Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia nad buddyzmem współczesnym

Wydział Filozoficzny

Dostępne programy

studia I stopnia

nie są prowadzone

studia II stopnia

forma: studia stacjonarne

język studiów: polski

profil studiów: ogólnoakademicki

czas trwania: 2 lata (4 semestry)

tytuł zawodowy: magister

dyscyplina wiodąca: nauki o kulturze i religii

Opis studiów

Studia nad buddyzmem współczesnym – jedyna akademicka oferta dydaktyczna tego rodzaju w Polsce. To studia II stopnia (magisterskie), których celem jest dostarczenie wiedzy o charakterze specjalistycznym z zakresu nauk humanistycznych oraz wiedzy zaawansowanej z zakresu teorii i historii kultury buddyjskiej, ze szczególnym naciskiem na jej współczesne manifestacje. Otrzymasz możliwość zapoznania się ze współczesnymi zjawiskami związanymi z buddyzmem w ich różnorakich powiązaniach na obszarze Azji i w świecie zachodnim. Przekazywane treści programowe dotyczą buddyzmu jako istotnego fenomenu współczesnego świata, między innymi ewolucji poglądów filozoficznych i zachowań religijnych w rozmaitych nurtach współczesnego buddyzmu, relacji buddyzmu ze współczesną nauką czy politycznych aspektów buddyzmu w dzisiejszym świecie. Duża liczba godzin lektoratów (języki orientalne) oraz translatoria przygotowują studentów do pogłębionych studiów nad wybraną kulturą, a jednocześnie umożliwiają uczestnikom kursów kontakt z przedstawicielami danych kręgów językowych.

👉  Przeczytaj, dlaczego warto studiować studia nad buddyzmem współczesnym na Wydziale Filozoficznym

Informacje o Wydziale

Wydział Filozoficzny jest jednym z najstarszych wydziałów na naszej uczelni, ponieważ powstał w 1364 roku. Posiada kategorię A+ nadaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kierunki studiów prowadzone na Wydziale od lat zajmują czołowe miejsca w rankingach opracowywanych przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy", uzdolnieni studenci Wydziału rokrocznie zasilają grono laureatów prestiżowego programu Diamentowy Grant oraz odnoszą sukcesy w krajowych i międzynarodowych konkursach. Wydział Filozoficzny to miejsce, gdzie człowiek stawiany jest w centrum zainteresowań badawczych. W trakcie studiów można poznać siebie, innych ludzi, różnorodne kultury i religie, a także zrozumieć świat, jednostkę i społeczeństwo.

Wydział składa się z 5 instytutów: Filozofii, Pedagogiki, Psychologii, Religioznawstwa i Socjologii oraz Katedry Porównawczych Studiów Cywilizacji, w której to prowadzone są zajęcia na kierunku studia nad buddyzmem współczesnym. Katedra ta to jedyna w Polsce i jedna z niewielu na świecie jednostek naukowo-dydaktycznych o takim profilu. Łącząc interdyscyplinarne podejście z praktyczną znajomością języków orientalnych (japońskiego, tybetańskiego, arabskiego, hindi) daje studentom szeroką wiedzę porównawczą i możliwość wnikliwego poznania wybranych kultur i cywilizacji. Kadra Katedry to zarówno świetni dydaktycy, jak i specjaliści w szerokim zakresie problemów i kultur, dzięki czemu przyszli kulturoznawcy dostają w trakcie studiów szansę eksploracji zagadnień, które ich najbardziej interesują.

👉  Poznaj historię Katedry Porównawczych Studiów Cywilizacji

Rankingi, wyróżnienia, akredytacje

  • Kategoria naukowa B+ w dyscyplinie wiodącej "nauki o kulturze i religii" przyznana Uniwersytetowi Jagiellońskiemu decyzją Ministra Edukacji i Nauki

Przejdź do filmu

Program studiów

W programie studiów znajdziesz informacje o tym, na jakie przedmioty będziesz uczęszczać, studiując na tym kierunku. Program mówi o tym, jakie przedmioty są przewidziane w poszczególnych semestrach studiów, które są obowiązkowe, które należą do grupy przedmiotów do wyboru (tzw. przedmiotów fakultatywnych), które z nich kończą się egzaminem, a które nie. Każdy przedmiot ma w takim programie studiów swój sylabus, czyli opis, czego w ramach tego przedmiotu uczą się studenci i studentki.

Sprawy studenckie

Dział Spraw Studenckich

Centrum Wsparcia Dydaktyki

studiuje.uj.edu.pl
studenckie@uj.edu.pl
ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków

Dział Spraw Stypendialnych

Centrum Wsparcia Dydaktyki

stypendia.uj.edu.pl
stypendia@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Życie studenckie

Studia to nie tylko nauka i uczestnictwo w wykładach lub ćwiczeniach, ale również okazja do rozwijania pasji i zainteresowań. Na Uniwersytecie Jagiellońskim działa prężnie wiele kół naukowych i organizacji studenckich, zarówno tych wydziałowych, jak i ogólnouniwersyteckich, które umożliwią aktywne spędzanie wolnego czasu, poszerzenie wiedzy, rozwijanie talentów, udział w ciekawych, nieszablonowych projektach, wyjazdy badawcze i integracyjne, uczestnictwo w konferencjach naukowych oraz poznanie nowych ludzi poza salą wykładową. Przy Wydziale Filozoficznym działają liczne studenckie koła naukowe m. in. Koło Naukowe Porównawczych Studiów Cywilizacji. Magazyn antropologiczno-społeczno-kulturowy MASKA to czasopismo naukowe powstałe przy Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ, które zrzesza osoby studiujące oraz doktorantów/doktorantki szeroko rozumianych nauk kulturowych i społecznych, m.in. antropologii, socjologii, filozofii i orientalistyki.

Wszystkie osoby zainteresowane międzynarodowym wymiarem studiowania, mogą korzystać z możliwości, jakie oferują m.in. program Erasmus+, Utrecht Network, udział w wymianie bilateralnej czy uniwersytet europejski Una Europa, mogą również wziąć udział w wymianie krajowej w ramach programu MOST.

Więcej niż studiowanie

Co mówią nasi studenci i studentki

Jagoda: przez Kraków do Indii Jagoda: przez Kraków do Indii
W 2014 r. pojechałam do Indii. (...) Wyjazd ten był dla mnie bezcenny pod względem zdobytej wiedzy i doświadczenia. Stanowił świetne podsumowanie tego, czego nauczyłam się na studiach, a także dał mi możliwość skonfrontowania zdobytej w ich trakcie teoretycznej wiedzy z rzeczywistą praktyką. Było to bardzo mocne przeżycie.


Przejdź do filmu

Wszystko o rekrutacji

Dział Rekrutacji na Studia

Centrum Wsparcia Dydaktyki

rekrutacja.uj.edu.pl
rekrutacja@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Rekrutacja na studia

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim jest prowadzona elektronicznie w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów: irk.uj.edu.pl. Za rekrutację na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim odpowiada Dział Rekrutacji na Studia. Jeśli masz pytania związane z rekrutacją, skontaktuj się z Działem bezpośrednio lub odwiedź strony: rekrutacja.uj.edu.plirk.uj.edu.pl.

Szczegółowe informacje o rekrutacji na ten kierunek studiów, w tym informacje o sposobie obliczania wyniku (np. lista branych pod uwagę wyników matury w przypadku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich, czy oceny ze studiów brane pod uwagę w przypadku studiów II stopnia), o wysokości opłat – rekrutacyjnej i za studia (jeśli studia są płatne), terminy oraz lista wymaganych dokumentów znajdują się w serwisie rekrutacyjnym IRK: irk.uj.edu.pl

Przeniesienie lub zmiana kierunku

Przeniesienie z innej uczelni, w tym także zagranicznej, lub zmiana kierunku studiów w ramach Uniwersytetu możliwe są, za zgodą dziekana: po ukończeniu pierwszego roku studiów i spełnieniu dodatkowych warunków określonych przez radę wydziału. W sprawie przeniesienia należy kontaktować się bezpośrednio z jednostką prowadzącą dane studia.

Zobacz również

Biuro Karier

Centrum Wsparcia Dydaktyki

biurokarier.uj.edu.pl
kariery@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Absolwenci i absolwentki

Ukończenie studiów w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji uprawnia absolwenta do ubiegania się o pracę w instytucjach i organizacjach, w których profilu działania znajduje się problematyka związana ze współpracą międzynarodową, zarówno w wymiarze kulturowym, jak i gospodarczym czy politycznym. Studia pozwalają zdobyć wiedzę i umiejętności przydatne w pracy w placówkach kulturalnych i turystycznych, a także w ośrodkach doradczych i naukowych. Jak pokazują różnorodne dokonania naszych studentów, możliwości są ogromne.

Absolwenci i absolwentki kierunku studia nad buddyzmem współczesnym są szczególnie ukierunkowani na działanie w środowisku międzykulturowym jako osoby wykształcone do tego by rozpoznawać, analizować i interpretować wytwory azjatyckich kultur buddyjskich za sprawą znajomości różnych metod badawczych i nabytych kompetencji językowych. Dzięki realizowanym w trakcie studiów praktykom w Polsce i za granicą, absolwenci kierunku posiadają podstawy etycznego i skutecznego działania w instytucjach kulturalno-oświatowych, użyteczności publicznej oraz instytucji sektora społeczno-gospodarczego nakierowanych na współpracę międzynarodową.

👉  Przeczytaj, co mówią nasi absolwenci i absolwentki

Możliwości dalszej edukacji

Kontakt

Studia prowadzone są w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji, która jest jednostką wchodzącą w skład Wydziału Filozoficznego. Katedra ma swoją siedzibę w centrum Krakowa. Z pytaniami dotyczącymi studiów możesz się zwrócić tu:

kpsc@uj.edu.pl

ul. Grodzka 52, II piętro, p. 120
31-044 Kraków
Telefon: (+48) 12 663 17 55

www.psc.uj.edu.pl
phils.uj.edu.pl