Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Filologia polska nauczycielska

Wydział Polonistyki

Dostępne programy

studia I stopnia

forma: studia stacjonarne

język studiów: polski

profil studiów: ogólnoakademicki

czas trwania: 3 lata (6 semestrów)

tytuł zawodowy: licencjat

dyscyplina wiodąca: literaturoznawstwo

studia II stopnia

forma: studia stacjonarne

język studiów: polski

profil studiów: ogólnoakademicki

czas trwania: 2 lata (4 semestry)

tytuł zawodowy: magister

dyscyplina wiodąca: literaturoznawstwo

Opis studiów

Jeśli chcesz zgłębiać tajniki rodzimego języka, kultury i literatury, zapraszamy do Gołębnika! Filologia polska nauczycielska na UJ osadzona jest na trzech głównych filarach: literaturoznawstwie, językoznawstwie i pedagogice powiązanej z dydaktyką, psychologią i pragmatyką zawodu nauczyciela. W czasie studiów możesz zaangażować się w działalność licznych kół naukowych, wziąć udział w obozie dialektologicznym, a także odbyć praktyki w szkołach.

Zdecydowanym plusem polonistyki na UJ jest... Kraków. To wszak Miasto Literatury UNESCO, w którym nie ma dnia bez literackiego wydarzenia, mieszka tu też i tworzy wielu poetów oraz pisarzy. Można zawsze urozmaicić zajęcia, zapraszając ich na warsztaty czy organizując spotkanie autorskie. Dodatkowo to studia kształcące wszechstronnych absolwentów – to nie tylko przyszli nauczyciele (choć istnieje stała potrzeba zasilania rynku pracy młodą, nowocześnie wykształconą kadrą polonistów). Filolodzy często poszukiwani są przez pracodawców z zakresu mediów, reklamy, public relations, kultury, administracji, polityki. Również takie instytucje jak wydawnictwa, redakcje, biura prasowe potrzebują pracowników mających umiejętność tworzenia, edytowania i korekty tekstów oraz poprawnego posługiwania się językiem polskim.

Informacje o Wydziale

Wydział Polonistyki posiada kategorię A nadaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W 2018 roku dwie studentki Wydziału Polonistyki zostały uhonorowane w konkursie Studencki Nobel, w którym wybierani są najlepsi polscy studenci, a uzdolnieni studenci Wydziału rokrocznie zasilają grono laureatów prestiżowego programu Diamentowy Grant. Studia na Wydziale Polonistyki dają niepowtarzalną szansę indywidualnego rozwoju pod okiem mistrzów współczesnej humanistyki. Wydział od lat współpracuje z instytucjami życia kulturalnego i artystycznego, przede wszystkim Krakowa i Małopolski. Studenci angażują się w działania Krakowskiego Biura Festiwalowego, krakowskich teatrów, domów kultury i muzeów, z inicjatywy Koła Naukowego Językoznawców Studentów UJ organizowany jest Miesiąc Języka Ojczystego – cykliczny projekt, który obejmuje kilka wydarzeń: m.in. Dyktando Krakowskie, konkursy na reklamę, komentarz i gadkę oraz warsztaty językoznawcze w szkołach. Poszczególne kierunki studiów, realizując program praktyk, współpracują z przedsiębiorstwami z sektora medialnego – Wydział posiada podpisane umowy z wydawnictwami, portalami internetowymi i czasopismami, prowadzi edycję 12 prestiżowych wydawnictw oraz 7 czasopism naukowych. W skład Wydziału Polonistyki UJ wchodzi 17 katedr oraz m. in. Instytut Glottodydaktyki Polonistycznej oraz Szkoła Języka i Kultury Polskiej.

Rankingi, wyróżnienia, akredytacje

  • 3. miejsce w latach 2019-2024 w Rankingu Kierunków Studiów "Perspektywy"
  • Kategoria naukowa A w dyscyplinie wiodącej "literaturoznawstwo" przyznana Uniwersytetowi Jagiellońskiemu decyzją Ministra Edukacji i Nauki

Przejdź do filmu

Program studiów

W programie studiów znajdziesz informacje o tym, na jakie przedmioty będziesz uczęszczać, studiując na tym kierunku. Program mówi o tym, jakie przedmioty są przewidziane w poszczególnych semestrach studiów, które są obowiązkowe, które należą do grupy przedmiotów do wyboru (tzw. przedmiotów fakultatywnych), które z nich kończą się egzaminem, a które nie. Każdy przedmiot ma w takim programie studiów swój sylabus, czyli opis, czego w ramach tego przedmiotu uczą się studenci i studentki.

Sprawy studenckie

Dział Spraw Studenckich

Centrum Wsparcia Dydaktyki

studiuje.uj.edu.pl
studenckie@uj.edu.pl
ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków

Dział Spraw Stypendialnych

Centrum Wsparcia Dydaktyki

stypendia.uj.edu.pl
stypendia@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Życie studenckie

Studia to nie tylko nauka i uczestnictwo w wykładach lub ćwiczeniach, ale również okazja do rozwijania pasji i zainteresowań. Na Uniwersytecie Jagiellońskim działa prężnie wiele kół naukowych i organizacji studenckich, zarówno tych wydziałowych, jak i ogólnouniwersyteckich, które umożliwią aktywne spędzanie wolnego czasu, poszerzenie wiedzy, rozwijanie talentów, udział w ciekawych, nieszablonowych projektach, wyjazdy badawcze i integracyjne, uczestnictwo w konferencjach naukowych oraz poznanie nowych ludzi poza salą wykładową. Przy Wydziale Polonistyki działa kilka kół naukowych, m.in. Koło Naukowe Metodyki Polonistycznej, Koło Naukowe Językoznawców Studentów UJ im. Mieczysława Karasia.

Wszystkie osoby zainteresowane międzynarodowym wymiarem studiowania, mogą korzystać z możliwości, jakie oferują m.in. program Erasmus+, Utrecht Network, udział w wymianie bilateralnej czy uniwersytet europejski Una Europa, mogą również wziąć udział w wymianie krajowej w ramach programu MOST.

Więcej niż studiowanie

Co mówią nasi wykładowcy i wykładowczynie

Prof. dr hab. Anna Janus-Sitarz Prof. dr hab. Anna Janus-Sitarz
Kierownik Katedry Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej
Jeśli chcesz być polonistką lub polonistą, o jakich marzą uczniowie, to zaprasza Cię filologia polska nauczycielska. Wydział Polonistyki to miejsce kształcenia ludzi kreatywnych, otwartych na różnorodność, na wyzwania, na radość nauczania i uczenia się. Szkoła potrzebuje nauczycieli mądrych i empatycznych, pełnych pasji, pomysłów na edukacyjne przygody, zmieniających życie młodych ludzi na lepsze. Potrzebuje Ciebie.

Dr Agnieszka Kania Dr Agnieszka Kania
Katedra Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej, Kierownik projektu „Profesjonalny polonista. Praktyka i personalizacja”
Blok przedmiotów dydaktycznych, pedagogicznych i psychologicznych na filologii polskiej nauczycielskiej przygotowuje nie tylko do pracy w zawodzie nauczycielki/nauczyciela, edukatorki/edukatora, ale kształci kompetencje przydatne także w życiu społecznym i w wielu innych zawodach. Warto dać sobie szansę na przeżycie humanistycznej przygody, rozwijanie zainteresowań i poznawanie siebie na tym właśnie kierunku studiów.

Dr hab. Mirosława Mycawka, prof. UJ Dr hab. Mirosława Mycawka, prof. UJ
Kierownik Katedry Współczesnego Języka Polskiego, Prodziekan ds. rozwoju i promocji Wydziału Polonistyki UJ
Studia na filologii polskiej nauczycielskiej dają niepowtarzalną szansę na spotkanie ludzi o różnorodnym spojrzeniu na świat, literaturę i sztukę, wytyczających kierunki myśli humanistycznej, znanych w Polsce i za granicą ze swych dokonań naukowych i działalności kulturotwórczej. Podejmując studia polonistyczne, stajemy się częścią tego grona i stopniowo nabieramy mocy sprawczej, by oddziaływać na rzeczywistość, ucząc o literaturze i języku polskim, animując wydarzenia kulturalne, świadomie uczestnicząc w dyskursie publicznym. Zamiast stać z boku, lepiej samemu zmieniać świat – naprawdę warto!


Przejdź do filmu

Wszystko o rekrutacji

Dział Rekrutacji na Studia

Centrum Wsparcia Dydaktyki

rekrutacja.uj.edu.pl
rekrutacja@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Rekrutacja na studia

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim jest prowadzona elektronicznie w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów: irk.uj.edu.pl. Za rekrutację na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim odpowiada Dział Rekrutacji na Studia. Jeśli masz pytania związane z rekrutacją, skontaktuj się z Działem bezpośrednio lub odwiedź strony: rekrutacja.uj.edu.plirk.uj.edu.pl.

Szczegółowe informacje o rekrutacji na ten kierunek studiów, w tym informacje o sposobie obliczania wyniku (np. lista branych pod uwagę wyników matury w przypadku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich, czy oceny ze studiów brane pod uwagę w przypadku studiów II stopnia), o wysokości opłat – rekrutacyjnej i za studia (jeśli studia są płatne), terminy oraz lista wymaganych dokumentów znajdują się w serwisie rekrutacyjnym IRK: irk.uj.edu.pl

Przeniesienie lub zmiana kierunku

Przeniesienie z innej uczelni, w tym także zagranicznej, lub zmiana kierunku studiów w ramach Uniwersytetu możliwe są, za zgodą dziekana: po ukończeniu pierwszego roku studiów i spełnieniu dodatkowych warunków określonych przez radę wydziału. W sprawie przeniesienia należy kontaktować się bezpośrednio z jednostką prowadzącą dane studia.

Zobacz również

Biuro Karier

Centrum Wsparcia Dydaktyki

biurokarier.uj.edu.pl
kariery@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Absolwenci i absolwentki

Ważnym elementem przygotowania zawodowego są praktyki śródroczne odbywane w szkole podstawowej oraz w różnych typach szkół i w szkole ponadpodstawowej (na studiach II stopnia). Absolwenci/absolwentki studiów I stopnia na kierunku filologia polska nauczycielska są przygotowani do wykonywania zawodu nauczyciela/nauczycielki języka polskiego w szkole podstawowej, absolwenci/absolwentki studiów II stopnia – do wykonywania zawodu nauczyciela/nauczycielki języka polskiego w różnych typach szkół (ogólnokształcących, technikach, szkołach branżowych i polonijnych), a także pracownika/pracownicy jednostek edukacyjnych w ośrodkach. Są także cenionymi pracownikami wydawnictw, redakcji, biur prasowych. Mogą również znaleźć zatrudnienie w takich sektorach jak: media, reklama, public relations, kultura, administracja, polityka.

Możliwości dalszej edukacji

Co mówią nasi absolwenci i absolwentki

Marcin Marcin
Bardzo często przychodzą mi do głowy pomysły, które są związane z jakimiś tekstami przeczytanymi w trakcie studiów, na które bym nie wpadł, gdybym wcześniej z tymi tekstami się nie spotkał. Procentuje oczytanie. To nie jest takie przełożenie jeden do jednego, że np. wykorzystuję coś z teorii literatury, ale to że kiedyś studiowałem dane tematy, pomaga mi kreatywnym myśleniu, w tworzeniu pewnych rozwiązań, których bym nie miał, gdybym np. nie uczył się o strukturalizmie, o dekonstrukcjonizmie, gdybym się w ogóle nie zetknął z teorią opowieści, ze strukturą mitu. Nie mając takich doświadczeń pewnie nie wymyślałbym historii, które teraz wymyślam albo nie byłyby one tak dobre.

Agnieszka Agnieszka
Jakie jest Twoje najlepsze wspomnienie ze studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim?
Na pewno obrona pracy magisterskiej a później rozprawy doktorskiej - obie jako zwieńczenie kilku lat pracy, marzeń, działań, aktywności. Poza tym codzienne małe-wielkie drobiazgi, które sprawiały, że czas studiów był intensywny i ciekawy - fantastyczne zajęcia i dyskusje, zapisy i oczekiwanie na zajęcia, wspaniali wykładowcy. I Gołębnik, obok którego zawsze przechodzę z uśmiechem i wzruszeniem.

Uniwersytet bliżej Was

Centrum Promocji i Komunikacji UJ

promocja.uj.edu.pl
wycieczki@uj.edu.pl

Oferta dla szkół

W związku z obecną sytuacją pandemiczną część wydarzeń zarówno wydziałowych, jak i uniwersyteckich może być odwołana lub prowadzona w innej niż opisana poniżej formie – sprawdź aktualne informacje na stronie organizatora.

Zapraszamy wszystkie szkoły na cykl spotkań "Uniwersytet Bliżej Was – wycieczki na Uniwersytet Jagielloński". Celem spotkań w ramach wycieczek jest zapoznanie uczniów z historią naszej Uczelni poprzez bogatą ofertą edukacyjną (wykłady, warsztaty, zajęcia laboratoryjne itd.). Aktualny program wydarzenia dostępny jest na stronie organizatora – Centrum Promocji i Komunikacji UJ.

Biblioteka Jagiellońska umożliwia zwiedzanie starej i nowej części budynku. Program wycieczki zawiera m. in. prezentacje informacji na temat historii Biblioteki i samego budynku oraz zwiedzanie Oddziału Magazynów. Na ofertę Collegium Maius składają się lekcje "Tropem nauki" i "Tropem historii i sztuki" oraz zajęcia online, które mają charakter interaktywny. Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą edukacyjną: Ogrodu Botanicznego, Centrum Edukacji Przyrodniczej, Instytutu Konfucjusza oraz Muzeum Anatomii CM UJ.

Kontakt

Studia prowadzone są na Wydziale Polonistyki, który ma swoją siedzibę w samym centrum Krakowa. Z pytaniami dotyczącymi studiów możesz się zwrócić tu:

dziekanat.wpuj@uj.edu.pl

ul. Gołębia 16, pokój 43
31-007 Kraków
Telefon: (+48) 12 663 14 28

polonistyka.uj.edu.pl