Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

New study programmes

This website is currently available in Polish only – please visit us later for information in English

Jak co roku Uniwersytet Jagielloński przygotował dla kandydatów bogatą ofertę – łącznie ponad 270 studiów, w tym kilkanaście programów w języku angielskim, a także kilka nowości. Poniższa lista dotyczy rekrutacji na rok akademicki 2021/22.

Język ukraiński w biznesie i turystyce (z językiem rosyjskim)

Jedna z debiutujących w tym roku propozycji to kierunek język ukraiński w biznesie i turystyce (z językiem rosyjskim). Są to studia I stopnia, które od października będzie można podjąć na Wydziale Filologicznym. Interdyscyplinarny program kształcenia zakłada intensywną naukę języka ukraińskiego i rosyjskiego oraz gruntowne poznanie kulturowych i społeczno-ekonomicznych realiów Ukrainy.

Wiedza i kompetencje zdobyte podczas zajęć realizowanych na tym kierunku pozwolą absolwentom na podjęcie pracy m.in. w międzynarodowych firmach, administracji oraz sektorze turystycznym, a także na rozwój kariery tłumacza lub nauczyciela. Więcej informacji o tym programie można znaleźć na stronie Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ oraz tutaj.

Region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe

Wydział Filologiczny przygotował dla tegorocznych kandydatów także inną, nową propozycję – kierunek region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe. Są to unikalne w skali całego kraju studia I stopnia poświęcone językowi i kulturze jednego z ważniejszych pod względem geopolitycznym regionów Europy, jakim są Karpaty, które obejmują tereny Polski, Ukrainy, Słowacji oraz Rumunii.

Na kierunku tym studenci będą równolegle uczyć się dwóch języków– słowackiego i ukraińskiego, będą mieli również możliwość poznania podstaw trzeciego języka, do wyboru rumuńskiego albo łemkowskiego. Ponadto, studentom zostanie przekazana wiedza dotycząca specyfiki społecznej, kulturowej i religijnej regionu karpackiego, wspólnych elementów kultur karpackich, a zarazem ich odrębności. Nie zabraknie też problematyki mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych. Obowiązkowym elementem studiów będą również badania terenowe przeprowadzane w Polsce i za granicą.

Ze względu na interdyscyplinarny charakter tego kierunku za realizację programu odpowiedzialni będą pracownicy Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ, a także instytutów: Filologii Słowiańskiej, Religioznawstwa oraz Etnologii i Antropologii Kulturowej. Ze szczegółowym opisem tego kierunku zapoznać można się na stronie Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ oraz tutaj.

Zarządzanie polityką społeczną

Kolejną nowością w rekrutacji na rok akademickim 2021/22 jest zarządzanie polityką społeczną. Są to studia I stopnia oferowane przez Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Ich program oparty jest na aktualnych wynikach badań naukowych realizowanych przez krajowe i zagraniczne ośrodki akademickie oraz ekspertów sektora publicznego, społecznego i gospodarczego. Unikalność kierunku wzmacnia dodatkowo oparcie oferowanych przedmiotów na współczesnej teorii nauk o zarządzaniu i jakości osadzonej w szerokim spektrum interdyscyplinarnej wiedzy na temat społecznych, psychologicznych, politycznych, ekonomicznych, prawnych i finansowych przyczyn, uwarunkowań i konsekwencji współczesnych problemów społecznych.

Poznana w trakcie studiów teoria w połączeniu z umiejętnościami praktycznymi, które studenci będą nabywali m.in. w trakcie praktyk, wizyt studyjnych, ćwiczeń, specjalistycznych zajęć informatycznych oraz uczestnictwa w licznych projektach naukowo-badawczych, w przyszłości umożliwi absolwentom podejmowanie i realizację właściwych działań na rzecz zaspokajania różnorodnych potrzeb obywateli oraz rozwiązywania zmiennych problemów społecznych.

Ukończenie tych studiów daje przygotowanie potrzebne do pracy na stanowiskach kierowniczych, eksperckich lub doradczych w administracji lokalnej, krajowej i międzynarodowej, a także w firmach sektora publicznego i prywatnego. Więcej o programie tego kierunku przeczytać można na stronie Instytutu Spraw Publicznych oraz tutaj.

International Relations and Public Diplomacy

Również na absolwentów studiów I stopnia czeka w ofercie Uniwersytetu Jagiellońskiego nowość – kierunek International Relations and Public  Diplomacy. Są to stacjonarne studia II stopnia prowadzone w języku angielskim, które Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ realizuje we współpracyz Uniwersytetem w Sienie. 

Dzięki tej kooperacji studenci zyskają szeroką perspektywę w zakresie dyplomacji publicznej, a także zdobędą wiedzę na temat globalnej gospodarki, prawa, a przede wszystkim historii i ewolucji stosunków międzynarodowych.

Realizacja przedmiotów oferowanych w ramach tego kierunku pozwoli na wykształcenie specjalistów w dziedzinie relacji międzynarodowych, którzy będą potrafili celnie analizować sytuację polityczną i ekonomiczną na świecie, a także wykorzystywać posiadaną wiedzę i umiejętności w pracy w instytucjach międzynarodowych, państwowych, regionalnych, jak również w organizacjach pozarządowych. 

Studenci będą kształcić się przez dwa semestry w Krakowie, a przez dwa w Sienie, co umożliwi im zdobycie podwójnego dyplomu.Studia te są realizowane ze środków programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.  Pełen opis kierunku znaleźć można na stronie Centre for International Studies and Development oraz tutaj.