Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logopedia

Wydział Polonistyki

Dostępne programy

studia I stopnia

nie są prowadzone

studia II stopnia

forma: studia stacjonarne

język studiów: polski

profil studiów: ogólnoakademicki

czas trwania: 2 lata (4 semestry)

tytuł zawodowy: magister

dyscyplina wiodąca: językoznawstwo

Opis studiów

Jeśli interesują Cię zagadnienia mowy i języka, chcesz stale rozwijać się i pomagać innym, logopedia na Uniwersytecie Jagiellońskim będzie kierunkiem odpowiednim dla Ciebie. Logopedia jest interdyscyplinarnym działem nauki, której celem jest badanie powstawania, eliminowania i prewencji zaburzonej zdolności komunikacyjnej dzieci i dorosłych. Centralnym punktem programu nauczania są studia przypadków, rozwiązywane przez studentów w oparciu o treści logopedyczne, językoznawcze i medyczne, dostarczane przez wykładowców zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem studentów na wiedzę i umiejętności. To jedyny tak skonstruowany program na krakowskich uczelniach. Dodatkowo, bogaty i zróżnicowany program praktyk podkreśla wysoce praktyczny profil studiów.

👉 Więcej informacji na temat studiów można znaleźć na stronie Instytutu Glottodydaktyki Polonistycznej

Informacje o Wydziale

Wydział Polonistyki posiada kategorię A nadaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W 2018 roku dwie studentki Wydziału Polonistyki zostały uhonorowane w konkursie Studencki Nobel, w którym wybierani są najlepsi polscy studenci, a uzdolnieni studenci Wydziału rokrocznie zasilają grono laureatów prestiżowego programu Diamentowy Grant. W ofercie studiów znajdują się takie kierunki, jak: edytorstwo, filologia polska nauczycielska, język polski w komunikacji społecznej, kulturoznawstwo – teksty kultury, polonistyka-komparatystyka oraz wiedza o teatrze – studia na Wydziale Polonistyki dają niepowtarzalną szansę indywidualnego rozwoju pod okiem mistrzów współczesnej humanistyki. Wydział Polonistyki od lat współpracuje z instytucjami życia kulturalnego i artystycznego, przede wszystkim Krakowa i Małopolski. Studenci angażują się w działania Krakowskiego Biura Festiwalowego, krakowskich teatrów, domów kultury i muzeów, z inicjatywy Koła Naukowego Językoznawców Studentów UJ organizowany jest Miesiąc Języka Ojczystego – cykliczny projekt, który obejmuje kilka wydarzeń: m.in. Dyktando Krakowskie, konkursy na reklamę, komentarz i gadkę oraz warsztaty językoznawcze w szkołach. Poszczególne kierunki studiów, realizując program praktyk, współpracują z przedsiębiorstwami z sektora medialnego – Wydział posiada podpisane umowy z wydawnictwami, portalami internetowymi i czasopismami, prowadzi edycję 12 prestiżowych wydawnictw oraz 7 czasopism naukowych.

W skład Wydziału Polonistyki UJ wchodzi 17 katedr oraz m. in. Instytut Glottodydaktyki Polonistycznej, w którym prowadzone są zajęcia na kierunku logopedia, oraz Szkoła Języka i Kultury Polskiej.

Rankingi, wyróżnienia, akredytacje

  • Kategoria naukowa B+ w dyscyplinie wiodącej "językoznawstwo" przyznana Uniwersytetowi Jagiellońskiemu decyzją Ministra Edukacji i Nauki

Program studiów

W programie studiów znajdziesz informacje o tym, na jakie przedmioty będziesz uczęszczać, studiując na tym kierunku. Program mówi o tym, jakie przedmioty są przewidziane w poszczególnych semestrach studiów, które są obowiązkowe, które należą do grupy przedmiotów do wyboru (tzw. przedmiotów fakultatywnych), które z nich kończą się egzaminem, a które nie. Każdy przedmiot ma w takim programie studiów swój sylabus, czyli opis, czego w ramach tego przedmiotu uczą się studenci i studentki.

Sprawy studenckie

Dział Spraw Studenckich

Centrum Wsparcia Dydaktyki

studiuje.uj.edu.pl
studenckie@uj.edu.pl
ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków

Dział Spraw Stypendialnych

Centrum Wsparcia Dydaktyki

stypendia.uj.edu.pl
stypendia@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Życie studenckie

Studia to nie tylko nauka i uczestnictwo w wykładach lub ćwiczeniach, ale również okazja do rozwijania pasji i zainteresowań. Na Uniwersytecie Jagiellońskim działa prężnie wiele kół naukowych i organizacji studenckich, zarówno tych wydziałowych, jak i ogólnouniwersyteckich, które umożliwią aktywne spędzanie wolnego czasu, poszerzenie wiedzy, rozwijanie talentów, udział w ciekawych, nieszablonowych projektach, wyjazdy badawcze i integracyjne, uczestnictwo w konferencjach naukowych oraz poznanie nowych ludzi poza salą wykładową. Przy Wydział Polonistyki działa kilka kół naukowych, m. in. Koło Naukowe Językoznawców Studentów UJ i Koło Naukowe Logopedii.

Wszystkie osoby zainteresowane międzynarodowym wymiarem studiowania, mogą korzystać z możliwości, jakie oferują m.in. program Erasmus+, Utrecht Network, udział w wymianie bilateralnej czy uniwersytet europejski Una Europa, mogą również wziąć udział w wymianie krajowej w ramach programu MOST.

Więcej niż studiowanie

Co mówią nasi studenci i studentki

Justyna Justyna
Studia magisterskie na kierunku Logopedia są świetnym miejscem do zdobycia wiedzy pozwalającej podjąć pracę w zawodzie. Moim największym (pozytywnym) zaskoczeniem był sposób organizacji nauczanych treści, który obejmuje tygodniowe bloki tematyczne. Dzięki niemu nie otrzymujemy “poszatkowanej” i fragmentarycznej wiedzy, ale od razu mamy możliwość zobaczenia danej dysfunkcji przez pryzmat diagnozy, terapii, źródeł pochodzenia i rokowań, dodatkowo konkretne przykłady pacjentów uczą od początku empatycznego podejścia do danej jednostki. Dla mnie osobiście jest to również świetne połączenie interesujących mnie dziedzin: językoznawstwa i wiedzy z zakresu medycyny.

Anna Anna
Studia na kierunku Logopedia to dla mnie nowe i ciekawe doświadczenie. Program studiów bazuje na formule case study, która wymaga od każdego studenta zaangażowania, przez co proces nauki jest przyjemniejszy. Każdego tygodnia poznajemy nowy przypadek, dowiadujemy się o danym zaburzeniu nieco więcej w ramach przedmiotów skoordynowanych, a następnie wspólnie tworzymy plan terapii. Na każdym kroku dowiaduję się czegoś nowego, a nietypowa formuła sprawia, że studiowanie jest znacznie ciekawsze. Studia na tym kierunku przygotowują nas do podjęcia pracy w zawodzie logopedy pracującego zarówno z dziećmi, jak i dorosłymi.

Co mówią nasi wykładowcy i wykładowczynie

<img src='https://studia.uj.edu.pl/documents/144324303/144425846/black-ribbon.jpg/' alt='Czarna wstążka' />dr hab. Robert Dębski, prof. UJ, kierownik Zakładu Logopedii Czarna wstążkadr hab. Robert Dębski, prof. UJ, kierownik Zakładu Logopedii
Nasze studia logopedyczne kładą nacisk na praktyczne przygotowanie studentów do wykonywania pięknego, ale i wymagającego zawodu logopedy. Dzieje się tak głównie przez organizację programu studiów według zasad nauczania problemowego, które nasi absolwenci porównują do uczestniczenia w "grze" lub rozwiązywania "zagadki" i z którego czerpią motywację do nauki. Jednocześnie studia mocno podkreślają psychospołeczny wymiar zaburzeń logopedycznych oraz konieczność uczestniczenia naszych absolwentów w nauce, w tworzeniu podstaw naukowych wciąż młodej dyscypliny jaką jest logopedia.


Przejdź do filmu

Wszystko o rekrutacji

Dział Rekrutacji na Studia

Centrum Wsparcia Dydaktyki

rekrutacja.uj.edu.pl
rekrutacja@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Rekrutacja na studia

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim jest prowadzona elektronicznie w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów: irk.uj.edu.pl. Za rekrutację na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim odpowiada Dział Rekrutacji na Studia. Jeśli masz pytania związane z rekrutacją, skontaktuj się z Działem bezpośrednio lub odwiedź strony: rekrutacja.uj.edu.plirk.uj.edu.pl.

Szczegółowe informacje o rekrutacji na ten kierunek studiów, w tym informacje o sposobie obliczania wyniku (np. lista branych pod uwagę wyników matury w przypadku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich, czy oceny ze studiów brane pod uwagę w przypadku studiów II stopnia), o wysokości opłat – rekrutacyjnej i za studia (jeśli studia są płatne), terminy oraz lista wymaganych dokumentów znajdują się w serwisie rekrutacyjnym IRK: irk.uj.edu.pl

Przeniesienie lub zmiana kierunku

Przeniesienie z innej uczelni, w tym także zagranicznej, lub zmiana kierunku studiów w ramach Uniwersytetu możliwe są, za zgodą dziekana: po ukończeniu pierwszego roku studiów i spełnieniu dodatkowych warunków określonych przez radę wydziału. W sprawie przeniesienia należy kontaktować się bezpośrednio z jednostką prowadzącą dane studia.

Zobacz również

Biuro Karier

Centrum Wsparcia Dydaktyki

biurokarier.uj.edu.pl
kariery@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Absolwenci i absolwentki

Studenci i studentki zdobywają doświadczenie zawodowe w trakcie obszernego programu praktyk odbywanych w szkołach, poradniach i instytucjach ochrony zdrowia oraz w trakcie pracy grupowej podczas ćwiczeń prowadzonych metodą nauczania problemowego. Absolwenci i absolwentki kierunku logopedia posiadają wiedzę pozwalającą diagnozować zaburzenia kompetencji komunikacyjnej oraz realnie wspierać dzieci i osoby dorosłe z różnego rodzaju deficytami we wskazanym zakresie. Mogą podjąć pracę w państwowej lub prywatnej placówce oświatowej, w ośrodku szkolno-wychowawczym, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w szpitalu na oddziale laryngologicznym lub neurologicznym, w poradni foniatrycznej, w ośrodku rehabilitacyjnym, w państwowej poradni specjalistycznej, np. dla osób z wadami słuchu, w prywatnym gabinecie logopedycznym lub w specjalistycznym ośrodku leczenia jąkania lub zaburzeń emisji głosu.

Możliwości dalszej edukacji

Co mówią nasi absolwenci i absolwentki

Historie absolwentów: Urszula Malina Historie absolwentów: Urszula Malina
Jako absolwentka pierwszej edycji studiów logopedycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego mogę śmiało powiedzieć, że studia te dają szereg możliwości do samorozwoju. Gwarantują nie tylko uzyskanie dyplomu i tytułu logopedy, ale także pracę w cenionych placówkach medycznych, rehabilitacyjnych i szkolnych. Otwierają drzwi do pracy naukowo-badawczej, dydaktycznej oraz udziału w znaczących projektach naukowych. Wykwalifikowani wykładowcy kształcą logopedów-językoznawców, a równocześnie świadomych terapeutów, którzy potrafią opiekować się pacjentami od momentu diagnozy, aż po ostatnie spotkanie terapeutyczne. Studia w Uniwersytecie Jagiellońskim to czas intensywnej nauki, poszerzania horyzontów myślowych i weryfikacji własnych kompetencji w odniesieniu do niesienia pomocy osobom z różnorakimi problemami komunikacyjnymi.

Kontakt

Studia prowadzone są w Instytucie Glottodydaktyki Polonistycznej, który wchodzi w skład Wydziału Polonistyki. Instytut ma swoją siedzibę w samym centrum Krakowa. Z pytaniami dotyczącymi studiów możesz się zwrócić tu:

rafal.mlynski@uj.edu.pl, dziekanat.wpuj@uj.edu.pl

ul. Grodzka 64
31-044 Kraków
Telefon: (+48) 12 663 18 13

igp.polonistyka.uj.edu.pl
polonistyka.uj.edu.pl