Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Laboratoria kultury współczesnej

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Dostępne programy

studia I stopnia

nie są prowadzone

studia II stopnia

forma: studia stacjonarne

język studiów: polski

profil studiów: ogólnoakademicki

czas trwania: 2 lata (4 semestry)

tytuł zawodowy: magister

dyscyplina wiodąca: nauki o sztuce

Opis studiów

Nowatorski kierunek laboratoria kultury współczesnej – realizowany w ramach nauk o sztuce – łączy studia nad współczesną sztuką i kulturą w szerokim kontekście cywilizacyjnym, społecznym i ideowym z praktycznym – eksperymentatorskim i laboratoryjnym – sposobem nauczania. Celem studiów jest badanie, poszukiwanie i tworzenie nowych postaw oraz sposobów rozumienia w kulturze, ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi wypracowanych w polu sztuki. Osoby studiujące mają okazję – w ramach praktycznych ćwiczeń, zadań projektowych i warsztatów, we współpracy ze środowiskami pozaakademickimi – nauczyć się, jak, gdzie, za ile, w jakich warunkach tworzy się dziś żywą kulturę, nie tylko tę oficjalną, widoczną, ale też ukrytą w przestrzeni internetu, uprawianą w sub- czy kontrkulturowych grupach, służącą oporowi, przetrwaniu lub klasowej autoekspresji. Badania i projekty sytuowane są w kontekście aktualnych wyzwań, problemów i przemian – dominującą perspektywą jest podejście ekosystemowe i interdyscyplinarne, uwzględniające wielorakość czynników (ekonomicznych, politycznych, demograficznych, klimatycznych) oddziałujących na kształt współczesnego świata. Studia przygotowują do krytycznego udziału w kulturze i namysłu nad alternatywami wobec współczesności; uczą łączenia zaawansowanej teorii z praktyką badawczą, promują eksperymentalne metody pracy, w tym wykorzystanie narzędzi artystycznych.

Program skonstruowano z myślą o przyszłych współpracownikach i współpracownicach sektora publicznego, pozarządowego, prywatnego bądź nieformalnego, krytykach sztuki, kuratorach/kuratorkach, pracownikach/pracownicach instytucji kultury, animatorach/amatorkach życia wspólnotowego, badaczach i badaczkach współczesności dysponujących szeroką, interdyscyplinarną wiedzą humanistyczną, zdolnościami diagnostycznymi i umiejętnościami organizacyjnymi. Studia przygotowują do inicjowania i kierowania własnymi przedsięwzięciami w zakresie kultury współczesnej zarówno w sformalizowanych ramach organizacji, jak i w formie inicjatyw nieformalnych.

Informacje o Wydziale

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej posiada kategorię A nadaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz otrzymał ocenę wyróżniającą w zakresie jakości kształcenia przyznawaną przez Polską Komisję Akredytacyjną. Różnorodność prowadzonych przez Wydział kierunków czyni z tej jednostki jeden z najbardziej interdyscyplinarnych wydziałów UJ.

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej ma swoją siedzibę na teren Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Siedzibą wydziału jest nowoczesny budynek, który dysponuje świetnie wyposażonymi salami wykładowymi, ćwiczeniowymi oraz pracownie komputerowe. Studia na WZiKS to: wybitna kadra naukowo-dydaktyczna; unikatowe kierunki i autorskie programy studiów, których nie proponują inne uczelnie w Polsce; możliwość uzyskania podwójnych dyplomów we współpracy z uczelniami europejskimi; współpraca z biznesem; komfortowe warunki studiowania w otoczeniu pięknego, zielonego kampusu; Studencka Telewizja UJOT.TV oraz Studenckie Radio UJOT.FM; liczne koła naukowe odzwierciedlające wszechstronność tematyki badawczej i oferty dydaktycznej Wydziału. Zajęcia na kierunku zarządzanie kulturą współczesną prowadzone są w Instytucie Kultury. Do dyspozycji studentów jest nowoczesna biblioteka Wydziałowa, której księgozbiór jest systematycznie uzupełniany o najnowsze pozycje książkowe (w j. polskim i j. angielskim).

👉  Przeczytaj, dlaczego warto studiować na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej

👉  Wirtualny spacer po Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Rankingi, wyróżnienia, akredytacje

  • Ocena wyróżniająca dla Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej przyznana przez Polską Komisję Akredytacyjną
  • Kategoria naukowa A w dyscyplinie wiodącej "nauki o sztuce" przyznana Uniwersytetowi Jagiellońskiemu decyzją Ministra Edukacji i Nauki

Program studiów

W programie studiów znajdziesz informacje o tym, na jakie przedmioty będziesz uczęszczać, studiując na tym kierunku. Program mówi o tym, jakie przedmioty są przewidziane w poszczególnych semestrach studiów, które są obowiązkowe, które należą do grupy przedmiotów do wyboru (tzw. przedmiotów fakultatywnych), które z nich kończą się egzaminem, a które nie. Każdy przedmiot ma w takim programie studiów swój sylabus, czyli opis, czego w ramach tego przedmiotu uczą się studenci i studentki.

Sprawy studenckie

Dział Spraw Studenckich

Centrum Wsparcia Dydaktyki

studiuje.uj.edu.pl
studenckie@uj.edu.pl
ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków

Dział Spraw Stypendialnych

Centrum Wsparcia Dydaktyki

stypendia.uj.edu.pl
stypendia@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Życie studenckie

Studia to nie tylko nauka i uczestnictwo w wykładach lub ćwiczeniach, ale również okazja do rozwijania pasji i zainteresowań. Na Uniwersytecie Jagiellońskim działa prężnie wiele kół naukowych i organizacji studenckich, zarówno tych wydziałowych, jak i ogólnouniwersyteckich, które umożliwią aktywne spędzanie wolnego czasu, poszerzenie wiedzy, rozwijanie talentów, udział w ciekawych, nieszablonowych projektach, wyjazdy badawcze i integracyjne, uczestnictwo w konferencjach naukowych oraz poznanie nowych ludzi poza salą wykładową. Przy Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej działają liczne studenckie koła naukowe.

Wszystkie osoby zainteresowane międzynarodowym wymiarem studiowania, mogą korzystać z możliwości, jakie oferują m.in. program Erasmus+, Utrecht Network, udział w wymianie bilateralnej czy uniwersytet europejski Una Europa, mogą również wziąć udział w wymianie krajowej w ramach programu MOST.

Więcej niż studiowanie


Przejdź do filmu

Wszystko o rekrutacji

Dział Rekrutacji na Studia

Centrum Wsparcia Dydaktyki

rekrutacja.uj.edu.pl
rekrutacja@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Rekrutacja na studia

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim jest prowadzona elektronicznie w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów: irk.uj.edu.pl. Za rekrutację na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim odpowiada Dział Rekrutacji na Studia. Jeśli masz pytania związane z rekrutacją, skontaktuj się z Działem bezpośrednio lub odwiedź strony: rekrutacja.uj.edu.plirk.uj.edu.pl.

Szczegółowe informacje o rekrutacji na ten kierunek studiów, w tym informacje o sposobie obliczania wyniku (np. lista branych pod uwagę wyników matury w przypadku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich, czy oceny ze studiów brane pod uwagę w przypadku studiów II stopnia), o wysokości opłat – rekrutacyjnej i za studia (jeśli studia są płatne), terminy oraz lista wymaganych dokumentów znajdują się w serwisie rekrutacyjnym IRK: irk.uj.edu.pl

Przeniesienie lub zmiana kierunku

Przeniesienie z innej uczelni, w tym także zagranicznej, lub zmiana kierunku studiów w ramach Uniwersytetu możliwe są, za zgodą dziekana: po ukończeniu pierwszego roku studiów i spełnieniu dodatkowych warunków określonych przez radę wydziału. W sprawie przeniesienia należy kontaktować się bezpośrednio z jednostką prowadzącą dane studia.

Zobacz również

Biuro Karier

Centrum Wsparcia Dydaktyki

biurokarier.uj.edu.pl
kariery@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Absolwenci i absolwentki

Organizacje kultury i sztuki, które są głównym docelowym miejscem pracy absolwentów i absolwentek kierunku laboratoria kultury współczesnej, stanowią jeden z największych i najprężniej rozwijających się sektorów współczesnej gospodarki. Mianem tym określamy organizacje, które zajmują się zarówno wytwarzaniem dóbr kultury, jak i jej upowszechnianiem. Przybierają różne formy, są to np. teatr, kino, instytucja filmowa, muzeum, biblioteka, opera, operetka, filharmonia, orkiestra, dom kultury, ognisko artystyczne, galeria sztuki, ośrodek badań i dokumentacji. Są to także fundacje i stowarzyszenia, coraz częściej pojawiają się również grupy nieformalne.

Pracodawcy ci wymagają od swoich pracowników m.in.: pogłębionej wiedzy w zakresie funkcjonowania kultury współczesnej, ze szczególnym uwzględnieniem roli narzędzi sztuki, w tym również funkcjonowania organizacji kultury, pogłębionej kompetencji w zakresie krytycznej oceny kultury i sztuki współczesnej, umiejętności uczestnictwa – także w roli organizatora, twórcy i koordynatora – w kreowaniu życia kulturalnego, w tym również udziału we współzarządzaniu organizacjami formalnymi i nieformalnymi, znajomości współczesnego kontekstu, w jakim kultura się rozwija, w tym kryzysów nękających świat: klimatycznego, demograficznego, społecznego, politycznego. Laboratoria kultury współczesnej przygotowują do żywego, kreatywnego i krytycznego udziału w kulturze jako obszarze życia społeczeństw, w którym kształtują się również wizje naprawy i zmiany.

Możliwości dalszej edukacji

Kontakt

Studia prowadzone są w Instytucie Kultury, który jest jednostką wchodzącą w skład Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Instytut ma swoją siedzibę na Kampusie 600-lecia Odnowienia UJ położonym w dzielnicy Krakowa Ruczaj. Z pytaniami dotyczącymi studiów możesz się zwrócić tu:

kultura@uj.edu.pl

ul. Łojasiewicza 4, p. 2.307
30-348 Kraków
Telefon: (+48) 12 664 58 33

kultura.uj.edu.pl
wzks.uj.edu.pl