Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Krytyka literacka

Wydział Polonistyki

Dostępne programy

studia I stopnia

nie są prowadzone

studia II stopnia

forma: studia stacjonarne

język studiów: polski

profil studiów: ogólnoakademicki

czas trwania: 2 lata (4 semestry)

tytuł zawodowy: magister

dyscyplina wiodąca: literaturoznawstwo

Opis studiów

Po co studiować dziś krytykę literacką? By wiedzieć, jak być równocześnie znawcą, krytykiem i promotorem kultury. By umieć odróżnić  krytykę literacką od dziennikarstwa kulturalnego.  By przekonać się, że krytyka literacka to  forma aktywnego udziału w życiu społecznym. By prowokować ważne dyskusje, umiejętnie konstruować argumenty i zasadnie spierać się nie tylko o literaturę i kulturę  ale też o  wartości i  reguły. 

Na naszych studiach krytykę ujmujemy w szerokim polu dyscyplin naukowych i w zróżnicowanych kontekstach: pokazujemy jej działanie na różnych tekstach kultury i w praktykach życia społecznego. Rozmawiamy o medialno-rynkowych  mechanizmach, o promocji kultury, o hierarchiach, kanonach i strategiach wartościowania produkcji literackiej, a samą krytykę traktujemy jako podstawową aktywność w naukowej i społeczno-kulturowej rzeczywistości.

Informacje o Wydziale

Wydział Polonistyki posiada kategorię A nadaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W 2018 roku dwie studentki Wydziału Polonistyki zostały uhonorowane w konkursie Studencki Nobel, w którym wybierani są najlepsi polscy studenci, a uzdolnieni studenci Wydziału rokrocznie zasilają grono laureatów prestiżowego programu Diamentowy Grant. Studia na Wydziale Polonistyki dają niepowtarzalną szansę indywidualnego rozwoju pod okiem mistrzów współczesnej humanistyki. Wydział od lat współpracuje z instytucjami życia kulturalnego i artystycznego, przede wszystkim Krakowa i Małopolski. Studenci angażują się w działania Krakowskiego Biura Festiwalowego, krakowskich teatrów, domów kultury i muzeów, z inicjatywy Koła Naukowego Językoznawców Studentów UJ organizowany jest Miesiąc Języka Ojczystego – cykliczny projekt, który obejmuje kilka wydarzeń: m.in. Dyktando Krakowskie, konkursy na reklamę, komentarz i gadkę oraz warsztaty językoznawcze w szkołach. Poszczególne kierunki studiów, realizując program praktyk, współpracują z przedsiębiorstwami z sektora medialnego – Wydział posiada podpisane umowy z wydawnictwami, portalami internetowymi i czasopismami, prowadzi edycję 12 prestiżowych wydawnictw oraz 7 czasopism naukowych.

W skład Wydziału Polonistyki UJ wchodzi 17 katedr oraz m. in. Instytut Glottodydaktyki Polonistycznej oraz Szkoła Języka i Kultury Polskiej. Zajęcia na kierunku krytyka literacka prowadzone są w Katedrze Krytyki Współczesnej, która mieści się w samym centrum Krakowa.

Rankingi, wyróżnienia, akredytacje

  • Kategoria naukowa A w dyscyplinie wiodącej "literaturoznawstwo" przyznana Uniwersytetowi Jagiellońskiemu decyzją Ministra Edukacji i Nauki

Program studiów

W programie studiów znajdziesz informacje o tym, na jakie przedmioty będziesz uczęszczać, studiując na tym kierunku. Program mówi o tym, jakie przedmioty są przewidziane w poszczególnych semestrach studiów, które są obowiązkowe, które należą do grupy przedmiotów do wyboru (tzw. przedmiotów fakultatywnych), które z nich kończą się egzaminem, a które nie. Każdy przedmiot ma w takim programie studiów swój sylabus, czyli opis, czego w ramach tego przedmiotu uczą się studenci i studentki.

Sprawy studenckie

Dział Spraw Studenckich

Centrum Wsparcia Dydaktyki

studiuje.uj.edu.pl
studenckie@uj.edu.pl
ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków

Dział Spraw Stypendialnych

Centrum Wsparcia Dydaktyki

stypendia.uj.edu.pl
stypendia@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Życie studenckie

Studia to nie tylko nauka i uczestnictwo w wykładach lub ćwiczeniach, ale również okazja do rozwijania pasji i zainteresowań. Na Uniwersytecie Jagiellońskim działa prężnie wiele kół naukowych i organizacji studenckich, zarówno tych wydziałowych, jak i ogólnouniwersyteckich, które umożliwią aktywne spędzanie wolnego czasu, poszerzenie wiedzy, rozwijanie talentów, udział w ciekawych, nieszablonowych projektach, wyjazdy badawcze i integracyjne, uczestnictwo w konferencjach naukowych oraz poznanie nowych ludzi poza salą wykładową. Przy Wydziale Polonistyki działa kilka kół naukowych.

Wszystkie osoby zainteresowane międzynarodowym wymiarem studiowania, mogą korzystać z możliwości, jakie oferują m.in. program Erasmus+, Utrecht Network, udział w wymianie bilateralnej czy uniwersytet europejski Una Europa, mogą również wziąć udział w wymianie krajowej w ramach programu MOST.

Więcej niż studiowanie


Przejdź do filmu

Wszystko o rekrutacji

Dział Rekrutacji na Studia

Centrum Wsparcia Dydaktyki

rekrutacja.uj.edu.pl
rekrutacja@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Rekrutacja na studia

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim jest prowadzona elektronicznie w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów: irk.uj.edu.pl. Za rekrutację na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim odpowiada Dział Rekrutacji na Studia. Jeśli masz pytania związane z rekrutacją, skontaktuj się z Działem bezpośrednio lub odwiedź strony: rekrutacja.uj.edu.plirk.uj.edu.pl.

Szczegółowe informacje o rekrutacji na ten kierunek studiów, w tym informacje o sposobie obliczania wyniku (np. lista branych pod uwagę wyników matury w przypadku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich, czy oceny ze studiów brane pod uwagę w przypadku studiów II stopnia), o wysokości opłat – rekrutacyjnej i za studia (jeśli studia są płatne), terminy oraz lista wymaganych dokumentów znajdują się w serwisie rekrutacyjnym IRK: irk.uj.edu.pl

Przeniesienie lub zmiana kierunku

Przeniesienie z innej uczelni, w tym także zagranicznej, lub zmiana kierunku studiów w ramach Uniwersytetu możliwe są, za zgodą dziekana: po ukończeniu pierwszego roku studiów i spełnieniu dodatkowych warunków określonych przez radę wydziału. W sprawie przeniesienia należy kontaktować się bezpośrednio z jednostką prowadzącą dane studia.

Zobacz również

Biuro Karier

Centrum Wsparcia Dydaktyki

biurokarier.uj.edu.pl
kariery@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Absolwenci i absolwentki

Współczesne społeczeństwo potrzebuje specjalistów posługujących się w sposób świadomy i profesjonalny tekstem jako narzędziem propagującym wiedzę i kulturę, a także kształtującym postawy i wartości. Przewidziane w programie krytyki literackiej efekty uczenia się ukierunkowane są na zaawansowaną wiedzę w zakresie dyscypliny, na fachowe wykształcenie, dające wysokie kompetencje zawodowe oraz na kształcenie społecznej odpowiedzialności krytyka za poziom dyskusji o literaturze i kulturze, jako ważnego elementu debaty społecznej.

W trakcie studiów studenci odbywają obowiązkowe praktyki, które umożliwiają im bezpośrednie zapoznanie się ze współczesnymi czasopismami kulturalno-literackimi (zarówno papierowymi, jak i elektronicznymi), z rynkiem wydawniczym i obiegami czytelniczymi (dzięki współpracy z wydawnictwami) oraz z różnymi formami animacji kultury (dzięki współpracy z instytucjami i fundacjami działającymi w polu współczesnej kultury).

Absolwenci kierunku krytyka literacka to specjaliści wykształceni w zakresie odbioru kultury: polskiej i światowej, dysponujący kompetencjami potrzebnymi do zrozumienia szerokich zjawisk kulturowych pochodzących z różnych dziedzin (literatura, film, muzyka, sztuka, teatr, media i nowe media) oraz wykorzystania kulturotwórczego wpływu tychże w edukacji, działalności zawodowej i społecznej, popularyzacji nauki czy kształtowania odpowiedzialnego posługiwania się słowem mówionym i pisanym. W tym sensie przyjęte efekty kształcenia odpowiadają najlepszym wzorcom etosu profesjonalisty i obywatela, a zatem w pełni zgodne są z potrzebami środowiska społecznego i ekonomicznego.

Możliwości dalszej edukacji

Kontakt

Studia prowadzone są w Katedrze Krytyki Współczesnej, która wchodzi w skład Wydziału Polonistyki. Katedra ma swoją siedzibę w samym centrum Krakowa. Z pytaniami dotyczącymi studiów możesz się zwrócić tu:

dziekanat.wpuj@uj.edu.pl

ul. Gołębia 16, pok. 53
31-007 Kraków
Telefon: (+48) 12 663 14 18

www.krytyka.polonistyka.uj.edu.pl
polonistyka.uj.edu.pl