Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zarządzanie w ochronie zdrowia

Wydział Nauk o Zdrowiu

Dostępne programy

studia I stopnia

forma: studia stacjonarne

język studiów: polski

profil studiów: ogólnoakademicki

czas trwania: 3 lata (6 semestrów)

tytuł zawodowy: licencjat

dyscyplina wiodąca: nauki o zdrowiu

studia II stopnia

forma: studia stacjonarne

język studiów: polski

profil studiów: ogólnoakademicki

czas trwania: 2 lata (4 semestry)

tytuł zawodowy: magister

dyscyplina wiodąca: nauki o zdrowiu

Opis studiów

Zarządzanie w ochronie zdrowia, studia prowadzone przez Instytut Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu wspólnie z Wydziałem Zarządzania i Komunikacji Społecznej, to oferta skierowana do osób pragnących w przyszłości związać swoją karierę zawodową z rozwijającym się, perspektywicznym sektorem ochrony zdrowia, na wielu pozamedycznych stanowiskach pracy. Jest to pierwszy tego typu program na Uniwersytecie Jagiellońskim. Cechą szczególną kierunku jest jego międzywydziałowość, skutkująca interdyscyplinarnością i całościowym podejściem do problemów natury organizacyjnej, zarządczej i ekonomicznej, występujących w ochronie zdrowia.

👉  Przeczytaj, dlaczego warto wybrać zarządzanie w ochronie zdrowia na Uniwersytecie Jagiellońskim

Informacje o Wydziale

Wydział Nauk o Zdrowiu jest jedną z najlepszych jednostek w kraju kształcących profesjonalną kadrę w zakresie ochrony zdrowia. Jest częścią Collegium Medicum UJ – jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego grupującej wydziały z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu, która jest najstarszą i jedną z większych jednostek tego typu w Polsce. Wysoki poziom kształcenia na Wydziale został potwierdzony nadaniem kategorii naukowej A w klasyfikacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa, uzyskaniem tytułu najlepszej uczelni w grupie kierunków Ochrony Zdrowia w rankingu Szkół Wyższych Perspektywy w latach 2014-2020 oraz wyróżniającymi ocenami Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Wydział skupia się na badaniu ludzkiego ciała, naukowego podejścia do ochrony zdrowia i polepszania jego stanu, ratowaniu życia, a także na właściwym zarządzaniu ochroną zdrowia i zdrowiem publicznym. Studenci WNZ korzystają z nowoczesnej bazy kształcenia, zajęcia odbywają się w małych grupach. Otoczeni są profesjonalnym doradztwem zawodowym, mają możliwość prowadzenia prac dyplomowych w porozumieniu z potencjalnymi i przyszłymi pracodawcami oraz współtworzenia i wdrażania projektów innowacyjnych.

Kierunek zarządzanie w ochronie zdrowia prowadzony jest w Instytucie Zdrowia Publicznego wspólnie z Wydziałem Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Instytut Zdrowia Publicznego jest najstarszą w Polsce placówką edukacyjną, prowadzącą nieprzerwanie kształcenie w zakresie zdrowia publicznego, przedmiotem zainteresowań naukowych pracowników instytutu są zagadnienia związane z pozamedycznymi aspektami opieki zdrowotnej.

🎦  Poznaj Instytut Zdrowia Publicznego

👉  Przeczytaj, dlaczego warto wybrać Instytut Zdrowia Publicznego

Rankingi, wyróżnienia, akredytacje

  • Kategoria naukowa B+ w dyscyplinie wiodącej "nauki o zdrowiu" przyznana Uniwersytetowi Jagiellońskiemu decyzją Ministra Edukacji i Nauki

Przejdź do filmu

Program studiów

W programie studiów znajdziesz informacje o tym, na jakie przedmioty będziesz uczęszczać, studiując na tym kierunku. Program mówi o tym, jakie przedmioty są przewidziane w poszczególnych semestrach studiów, które są obowiązkowe, które należą do grupy przedmiotów do wyboru (tzw. przedmiotów fakultatywnych), które z nich kończą się egzaminem, a które nie. Każdy przedmiot ma w takim programie studiów swój sylabus, czyli opis, czego w ramach tego przedmiotu uczą się studenci i studentki.

Sprawy studenckie

Sekcja ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM

sdka.cm.uj.edu.pl
dydaktyka.kariery@cm-uj.krakow.pl
ul. Św. Anny 12, pokój 36; 31-008 Kraków

Życie studenckie

Studia to nie tylko nauka i uczestnictwo w wykładach lub ćwiczeniach, ale również okazja do rozwijania pasji i zainteresowań. Na Uniwersytecie Jagiellońskim działa prężnie wiele kół naukowych i organizacji studenckich, zarówno tych wydziałowych, jak i ogólnouniwersyteckich, które umożliwią aktywne spędzanie wolnego czasu, poszerzenie wiedzy, rozwijanie talentów, udział w ciekawych, nieszablonowych projektach, wyjazdy badawcze i integracyjne, uczestnictwo w konferencjach naukowych oraz poznanie nowych ludzi poza salą wykładową. Na Wydziale Nauk o Zdrowiu i w Instytucie Zdrowia Publicznego działa kilka kół naukowych.

Wszystkie osoby zainteresowane międzynarodowym wymiarem studiowania, mogą korzystać z możliwości, jakie oferują m.in. program Erasmus+, Utrecht Network, udział w wymianie bilateralnej czy uniwersytet europejski Una Europa, mogą również wziąć udział w wymianie krajowej w ramach programu MOSTUM.

Więcej niż studiowanie


Przejdź do filmu

Wszystko o rekrutacji

Dział Rekrutacji na Studia

Centrum Wsparcia Dydaktyki

rekrutacja.uj.edu.pl
rekrutacja@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Rekrutacja na studia

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim jest prowadzona elektronicznie w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów: irk.uj.edu.pl. Za rekrutację na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim odpowiada Dział Rekrutacji na Studia. Jeśli masz pytania związane z rekrutacją, skontaktuj się z Działem bezpośrednio lub odwiedź strony: rekrutacja.uj.edu.plirk.uj.edu.pl.

Szczegółowe informacje o rekrutacji na ten kierunek studiów, w tym informacje o sposobie obliczania wyniku (np. lista branych pod uwagę wyników matury w przypadku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich, czy oceny ze studiów brane pod uwagę w przypadku studiów II stopnia), o wysokości opłat – rekrutacyjnej i za studia (jeśli studia są płatne), terminy oraz lista wymaganych dokumentów znajdują się w serwisie rekrutacyjnym IRK: irk.uj.edu.pl

Przeniesienie lub zmiana kierunku

Przeniesienie z innej uczelni, w tym także zagranicznej, lub zmiana kierunku studiów w ramach Uniwersytetu możliwe są, za zgodą dziekana: po ukończeniu pierwszego roku studiów i spełnieniu dodatkowych warunków określonych przez radę wydziału. W sprawie przeniesienia należy kontaktować się bezpośrednio z jednostką prowadzącą dane studia.

Zobacz również

Sekcja ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM

sdka.cm.uj.edu.pl
dydaktyka.kariery@cm-uj.krakow.pl
ul. Św. Anny 12, pokój 36; 31-008 Kraków

Absolwenci i absolwentki

Zarządzanie w ochronie zdrowia jest odpowiedzią na stale występujące wysokie zapotrzebowanie rynku pracy na absolwentów przygotowanych do profesjonalnego wspomagania procesu zarządzania podmiotami leczniczymi, zarządzania finansami w różnych instytucjach na poziomie lokalnym i krajowym w sektorze ochrony zdrowia, kierowania, administrowania i koordynowania opieką zdrowotną w podmiotach leczniczych oraz jednostkach samorządu terytorialnego.

Już w trakcie studiów studenci odbywają praktyki, których celem jest zapoznanie z charakterem pracy obowiązującym w instytucji, w której praktyka się odbywa (szeroko rozumiany sektor ochrony zdrowia, np.: instytucje centralnej administracji publicznej z obszaru ochrony zdrowia i polityki społecznej, jednostki samorządu terytorialnego, Narodowy Fundusz Zdrowia, instytucjach badawczo-rozwojowych i edukacyjnych, organizacje pozarządowe, media zajmujące się tematyką zdrowotną, organizacje międzynarodowe zajmujących się zdrowiem, kancelarie prawne czy instytucje badawcze).

Studia przygotowują przyszłych pracowników jednostek funkcjonujących w sektorze ochrony zdrowia i instytucjach z nim współpracujących, którzy będą potrafili zastosować różnorodne narzędzia organizacyjne, zarządcze, ekonomiczne, prawne i komunikacyjne do poprawy efektywności i skuteczności działania różnych podmiotów sektora ochrony zdrowia, a co za tym idzie całego systemu zdrowotnego. Przygotowują do podjęcia pracy na niemedycznych stanowiskach samodzielnych i wykonawczych w instytucjach szeroko rozumianego sektora ochrony zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem zadań wymagających definiowania i rozwiązywania problemów zarządczych, ekonomicznych, organizacyjnych i komunikacyjnych.

Możliwości dalszej edukacji

Uniwersytet bliżej Was

Centrum Promocji i Komunikacji UJ

promocja.uj.edu.pl
wycieczki@uj.edu.pl

Oferta dla szkół

W związku z obecną sytuacją pandemiczną część wydarzeń zarówno wydziałowych, jak i uniwersyteckich może być odwołana lub prowadzona w innej niż opisana poniżej formie – sprawdź aktualne informacje na stronie organizatora.

Pracownicy naukowo-dydaktyczni Instytutu Zdrowia Publicznego w ramach akcji „Licea” przygotowali ciekawą ofertę zajęć dla szkół średnich, z którą można zapoznać się na stronie Instytutu. Poprzez działalność edukacyjną wśród uczniów szkół średnich poszerzamy wiedzę młodych osób, ich rodzin i bliskich. Promujemy zdrowie i budujemy świadomość w zakresie zdrowia publicznego oraz funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej. W celu ustalenia terminu zajęć z uczniami należy kontaktować się z Biurem Dyrekcji: sekretariat@izp.cm-uj.krakow.pl.


Zapraszamy wszystkie szkoły na cykl spotkań "Uniwersytet Bliżej Was – wycieczki na Uniwersytet Jagielloński". Celem spotkań w ramach wycieczek jest zapoznanie uczniów z historią naszej Uczelni poprzez bogatą ofertą edukacyjną (wykłady, warsztaty, zajęcia laboratoryjne itd.). Aktualny program wydarzenia dostępny jest na stronie organizatora – Centrum Promocji i Komunikacji UJ.

Biblioteka Jagiellońska umożliwia zwiedzanie starej i nowej części budynku. Program wycieczki zawiera m. in. prezentacje informacji na temat historii Biblioteki i samego budynku oraz zwiedzanie Oddziału Magazynów. Na ofertę Collegium Maius składają się lekcje "Tropem nauki" i "Tropem historii i sztuki" oraz zajęcia online, które mają charakter interaktywny. Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą edukacyjną: Ogrodu Botanicznego, Centrum Edukacji Przyrodniczej, Instytutu Konfucjusza oraz Muzeum Anatomii CM UJ.

Kontakt

Studia prowadzone są w Instytucie Zdrowia Publicznego, który jest częścią Wydziału Nauk o Zdrowiu. Instytut ma swoją siedzibę na krakowskim Kazimierzu. Z pytaniami dotyczącymi studiów możesz się zwrócić tu:

sekretariat@izp.cm-uj.krakow.pl

ul. Skawińska 8
31-066 Kraków
tel.: (+48) 12 433 28 01

izp.wnz.cm.uj.edu.pl
wnz.cm.uj.edu.pl