Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Te studia prowadzone są w języku angielskim
i przeznaczone są dla osób posługujących się już w momencie rejestracji językiem angielskim w stopniu pozwalającym na podjęcie studiów.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Intellectual Property and New Technologies

Wydział Prawa i Administracji

Dostępne programy

studia I stopnia

nie są prowadzone

studia II stopnia

forma: studia stacjonarne

język studiów: angielski

profil studiów: ogólnoakademicki

czas trwania: 1,5 roku (3 semestry)

tytuł zawodowy: magister

dyscyplina wiodąca: nauki prawne

Opis studiów

Kierunek Intellectual Property and New Technologies ma za zadanie przekazać studentom i studentkom specjalistyczną wiedzę z zakresu prawa własności intelektualnej w relacji do nowych technologii, jak również przedstawić europejskie i światowe trendy w zakresie rozwoju tego prawa. Prawo własności intelektualnej to obszar o dużym znaczeniu praktycznym, wychodzący naprzeciw zapotrzebowaniu społeczno-gospodarczemu, rozwijający się dynamicznie na poziomie ponadnarodowym. Program studiów odzwierciedla każdy z wymienionych aspektów, zarówno poprzez język, formę i treści nauczania. Kierunek studiów zakłada w szerokim stopniu (także w kursach prowadzonych online) interaktywną formę zajęć, opartą głównie na konwersatoriach i warsztatach organizowanych w relatywnie małych grupach studentów. Zajęcia prowadzone są przez wykładowców z Wydziału Prawa i Administracji UJ, wiodących ośrodków naukowych z zagranicy (Londyn, Amsterdam, Monachium, Alicante, Singapur), ekspertów WIPO i UPRP oraz praktyków z branży nowych technologii. Zajęcia są prowadzone wyłącznie jest w języku angielskim, co stanowiąc dodatkowy atut studiów, podnosi kompetencje absolwentów oraz przygotowuje ich do pracy z klientami zagranicznymi na arenie międzynarodowej.

👉  Przeczytaj, dlaczego warto studiować na kierunku Intellectual Property and New Technologies

Informacje o Wydziale

Kierunek Intellectual Property and New Technologies utworzony został w oparciu o porozumienie ze Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO) oraz z Urzędem Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej (UPRP).

Wydział Prawa i Administracji jest najstarszą jednostką naukową na Uniwersytecie Jagiellońskim, jego historia sięga 1364 roku. Niezmiennie utrzymuje najwyższy poziom kształcenia, potwierdzony najwyższą oceną instytucjonalną Polskiej Komisji Akredytacyjnej, nadaniem kategorii naukowej A+ w klasyfikacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, czołowymi wynikami w ogólnopolskich rankingach i już od kilkunastu lat najlepszą zdawalnością w egzaminach na aplikacje prawnicze.

👉  Sprawdź dlaczego warto studiować na Wydziale Prawa i Administracji

Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO) to organizacja wyspecjalizowana ONZ, zrzeszająca 191 państw członkowskich, w tym Polskę. Celem organizacji jest pogłębianie wiedzy na temat ochrony praw własności intelektualnej na arenie międzynarodowej oraz zapewnianie współpracy administracyjnej w zakresie egzekwowania praw własności intelektualnej oraz praw autorskich. Organizacja czuwa nad przestrzeganiem umów międzynarodowych, by przeciwdziałać naruszeniom tych praw. Prowadzi również różnego rodzaju akcje edukacyjne i programy pomocy.

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej jest centralnym organem administracji rządowej. Głównym zadaniem Urzędu jest orzekanie w sprawach o udzielanie praw wyłącznych na przedmioty własności przemysłowej, a jednym z podstawowych zadań jest także prowadzenie publicznie dostępnych rejestrów zawierających informacje na temat stanu prawnego ochrony przedmiotów własności przemysłowej na terytorium Polski.

👉  Dowiedz się więcej o partnerach programu

Rankingi, wyróżnienia, akredytacje

 • Ranking Wydziałów Prawa przygotowany przez "Rzeczpospolitą":
  • 1. miejsce w latach 2017-2020 i 2022-2023
  • 2. miejsce w 2021 roku
 • Ranking Wydziałów Prawa przygotowany przez Dziennik „Gazeta Prawna”:
  • 1. miejsce w latach 2017-2018 i 2021-2023
  • 2. miejsce w latach 2019-2020
 • Kategoria naukowa A w dyscyplinie wiodącej "nauki prawne" przyznana Uniwersytetowi Jagiellońskiemu decyzją Ministra Edukacji i Nauki

Program studiów

W programie studiów znajdziesz informacje o tym, na jakie przedmioty będziesz uczęszczać, studiując na tym kierunku. Program mówi o tym, jakie przedmioty są przewidziane w poszczególnych semestrach studiów, które są obowiązkowe, które należą do grupy przedmiotów do wyboru (tzw. przedmiotów fakultatywnych), które z nich kończą się egzaminem, a które nie. Każdy przedmiot ma w takim programie studiów swój sylabus, czyli opis, czego w ramach tego przedmiotu uczą się studenci i studentki.

Sprawy studenckie

Dział Spraw Studenckich

Centrum Wsparcia Dydaktyki

studiuje.uj.edu.pl
studenckie@uj.edu.pl
ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków

Dział Spraw Stypendialnych

Centrum Wsparcia Dydaktyki

stypendia.uj.edu.pl
stypendia@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Życie studenckie

Studia to nie tylko nauka i uczestnictwo w wykładach lub ćwiczeniach, ale również okazja do rozwijania pasji i zainteresowań. Na Uniwersytecie Jagiellońskim działa prężnie wiele kół naukowych i organizacji studenckich, zarówno tych wydziałowych, jak i ogólnouniwersyteckich, które umożliwią aktywne spędzanie wolnego czasu, poszerzenie wiedzy, rozwijanie talentów, udział w ciekawych, nieszablonowych projektach, wyjazdy badawcze i integracyjne, uczestnictwo w konferencjach naukowych oraz poznanie nowych ludzi poza salą wykładową. Przy Wydziale Prawa i Administracji działa kilkadziesiąt kół naukowych.

Wszystkie osoby zainteresowane międzynarodowym wymiarem studiowania mogą korzystać z możliwości, jakie oferują m.in. Erasmus+, SYLFF Association, Pan-European Seal Programme czy uniwersytet europejski Una Europa, studenci i studentki mogą wziąć udział również w wymianie krajowej w ramach programu MOST.

Więcej niż studiowanie


Przejdź do filmu

Wszystko o rekrutacji

Dział Rekrutacji na Studia

Centrum Wsparcia Dydaktyki

rekrutacja.uj.edu.pl
rekrutacja@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Rekrutacja na studia

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim jest prowadzona elektronicznie w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów: irk.uj.edu.pl. Za rekrutację na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim odpowiada Dział Rekrutacji na Studia. Jeśli masz pytania związane z rekrutacją, skontaktuj się z Działem bezpośrednio lub odwiedź strony: rekrutacja.uj.edu.plirk.uj.edu.pl.

Szczegółowe informacje o rekrutacji na ten kierunek studiów, w tym informacje o sposobie obliczania wyniku (np. lista branych pod uwagę wyników matury w przypadku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich, czy oceny ze studiów brane pod uwagę w przypadku studiów II stopnia), o wysokości opłat – rekrutacyjnej i za studia (jeśli studia są płatne), terminy oraz lista wymaganych dokumentów znajdują się w serwisie rekrutacyjnym IRK: irk.uj.edu.pl

Przeniesienie lub zmiana kierunku

Przeniesienie z innej uczelni, w tym także zagranicznej, lub zmiana kierunku studiów w ramach Uniwersytetu możliwe są, za zgodą dziekana: po ukończeniu pierwszego roku studiów i spełnieniu dodatkowych warunków określonych przez radę wydziału. W sprawie przeniesienia należy kontaktować się bezpośrednio z jednostką prowadzącą dane studia.

Zobacz również

Biuro Karier

Centrum Wsparcia Dydaktyki

biurokarier.uj.edu.pl
kariery@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Absolwenci i absolwentki

Absolwenci i absolwentki kierunku Intellectual Property and New Technologies powinni być przygotowani do podjęcia pracy w instytucjach oraz przedsiębiorstwach działających w sferze nowych technologii. W szczególności powinni znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach z branży nowych technologii, zarówno w departamentach prawnych, jak i innych jednostkach działających na styku własności intelektualnej i nowych technologii
 • kancelariach i firmach prawniczych specjalizujących się w dziedzinie własności intelektualnej i nowych technologii
 • instytucjach rządowych działających w obszarach związanych z tematyką studiów, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, czy też UE
 • instytucjach pozarządowych o polach działalności związanych z przedmiotowym obszarem kształcenia

Ukończenie studiów może stanowić formę podniesienia kompetencji zawodowych dla studentów/studentek już posiadających ogólne wykształcenie prawnicze i wzmocnienia ich pozycji na rynku pracy.

Możliwości dalszej edukacji

Kontakt

Studia prowadzone są przez Katedrę Prawa Własności Intelektualnej, która jest jednostką wchodzącą w skład Wydziału Prawa i Administracji. Katedra ma swoją siedzibę w ścisłym centrum Krakowa. Z pytaniami dotyczącymi studiów możesz się zwrócić tu:

ip@uj.edu.pl

ul. Józefa 19
31-056 Kraków
Telefon: (+48) 12 427 59 42

wpia.uj.edu.pl/ip