Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Te studia prowadzone są w języku angielskim
i przeznaczone są dla osób posługujących się już w momencie rejestracji językiem angielskim w stopniu pozwalającym na podjęcie studiów.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Comparative Heritage Studies

Wydział Polonistyki

Dostępne programy

studia I stopnia

nie są prowadzone

studia II stopnia

forma: studia stacjonarne

język studiów: angielski

profil studiów: ogólnoakademicki

czas trwania: 2 lata (4 semestry)

tytuł zawodowy: magister

dyscyplina wiodąca: literaturoznawstwo

Rekrutacja na te studia w roku akademickim 2024/25 nie jest prowadzona

Opis studiów

Studia na kierunku Comparative Heritage Studies (COHES) oferują szeroki zakres wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego obecnego w literaturze, sztuce, teatrze, architekturze, przestrzeni miejskiej i miejscach pamięci, zwłaszcza tych, które znajdują się na terenie Krakowa, wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Program COHES koncentruje się na wieloetnicznym, wielonarodowym, wielojęzycznym charakter dziedzictwa, proponując rozpatrywanie go w trzech aspektach: cyfrowym (Digital Heritage), wizualnym (Visual Heritage) oraz porównawczo-przekładowym (Comparative and Translated Heritage).

Informacje o Wydziale

Wydział Polonistyki posiada kategorię A nadaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W 2018 roku dwie studentki Wydziału Polonistyki zostały uhonorowane w konkursie Studencki Nobel, w którym wybierani są najlepsi polscy studenci, a uzdolnieni studenci Wydziału rokrocznie zasilają grono laureatów prestiżowego programu Diamentowy Grant. Studia na Wydziale Polonistyki dają niepowtarzalną szansę indywidualnego rozwoju pod okiem mistrzów współczesnej humanistyki. Wydział od lat współpracuje z instytucjami życia kulturalnego i artystycznego, przede wszystkim Krakowa i Małopolski. Studenci angażują się w działania Krakowskiego Biura Festiwalowego, krakowskich teatrów, domów kultury i muzeów, z inicjatywy Koła Naukowego Językoznawców Studentów UJ organizowany jest Miesiąc Języka Ojczystego – cykliczny projekt, który obejmuje kilka wydarzeń: m.in. Dyktando Krakowskie, konkursy na reklamę, komentarz i gadkę oraz warsztaty językoznawcze w szkołach. Poszczególne kierunki studiów, realizując program praktyk, współpracują z przedsiębiorstwami z sektora medialnego – Wydział posiada podpisane umowy z wydawnictwami, portalami internetowymi i czasopismami, prowadzi edycję 12 prestiżowych wydawnictw oraz 7 czasopism naukowych.

W skład Wydziału Polonistyki UJ wchodzi 17 katedr, Instytut Glottodydaktyki Polonistycznej, Szkoła Języka i Kultury Polskiej oraz m. in. Centrum Studiów Humanistycznych, w którym prowadzone są zajęcia na kierunku Comparative Heritage Studies.

Rankingi, wyróżnienia, akredytacje

  • Kategoria naukowa A w dyscyplinie wiodącej "literaturoznawstwo" przyznana Uniwersytetowi Jagiellońskiemu decyzją Ministra Edukacji i Nauki

Program studiów

W programie studiów znajdziesz informacje o tym, na jakie przedmioty będziesz uczęszczać, studiując na tym kierunku. Program mówi o tym, jakie przedmioty są przewidziane w poszczególnych semestrach studiów, które są obowiązkowe, które należą do grupy przedmiotów do wyboru (tzw. przedmiotów fakultatywnych), które z nich kończą się egzaminem, a które nie. Każdy przedmiot ma w takim programie studiów swój sylabus, czyli opis, czego w ramach tego przedmiotu uczą się studenci i studentki.

Sprawy studenckie

Dział Spraw Studenckich

Centrum Wsparcia Dydaktyki

studiuje.uj.edu.pl
studenckie@uj.edu.pl
ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków

Dział Spraw Stypendialnych

Centrum Wsparcia Dydaktyki

stypendia.uj.edu.pl
stypendia@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Życie studenckie

Studia to nie tylko nauka i uczestnictwo w wykładach lub ćwiczeniach, ale również okazja do rozwijania pasji i zainteresowań. Na Uniwersytecie Jagiellońskim działa prężnie wiele kół naukowych i organizacji studenckich, zarówno tych wydziałowych, jak i ogólnouniwersyteckich, które umożliwią aktywne spędzanie wolnego czasu, poszerzenie wiedzy, rozwijanie talentów, udział w ciekawych, nieszablonowych projektach, wyjazdy badawcze i integracyjne, uczestnictwo w konferencjach naukowych oraz poznanie nowych ludzi poza salą wykładową. Przy Wydział Polonistyki działa kilka kół naukowych.

Wszystkie osoby zainteresowane międzynarodowym wymiarem studiowania mogą korzystać z możliwości, jakie oferują m.in. program Erasmus+, Utrecht Network, udział w wymianie bilateralnej czy uniwersytet europejski Una Europa, mogą również wziąć udział w wymianie krajowej w ramach programu MOST.

Więcej niż studiowanie

Co mówią nasi studenci i studentki

Galina (Rosja)
Program studiów oferowany przez Centrum Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego daje niepowtarzalną okazję do zdobycia pogłębionej wiedzy o polskiej kulturze oraz możliwość jej badania. Wszechogarniający i porównawczy kontakt z dziedzictwem może okazać się o wiele bardziej skuteczną, niż mogłoby się to początkowo wydawać, metodą na rozwijanie polskiej kultury w świecie.

Mehek (Pakistan)
Czuję się zaszczycony, że przyszło mi studiować na uniwersytecie, którego spuścizna sięga roku 1364. Studia na kierunku Comparative Heritage Studies dały mi niepowtarzalną okazję do poznania ludzi z całego świata, nauczyły mnie krytycznego myślenia. Dały mi przewagę nad innymi, ucząc jak myśleć w szerokim ujęciu o różnych tematach, a zwłaszcza jak patrzeć na dziedzictwo kulturowe przez pryzmat porównawczy. Na studiach nauczyłem się zgłębiać dany temat i patrzeć na niego krytycznie z wielu perspektyw, a tym samym pomógł mi, jako jednostce, rozwinąć się intelektualnie. Dlatego ta dwuletnia podróż była wzbogacającym doświadczeniem, składającym się z zabawy, nauki i niezapomnianych chwil, które będę cenić do końca życia.


Przejdź do filmu

Zobacz również

Biuro Karier

Centrum Wsparcia Dydaktyki

biurokarier.uj.edu.pl
kariery@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Absolwenci i absolwentki

Absolwenci i absolwentki kierunku Comparative Heritage Studies przygotowani będą do identyfikacji i analizy wszelkich społecznych, kulturowych czy politycznych praktyk mających wpływ na poznawanie i ochronę dziedzictwa kulturowego, zarządzanie nim i edukowaniem na jego temat. Otrzymają oni kwalifikacje do pracy w międzynarodowych instytucjach kultury, zwłaszcza muzeach i placówkach archiwalno-badawczych, dyplomatycznych lub naukowych, wydawnictwach czy bibliotekach. Studia kształcić będą młodych badaczy i badaczki, którzy w sposób krytyczny i porównawczy korzystają z interdyscyplinarnych narzędzi, by pracować w wielojęzycznym i wielokulturowym środowisku.

Możliwości dalszej edukacji

Kontakt

Studia prowadzone są w Centrum Studiów Humanistycznych, który wchodzi w skład Wydziału Polonistyki. Centrum ma swoją siedzibę w samym centrum Krakowa. Z pytaniami dotyczącymi studiów możesz się zwrócić tu:

cash@uj.edu.pl

ul. Grodzka 64
31-044 Kraków
Telefon: (+48) 12 663 18 20

cash.polonistyka.uj.edu.pl
polonistyka.uj.edu.pl