz Muzeum Anatomii CM UJ.

Kontakt

Studia prowadzone są w Instytucie Historii Sztuki, który wchodzi w skład Wydziału Historycznego. Instytut ma swoją siedzibę w ścisłym centrum Krakowa. Z pytaniami dotyczącymi studiów możesz się zwrócić tu:

ihs@uj.edu.pl

ul. Grodzka 53
31-001 Kraków
Telefon: (+48) 12 663 18 48, 12 663 18 49

ihs.uj.edu.pl
historyczny.uj.edu.pl