Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zarządzanie publiczne

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Dostępne programy

studia I stopnia

forma: studia stacjonarne

język studiów: polski

profil studiów: ogólnoakademicki

czas trwania: 3 lata (6 semestrów)

tytuł zawodowy: licencjat

dyscyplina wiodąca: nauki o zarządzaniu i jakości

studia II stopnia

forma: studia stacjonarne

język studiów: polski

profil studiów: ogólnoakademicki

czas trwania: 2 lata (4 semestry)

tytuł zawodowy: magister

dyscyplina wiodąca: nauki o zarządzaniu i jakości

Opis studiów

Czy chcesz pozyskać wiedzę i umiejętności niezbędne do rozwiązywania ważnych problemów publicznych (w zakresie administracji, gospodarki, ochrony zdrowia, edukacji, kultury, spraw społecznych, bezpieczeństwa, transportu, itd.) i tym samym zdobyć kompetencje cenione na rynku pracy? Jeśli odpowiedź brzmi "tak", to zarządzanie publiczne to studia, których szukasz! Zaproponowany zestaw przedmiotów daje solidne podstawy do pełnienia wielu ról zawodowych i menedżerskich, a dzięki temu duże możliwości elastycznego kształtowania swojej przyszłej kariery zawodowej.

Osoby studiujące mogą wziąć udział w wirtualnych laboratorium ko-projektowania i otwartych innowacji (V-Lab) ISP UJ, które angażuje społeczność naukowców, studentów, doktorantów, aby wspólnie z partnerami wypracowywać rozwiązania istotnych problemów społecznych lub organizacyjnych, studenci i studentki studiów II stopnia mogą uzyskać certyfikat IPMA Student (International Project Management Association).

Informacje o Wydziale

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej posiada kategorię A nadaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz otrzymał ocenę wyróżniającą w zakresie jakości kształcenia przyznawaną przez Polską Komisję Akredytacyjną. Różnorodność prowadzonych przez Wydział kierunków czyni z tej jednostki jeden z najbardziej interdyscyplinarnych wydziałów UJ.

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej ma swoją siedzibę na teren Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Siedzibą wydziału jest nowoczesny budynek, który dysponuje świetnie wyposażonymi salami wykładowymi, ćwiczeniowymi oraz pracownie komputerowe. Studia na WZiKS to: wybitna kadra naukowo-dydaktyczna; unikatowe kierunki i autorskie programy studiów, których nie proponują inne uczelnie w Polsce; możliwość uzyskania podwójnych dyplomów we współpracy z uczelniami europejskimi; współpraca z biznesem; komfortowe warunki studiowania w otoczeniu pięknego, zielonego kampusu; Studencka Telewizja UJOT.TV oraz Studenckie Radio UJOT.FM; liczne koła naukowe odzwierciedlające wszechstronność tematyki badawczej i oferty dydaktycznej Wydziału. Zajęcia na kierunku nazwa kierunku prowadzone są w Instytucie Spraw Publicznych. Jego główna misją jest prowadzenie badań naukowych w zakresie funkcjonowania sfery publicznej oraz kształcenie menadżerów dla sektora publicznego i pozarządowego w Polsce, współpracuje z władzami miejskimi, regionalnymi i resortowymi oraz organizacjami obywatelskimi wspierającymi modernizację sektora publicznego. Do dyspozycji studentów jest nowoczesna biblioteka Wydziałowa, której księgozbiór jest systematycznie uzupełniany o najnowsze pozycje książkowe (w j. polskim i j. angielskim).

👉  Przeczytaj, dlaczego warto studiować na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej

👉  Atuty Instytutu Spraw Publicznych

👉  Wirtualny spacer po Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Rankingi, wyróżnienia, akredytacje

  • Ocena wyróżniająca dla Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej przyznana przez Polską Komisję Akredytacyjną
  • Kategoria naukowa A w dyscyplinie wiodącej "nauki o zarządzaniu i jakości" przyznana Uniwersytetowi Jagiellońskiemu decyzją Ministra Edukacji i Nauki

Przejdź do filmu

Program studiów

W programie studiów znajdziesz informacje o tym, na jakie przedmioty będziesz uczęszczać, studiując na tym kierunku. Program mówi o tym, jakie przedmioty są przewidziane w poszczególnych semestrach studiów, które są obowiązkowe, które należą do grupy przedmiotów do wyboru (tzw. przedmiotów fakultatywnych), które z nich kończą się egzaminem, a które nie. Każdy przedmiot ma w takim programie studiów swój sylabus, czyli opis, czego w ramach tego przedmiotu uczą się studenci i studentki.

Sprawy studenckie

Dział Spraw Studenckich

Centrum Wsparcia Dydaktyki

studiuje.uj.edu.pl
studenckie@uj.edu.pl
ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków

Dział Spraw Stypendialnych

Centrum Wsparcia Dydaktyki

stypendia.uj.edu.pl
stypendia@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Życie studenckie

Studia to nie tylko nauka i uczestnictwo w wykładach lub ćwiczeniach, ale również okazja do rozwijania pasji i zainteresowań. Na Uniwersytecie Jagiellońskim działa prężnie wiele kół naukowych i organizacji studenckich, zarówno tych wydziałowych, jak i ogólnouniwersyteckich, które umożliwią aktywne spędzanie wolnego czasu, poszerzenie wiedzy, rozwijanie talentów, udział w ciekawych, nieszablonowych projektach, wyjazdy badawcze i integracyjne, uczestnictwo w konferencjach naukowych oraz poznanie nowych ludzi poza salą wykładową. Przy Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej działają liczne studenckie koła naukowe, m. in. Koło Naukowe FOCUS i Koło Naukowe MERITUM, studenci mogą brać udział w wirtualnych laboratorium Instytutu Spraw Publicznych, które angażuje społeczność uniwersytecką, aby wspólnie z partnerami wypracowywać rozwiązania istotnych problemów społecznych lub organizacyjnych.

Wszystkie osoby zainteresowane międzynarodowym wymiarem studiowania, mogą korzystać z możliwości, jakie oferują m.in. program Erasmus+, Utrecht Network, udział w wymianie bilateralnej czy uniwersytet europejski Una Europa, mogą również wziąć udział w wymianie krajowej w ramach programu MOST.

Więcej niż studiowanie

Co mówią nasi studenci i studentki

Jagoda, studentka kierunku zarządzanie publiczne Jagoda, studentka kierunku zarządzanie publiczne
Studiowanie to przede wszystkim szansa na naukę i poznawanie nowych rzeczy, zawieranie znajomości na całe życie i budowanie własnej tożsamości. To także cenne doświadczenie i nauka poznania prawdziwego życia.


Przejdź do filmu

Wszystko o rekrutacji

Dział Rekrutacji na Studia

Centrum Wsparcia Dydaktyki

rekrutacja.uj.edu.pl
rekrutacja@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Rekrutacja na studia

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim jest prowadzona elektronicznie w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów: irk.uj.edu.pl. Za rekrutację na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim odpowiada Dział Rekrutacji na Studia. Jeśli masz pytania związane z rekrutacją, skontaktuj się z Działem bezpośrednio lub odwiedź strony: rekrutacja.uj.edu.plirk.uj.edu.pl.

Szczegółowe informacje o rekrutacji na ten kierunek studiów, w tym informacje o sposobie obliczania wyniku (np. lista branych pod uwagę wyników matury w przypadku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich, czy oceny ze studiów brane pod uwagę w przypadku studiów II stopnia), o wysokości opłat – rekrutacyjnej i za studia (jeśli studia są płatne), terminy oraz lista wymaganych dokumentów znajdują się w serwisie rekrutacyjnym IRK: irk.uj.edu.pl

Przeniesienie lub zmiana kierunku

Przeniesienie z innej uczelni, w tym także zagranicznej, lub zmiana kierunku studiów w ramach Uniwersytetu możliwe są, za zgodą dziekana: po ukończeniu pierwszego roku studiów i spełnieniu dodatkowych warunków określonych przez radę wydziału. W sprawie przeniesienia należy kontaktować się bezpośrednio z jednostką prowadzącą dane studia.

Zobacz również

Biuro Karier

Centrum Wsparcia Dydaktyki

biurokarier.uj.edu.pl
kariery@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Absolwenci i absolwentki

Absolwenci kierunku zarządzanie publiczne są urzędnikami i menedżerami w krajowych i międzynarodowych organizacjach publicznych (w tym w organach administracji rządowej i samorządowej oraz spółkach skarbu państwa), doradcami politycznymi, konsultantami, lobbystami, liderami projektów. Ich umiejętności i kompetencje są cenione przez przedsiębiorstwa i organizacje pozarządowe. Wielu z nich dzięki studiom z zarządzania publicznego decyduje się na założenie własnego biznesu. Sprawdź, gdzie pracują absolwenci zarządzania publicznego:

  • Menedżer lub specjalista w organizacji publicznej lub non-profit (np. w dziedzinie mieszkalnictwa, bezpieczeństwa, opieki zdrowotnej, kultury, edukacji, praw człowieka lub transportu), który zapewnia zintegrowane i dostosowane do potrzeb mieszkańców usługi.
  • Menedżer lub urzędnik w organach administracji rządowej lub samorządowej.
  • Menedżer lub członek zespołu projektowego, który zarządza rozwojem dużych projektów publicznych (np. budowa nowego odcinka drogi, stworzenie nowego połączenia kolejowego, wdrożenie nowego systemu lub projektu inżynierii wodnej, wdrożenie nowego rozwiązania informatycznego do obsługi mieszkańców w sposób zdalny).
  • Badacz lub analityk studiujący zarządzanie złożonymi wyzwaniami społecznymi w sektorze publicznym i zarządzanie nimi na potrzeby rozwoju organizacji publicznych.
  • Urzędnik państwowy pracujący nad planami, takimi jak nowy plan zagospodarowania przestrzennego lub rewitalizacja dzielnicy. Na tym stanowisku potrzebne są umiejętności współpracy administracji publicznej, firm prywatnych i lokalnych mieszkańców.
  • Doradca ds. polityki lub konsultant, który doradza i pomaga wdrażać rozwiązania złożonych problemów publicznych i społecznych (jak np. system bezpieczeństwa w mieście, regionie lub państwie, system opieki nad osobami wrażliwymi, zmiany w systemie funkcjonowania opieki zdrowotnej, rozwój programów ekologicznych, rozwój przedsiębiorczości i innowacji, strategie wyjścia z kryzysu, systemy zarządzania ryzykiem).

Możliwości dalszej edukacji

Uniwersytet bliżej Was

Centrum Promocji i Komunikacji UJ

promocja.uj.edu.pl
wycieczki@uj.edu.pl

Oferta dla szkół

W związku z obecną sytuacją pandemiczną część wydarzeń zarówno wydziałowych, jak i uniwersyteckich może być odwołana lub prowadzona w innej niż opisana poniżej formie – sprawdź aktualne informacje na stronie organizatora.

Zapraszamy wszystkie szkoły na cykl spotkań "Uniwersytet Bliżej Was – wycieczki na Uniwersytet Jagielloński". Celem spotkań w ramach wycieczek jest zapoznanie uczniów z historią naszej Uczelni poprzez bogatą ofertą edukacyjną (wykłady, warsztaty, zajęcia laboratoryjne itd.). Aktualny program wydarzenia dostępny jest na stronie organizatora – Centrum Promocji i Komunikacji UJ.

Biblioteka Jagiellońska umożliwia zwiedzanie starej i nowej części budynku. Program wycieczki zawiera m. in. prezentacje informacji na temat historii Biblioteki i samego budynku oraz zwiedzanie Oddziału Magazynów. Na ofertę Collegium Maius składają się lekcje "Tropem nauki" i "Tropem historii i sztuki" oraz zajęcia online, które mają charakter interaktywny. Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą edukacyjną: Ogrodu Botanicznego, Centrum Edukacji Przyrodniczej, Instytutu Konfucjusza oraz Muzeum Anatomii CM UJ.

Kontakt

Studia prowadzone są w Instytucie Spraw Publicznych, który jest jednostką wchodzącą w skład Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Instytut ma swoją siedzibę na Kampusie 600-lecia Odnowienia UJ położonym w dzielnicy Krakowa Ruczaj. Z pytaniami dotyczącymi studiów możesz się zwrócić tu:

isp@uj.edu.pl

ul. Łojasiewicza 4
30-348 Kraków
Telefon: (+48) 12 664 55 44, 664 55 84

isp.uj.edu.pl
wzks.uj.edu.pl