Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Te studia prowadzone są w języku angielskim
i przeznaczone są dla osób posługujących się już w momencie rejestracji językiem angielskim w stopniu pozwalającym na podjęcie studiów.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Molecular Biotechnology

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

Dostępne programy

studia I stopnia

nie są prowadzone

studia II stopnia

forma: studia stacjonarne

język studiów: angielski

profil studiów: ogólnoakademicki

czas trwania: 2 lata (4 semestry)

tytuł zawodowy: magister

dyscyplina wiodąca: nauki biologiczne

Opis studiów

Molecular Biotechnology to studia mające interdyscyplinarny charakter, prowadzone w języku angielskim. W programie studiów nacisk położony został na poszerzenie i pogłębienie wiedzy o molekularnych podstawach współczesnej biotechnologii z równoczesnym uwypukleniem praktycznych możliwości zastosowania tej wiedzy np. dla poprawy życia i zdrowia człowieka, w przemyśle czy w naukach o środowisku.

Główna grupa przedmiotów obowiązkowych realizowanych w trakcie studiów służy zdobyciu pogłębionej wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z: biotechnologii molekularnej, inżynierii genetycznej, biochemii, biologii komórki, biotechnologii medycznej, biotechnologii roślin, zastosowania biotechnologii w ochronie środowiska, jak również bioinformatyki. Osobna grupa przedmiotów poświęcona jest ochronie własności przemysłowej i prawu autorskiemu.

Celem studiów jest również rozwijanie umiejętności praktycznych. Osoby studiujące odbywają zajęcia w ramach Pracowni (ang. Laboratory Practice) w wybranej grupie naukowej Wydziału i realizują projekt badawczy, dzięki czemu mogą rozwijać swój warsztat i poznawać zaawansowane techniki i narzędzie stosowane w szeroko pojętej biochemii, biologii komórki, inżynierii genetycznej oraz mikrobiologii.

Informacje o Wydziale

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii jest jedną z najlepszych placówek naukowo-badawczych i dydaktycznych w Polsce. Badania prowadzone na WBBiB koncentrują się na procesach zachodzących na poziomie komórkowym, cząsteczkowym i atomowym w roślinach, zwierzętach, mikroorganizmach. W ramach swojej działalności wydział współpracuje z kilkudziesięcioma ośrodkami w Polsce i na całym świecie, a także realizuje projekty badawcze z przedsiębiorstwami z branży farmaceutycznej i biotechnologicznej.

Budynek WBBiB położony jest na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego w południowo-zachodniej części Krakowa, w sąsiedztwie innych wydziałów przyrodniczych i ścisłych UJ. Wydział dysponuje doskonale wyposażonymi laboratoriami, pracowniami komputerowymi i nowoczesnym sprzętem, umożliwiającym zapoznanie studentów ze specjalistycznymi i zaawansowanymi technikami badawczymi. Do dyspozycji osób studiujących jest Biblioteka Nauk Przyrodniczych, która posiada wielodziedzinową kolekcję książek i czasopism z zakresu biochemii, biofizyki, biotechnologii, biologii, zoologii, geografii oraz nauk pokrewnych.

Programy studiów realizowane na Wydziale otrzymały szereg wyróżnień od krajowych instytucji zajmujących się oceną jakości edukacji.

👉  Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii – dlaczego warto u nas studiować?

Rankingi, wyróżnienia, akredytacje

  • Status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) w latach 2014-2018
  • Kategoria naukowa A w dyscyplinie wiodącej "nauki biologiczne" przyznana Uniwersytetowi Jagiellońskiemu decyzją Ministra Edukacji i Nauki

Przejdź do filmu

Program studiów

W programie studiów znajdziesz informacje o tym, na jakie przedmioty będziesz uczęszczać, studiując na tym kierunku. Program mówi o tym, jakie przedmioty są przewidziane w poszczególnych semestrach studiów, które są obowiązkowe, które należą do grupy przedmiotów do wyboru (tzw. przedmiotów fakultatywnych), które z nich kończą się egzaminem, a które nie. Każdy przedmiot ma w takim programie studiów swój sylabus, czyli opis, czego w ramach tego przedmiotu uczą się studenci i studentki.

Sprawy studenckie

Dział Spraw Studenckich

Centrum Wsparcia Dydaktyki

studiuje.uj.edu.pl
studenckie@uj.edu.pl
ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków

Dział Spraw Stypendialnych

Centrum Wsparcia Dydaktyki

stypendia.uj.edu.pl
stypendia@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Życie studenckie

Studia to nie tylko nauka i uczestnictwo w wykładach lub ćwiczeniach, ale również okazja do rozwijania pasji i zainteresowań. Na Uniwersytecie Jagiellońskim działa prężnie wiele kół naukowych i organizacji studenckich, zarówno tych wydziałowych, jak i ogólnouniwersyteckich, które umożliwią aktywne spędzanie wolnego czasu, poszerzenie wiedzy, rozwijanie talentów, udział w ciekawych, nieszablonowych projektach, wyjazdy badawcze i integracyjne, uczestnictwo w konferencjach naukowych oraz poznanie nowych ludzi poza salą wykładową. Przy Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii działają cztery koła naukowe, m. in. Koło Naukowe Studentów Biotechnologii „Mygen" oraz Akademickie Stowarzyszenie Studentów Biotechnologii.

Wszystkie osoby zainteresowane międzynarodowym wymiarem studiowania, mogą korzystać z możliwości, jakie oferują m.in. program Erasmus+, Utrecht Network, udział w wymianie bilateralnej czy uniwersytet europejski Una Europa, mogą również wziąć udział w wymianie krajowej w ramach programu MOST.

Więcej niż studiowanie


Przejdź do filmu

Wszystko o rekrutacji

Dział Rekrutacji na Studia

Centrum Wsparcia Dydaktyki

rekrutacja.uj.edu.pl
rekrutacja@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Rekrutacja na studia

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim jest prowadzona elektronicznie w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów: irk.uj.edu.pl. Za rekrutację na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim odpowiada Dział Rekrutacji na Studia. Jeśli masz pytania związane z rekrutacją, skontaktuj się z Działem bezpośrednio lub odwiedź strony: rekrutacja.uj.edu.plirk.uj.edu.pl.

Szczegółowe informacje o rekrutacji na ten kierunek studiów, w tym informacje o sposobie obliczania wyniku (np. lista branych pod uwagę wyników matury w przypadku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich, czy oceny ze studiów brane pod uwagę w przypadku studiów II stopnia), o wysokości opłat – rekrutacyjnej i za studia (jeśli studia są płatne), terminy oraz lista wymaganych dokumentów znajdują się w serwisie rekrutacyjnym IRK: irk.uj.edu.pl

Przeniesienie lub zmiana kierunku

Przeniesienie z innej uczelni, w tym także zagranicznej, lub zmiana kierunku studiów w ramach Uniwersytetu możliwe są, za zgodą dziekana: po ukończeniu pierwszego roku studiów i spełnieniu dodatkowych warunków określonych przez radę wydziału. W sprawie przeniesienia należy kontaktować się bezpośrednio z jednostką prowadzącą dane studia.

Zobacz również

Biuro Karier

Centrum Wsparcia Dydaktyki

biurokarier.uj.edu.pl
kariery@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Absolwenci i absolwentki

Studia na kierunku Molecular Biotechnology pozwalają na poznanie molekularnych podstaw funkcjonowania komórek i organizmów oraz nabycie umiejętności posługiwania się technikami pozwalającymi na wpływanie na te procesy. Ma to znaczenie praktyczne w przypadku m.in. wykorzystania organizmów w przemyśle, w ochronie środowiska i do produkcji biopaliw, dla rozwoju technik biotechnologii zwierząt i roślin, wykorzystania osiągnięć współczesnej biotechnologii do diagnozowania, zapobiegania i leczenia chorób m.in. człowieka (w tym np. inżynierii komórkowej i tkankowej, produkcji nowych leków celowanych czy szczepionek).

Studia te przygotowują przyszłych pracowników i pracownice do samodzielnej i zespołowej pracy w m.in. w instytucjach naukowych, badawczo-rozwojowych, diagnostycznych oraz w firmach biotechnologicznych.

Możliwości dalszej edukacji

Kontakt

Studia prowadzone są na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii. Wydział ma swoją siedzibę na Kampusie 600-lecia Odnowienia UJ położonym w dzielnicy Krakowa Ruczaj. Z pytaniami dotyczącymi studiów możesz się zwrócić tu:

mol.biotech@uj.edu.pl

ul. Gronostajowa 7
30-387 Kraków
Telefon: (+48) 12 664 60 02, 664 61 31

wbbib.uj.edu.pl