Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Psychologia

Wydział Filozoficzny

Dostępne programy

jednolite studia magisterskie

forma: studia stacjonarne

język studiów: polski

profil studiów: ogólnoakademicki

czas trwania: 5 lat (10 semestrów)

tytuł zawodowy: magister

dyscyplina wiodąca: psychologia

Opis studiów

Psychologia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego to kierunek jednolitych studiów magisterskich o ogólnoakademickim profilu kształcenia. W trakcie nauki studentom przekazywana jest współczesna, aktualna wiedza naukowa dotycząca zachowania oraz procesów psychicznych człowieka, którą w przyszłości będą mogli praktycznie wykorzystać. Skonstruowany nowocześnie program studiów pozwala na wszechstronny rozwój przyszłych psychologów, uzyskanie wysokich kwalifikacji praktycznych oraz kontakt ze specjalistami w różnych dziedzinach psychologii.

Program studiów obejmuje wiele zajęć o charakterze praktycznym. W trakcie jego trwania studenci realizują 200 godzin praktyk zawodowych oraz kilkaset godzin zajęć warsztatowych, w zależności od wybranej specjalizacji. Osoby studiujące po trzech latach studiów, podczas których zdobywają gruntowną wiedzę z różnych obszarów psychologii, wybierają jedną z czterech specjalizacji, do których należą: psychologia edukacji, psychologia jako nauka, psychologia w praktyce klinicznej, terapeutycznej i sądowej, psychologia zmiany zachowań. Dodatkowo, oferujemy kilkadziesiąt kursów fakultatywnych z różnych dziedzin, które dostępne są dla wszystkich studentów, niezależnie od wybranej specjalizacji. Wyróżnikiem programu studiów psychologicznych jest także indywidualny tutoring oraz zajęcia integracyjne i wprowadzające do studiowania.

Psychologia na Wydziale Filozoficznym oferuje przede wszystkim współpracę z wybitnymi specjalistami – wśród pracowników Instytutu Psychologii znajdują się m.in. certyfikowani psychoterapeuci, praktycy z zakresu psychologii organizacji, edukacji czy sądowej. Nasi nauczyciele akademiccy są aktywni naukowo, prowadzą badania na najwyższym światowym poziomie i publikują wyniki w renomowanych czasopismach naukowych. Dodatkowo, pozyskują granty krajowe i międzynarodowe, co umożliwia prowadzenie innowacyjnych badań, do których realizacji zapraszani są studenci.

Studia w Instytucie Psychologii to niepowtarzalna okazja do zdobywania najbardziej aktualnej wiedzy naukowej z zakresu psychologii od osób, które na co dzień tę wiedzę poszerzają, prowadząc badania naukowe, ale także wykorzystują ją w praktyce psychologicznej. 

👉  Odwiedź stronę Instytutu Psychologii

Informacje o Wydziale

Wydział Filozoficzny jest jednym z najstarszych wydziałów na Uniwersytecie Jagiellońskim. Został utworzony w 1364 roku. Kierunki studiów prowadzone na Wydziale Filozoficznym od lat zajmują czołowe miejsca w rankingach opracowywanych przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy". Uzdolnieni studenci Wydziału rokrocznie zasilają grono laureatów prestiżowego programu “Perły nauki” (wcześniej pod nazwą “Diamentowy Grant”) oraz odnoszą sukcesy w krajowych i międzynarodowych konkursach. Wydział Filozoficzny to miejsce, gdzie człowiek stawiany jest w centrum zainteresowań badawczych. W trakcie studiów można poznać siebie, innych ludzi, różnorodne kultury i religie, a także zrozumieć świat, jednostkę i społeczeństwo. Wydział składa się z 5 instytutów: Filozofii, Pedagogiki, Psychologii, Religioznawstwa i Socjologii oraz Katedry Porównawczych Studiów Cywilizacji. 

Zajęcia w ramach studiów psychologicznych na Wydziale Filozoficznym prowadzone są w Instytucie Psychologii przy ul. Ingardena 6, w dużym, nowoczesnym, odrestaurowanym budynku w centrum miasta, położonym w okolicy Błoń oraz jednego z największych krakowskich parków - Parku Jordana. Wykłady i ćwiczenia prowadzone są w nowoczesnych, klimatyzowanych salach, a z auli rozpościera się panoramiczny widok na Kraków. Na pierwszym piętrze do dyspozycji studentów dostępna jest strefa wypoczynku, a z poziomu parteru można łatwo przejść do kawiarni znajdującej się w sąsiednim budynku Centrum Wsparcia Dydaktyki UJ. Dużym walorem infrastruktury są nowoczesne laboratoria badawcze, z bogatą i ciągle rozbudowywaną bazą specjalistycznego sprzętu badawczego, wykorzystywanego również w procesie kształcenia - nie tylko na poziomie prac magisterskich i projektów doktorskich, ale także w ramach zajęć dydaktycznych, w tym tutoringu. Instytut dysponuje m.in. sprzętem: EEG, do badania bólu, wirtualnej rzeczywistości, czy też przezczaszkowej stymulacji magnetycznej. Instytut dysponuje również własną biblioteką z czytelnią, a w sąsiedztwie znajduje się Biblioteka Jagiellońska oraz basen.

Instytut Psychologii jest wiodącym ośrodkiem badań psychologicznych w Polsce, o znaczeniu międzynarodowym. Jednocześnie jest najstarszą jednostką prowadzącą eksperymentalne badania psychologiczne w Polsce i Europie Środkowej. Powstał, w wyniku licznych przekształceń, z Pracowni Psychologii Doświadczalnej, założonej w 1903 roku przez prof. Władysława Heinricha. W budynku Instytutu przy ul. Ingardena 6 znajduje się wystawa poświęcona 120-leciu psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Historii Instytutu poświęcona jest także specjalna strona internetowa.

👉  Poznaj historię Instytutu Psychologii

Rankingi, wyróżnienia, akredytacje

  • Wyróżniająca ocena programowa na kierunku "psychologia" – Polska Komisja Akredytacyjna (PKA)
  • Kategoria naukowa A+ w dyscyplinie wiodącej "psychologia" przyznana Uniwersytetowi Jagiellońskiemu decyzją Ministra Edukacji i Nauki, oznaczająca najwyższą, światowej klasy jakość badań naukowych prowadzoną w dziedzinie psychologii
  • Krajowa Komisja Akredytacyjna Europejskiego Certyfikatu Psychologa EuroPsy potwierdziła zgodność programu studiów psychologicznych na Wydziale Filozoficznym UJ z wymaganiami certyfikatu EuroPsy, co umożliwia absolwentom Instytutu Psychologii staranie się o wpis do Europejskiego Rejestru Psychologów

Przejdź do filmu

Program studiów

W programie studiów znajdziesz informacje o tym, na jakie przedmioty będziesz uczęszczać, studiując na tym kierunku. Program mówi o tym, jakie przedmioty są przewidziane w poszczególnych semestrach studiów, które są obowiązkowe, które należą do grupy przedmiotów do wyboru (tzw. przedmiotów fakultatywnych), które z nich kończą się egzaminem, a które nie. Każdy przedmiot ma w takim programie studiów swój sylabus, czyli opis, czego w ramach tego przedmiotu uczą się studenci i studentki.

Sprawy studenckie

Dział Spraw Studenckich

Centrum Wsparcia Dydaktyki

studiuje.uj.edu.pl
studenckie@uj.edu.pl
ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków

Dział Spraw Stypendialnych

Centrum Wsparcia Dydaktyki

stypendia.uj.edu.pl
stypendia@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Życie studenckie

Studia to nie tylko nauka i uczestnictwo w wykładach lub ćwiczeniach, ale również okazja do rozwijania pasji i zainteresowań. Na Uniwersytecie Jagiellońskim działa prężnie wiele kół naukowych i organizacji studenckich, zarówno tych wydziałowych, jak i ogólnouniwersyteckich, które umożliwią aktywne spędzanie wolnego czasu, poszerzenie wiedzy, rozwijanie talentów, udział w ciekawych, nieszablonowych projektach, wyjazdy badawcze i integracyjne, uczestnictwo w konferencjach naukowych oraz poznanie nowych ludzi poza salą wykładową. Przy Wydziale Filozoficznym działają liczne studenckie koła naukowe m. in. Koła Naukowego Studentów Psychologii.

Wszystkie osoby zainteresowane międzynarodowym wymiarem studiowania, mogą korzystać z możliwości, jakie oferują m.in. program Erasmus+, Utrecht Network, udział w wymianie bilateralnej czy uniwersytet europejski Una Europa, mogą również wziąć udział w wymianie krajowej w ramach programu MOST.

Więcej niż studiowanie


Przejdź do filmu

Wszystko o rekrutacji

Dział Rekrutacji na Studia

Centrum Wsparcia Dydaktyki

rekrutacja.uj.edu.pl
rekrutacja@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Rekrutacja na studia

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim jest prowadzona elektronicznie w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów: irk.uj.edu.pl. Za rekrutację na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim odpowiada Dział Rekrutacji na Studia. Jeśli masz pytania związane z rekrutacją, skontaktuj się z Działem bezpośrednio lub odwiedź strony: rekrutacja.uj.edu.plirk.uj.edu.pl.

Szczegółowe informacje o rekrutacji na ten kierunek studiów, w tym informacje o sposobie obliczania wyniku (np. lista branych pod uwagę wyników matury w przypadku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich, czy oceny ze studiów brane pod uwagę w przypadku studiów II stopnia), o wysokości opłat – rekrutacyjnej i za studia (jeśli studia są płatne), terminy oraz lista wymaganych dokumentów znajdują się w serwisie rekrutacyjnym IRK: irk.uj.edu.pl

Przeniesienie lub zmiana kierunku

Przeniesienie z innej uczelni, w tym także zagranicznej, lub zmiana kierunku studiów w ramach Uniwersytetu możliwe są, za zgodą dziekana: po ukończeniu pierwszego roku studiów i spełnieniu dodatkowych warunków określonych przez radę wydziału. W sprawie przeniesienia należy kontaktować się bezpośrednio z jednostką prowadzącą dane studia.

Zobacz również

Biuro Karier

Centrum Wsparcia Dydaktyki

biurokarier.uj.edu.pl
kariery@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Absolwenci i absolwentki

Absolwenci psychologii znajdują zatrudnienie w różnorodnych miejscach pracy, od placówek ochrony zdrowia i szkół po przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, czy agencje reklamowe. Program studiów pozwala na wszechstronny rozwój przyszłych psychologów, dzięki czemu nasi absolwenci uzyskują wysokie kwalifikacje praktyczne oraz mają możliwość nawiązania kontaktu ze specjalistami, w tym praktykami, z różnych dziedzin psychologii. Koncepcja kształcenia studentów psychologii na Wydziale Filozoficznym zakłada przekazanie studentom współczesnej, aktualnej wiedzy naukowej dotyczącej zachowania oraz procesów psychicznych człowieka.

Jednym z kluczowych elementów naszego programu są praktyki studenckie, które stanowią integralną część kształcenia. Ich celem jest przygotowanie studentów do przyszłej pracy zawodowej oraz zdobycie praktycznych umiejętności psychologicznych. Nasze kursy są prowadzone w formie warsztatów oraz współpracy przy badaniach prowadzonych w Instytucie Psychologii lub w miejscach pracy psychologów-praktyków.

Realizując blok zajęć psychologiczno-pedagogicznych oraz dydaktycznych we współpracy ze Studium Pedagogicznym UJ, a także odbywając praktykę, studenci mogą uzyskać uprawnienia pedagogiczne.

Możliwości dalszej edukacji

Uniwersytet bliżej Was

Centrum Promocji i Komunikacji UJ

promocja.uj.edu.pl
wycieczki@uj.edu.pl

Oferta dla szkół

W związku z obecną sytuacją pandemiczną część wydarzeń zarówno wydziałowych, jak i uniwersyteckich może być odwołana lub prowadzona w innej niż opisana poniżej formie – sprawdź aktualne informacje na stronie organizatora.

Zapraszamy wszystkie szkoły na cykl spotkań "Uniwersytet Bliżej Was – wycieczki na Uniwersytet Jagielloński". Celem spotkań w ramach wycieczek jest zapoznanie uczniów z historią naszej Uczelni poprzez bogatą ofertą edukacyjną (wykłady, warsztaty, zajęcia laboratoryjne itd.). Aktualny program wydarzenia dostępny jest na stronie organizatora – Centrum Promocji i Komunikacji UJ.

Biblioteka Jagiellońska umożliwia zwiedzanie starej i nowej części budynku. Program wycieczki zawiera m. in. prezentacje informacji na temat historii Biblioteki i samego budynku oraz zwiedzanie Oddziału Magazynów. Na ofertę Collegium Maius składają się lekcje "Tropem nauki" i "Tropem historii i sztuki" oraz zajęcia online, które mają charakter interaktywny. Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą edukacyjną: Ogrodu Botanicznego, Centrum Edukacji Przyrodniczej, Instytutu Konfucjusza oraz Muzeum Anatomii CM UJ.

Kontakt

Studia prowadzone są w Instytucie Psychologii, który jest jednostką wchodzącą w skład Wydziału Filozoficznego. Instytut ma swoją siedzibę na ul. Ingardena 6, położonej w okolicy Biblioteki Jagiellońskiej oraz krakowskich Błoń. Z pytaniami dotyczącymi studiów możesz się zwrócić tu:

instytut.psychologii@uj.edu.pl

ul. Ingardena 6
30-060 Kraków
Telefon: (+48) 12 663 24 15

psychologia.uj.edu.pl
rekrutacja.psychologia.uj.edu.pl
phils.uj.edu.pl