Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Co nowego w ofercie Uniwersytetu Jagiellońskiego?

Jak co roku Uniwersytet Jagielloński przygotował dla kandydatów bogatą ofertę – łącznie ponad 270 studiów, w tym kilkanaście programów w języku angielskim, a także kilka nowości.

PrivacyPrivacy Facebook Twitter Linkedin Reddit Word to Clean HTML ConverterWord HTML Undo New page indentation compress encoding option ico option2 option3 option4 option5 option6 option7 option8Clean -

Sztuczna inteligencja

Sztuczna inteligencja, studia pierwszego stopnia prowadzone na Wydziale Matematyki i Informatyki, to nowość w rekrutacji na rok akademickim 2024/25. Studia te przygotowują specjalistów w zakresie AI – programistów specjalizujących się w nowoczesnych i innowacyjnych metodach dotyczących nauczania maszynowego i zaawansowanych sieci neuronowych, posiadających kompetencje techniczne na światowym poziomie. Obecnie eksperci zajmujący się sztuczną inteligencją znajdują pracę w obrębie przetwarzania danych, analizy tekstów, robotyki, rozszerzonej rzeczywistości, analizy danych giełdowych, analizy szeregów czasowych, segmentu energetycznego, telekomunikacji, transportu i szeroko rozumianego rozwoju linii produkcyjnych. Biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój AI w ostatnich latach, w przyszłości można spodziewać się wzrostu liczby stanowisk pracy dla osób specjalizujących się w tej tematyce.

Więcej o kierunku sztuczna inteligencja przeczytać można tutaj, z kolei z zasadami rekrutacji zapoznać można się na irk.uj.edu.pl w karcie studiów.

East European Studies: Languages and Discourses

Anglojęzyczne studia licencjackie East European Studies: Languages and Discourses powstały z myślą o wszystkich tych, którzy pragną zdobyć kompleksową wiedzę o Europie Wschodniej, zyskać łatwość jej wykorzystania w działalności zawodowej w języku angielskim, a także gruntownie poznać kluczowe języki regionu. Program studiów pozwala na dogłębne zrozumienie kulturowych podstaw konfliktów, których areną jest Europa Wschodnia, wyposażając studentów w wiedzę na temat specyfiki poszczególnych krajów. W ten sposób zapewnia uzyskanie kompetencji interkulturowych, niezbędnych w dziennikarstwie czy sektorze pozarządowym, a niezwykle przydatnych również w biznesie i administracji. Program studiów w całości realizowany jest w języku angielskim oraz przewiduje intensywną naukę dwóch języków obcych – rosyjskiego i ukraińskiego; obcokrajowcy jako język swojej specjalizacji mogą wybrać również polski.

Więcej o kierunku East European Studies: Languages and Discourses przeczytać można tutaj, z kolei z zasadami rekrutacji zapoznać można się na irk.uj.edu.pl w karcie studiów.

Analiza danych społeczny

Na absolwentów studiów pierwszego stopnia czeka w ofercie UJ nowość przygotowana przez Wydział Filozoficzny – analiza danych społecznych. Te interdyscyplinarne studia drugiego stopnia, prowadzone przy współpracy wykładowców z różnych jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz praktyków z biznesu, integrują treści z zakresu nauk społecznych z wykorzystaniem wiedzy kierunków ścisłych (matematycznych i informatycznych). Kształcą specjalistów i specjalistki, którzy nie tylko potrafią programować rozwiązania (od strony informatycznej), analizować dane (statystyka), ale rozumieją złożone zagadnienia społeczne i poprawnie aplikują wiedzę z różnych dyscyplin społecznych oraz posiadają kompetencje społeczne, które są obecnie wskazywane przez pracodawców jako istotne (umiejętność pracy grupowej, komunikacja, zarządzanie czasem, realizacja prac projektowych).

Więcej o kierunku analiza danych statystycznych przeczytać można tutaj, z kolei z zasadami rekrutacji zapoznać można się na irk.uj.edu.pl w karcie studiów.

Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną

Kolejną nowością, jaką przygotował dla kandydatów Wydział Filozoficzny, są studia magisterskie na kierunku pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną. Skupiają się one na przygotowaniu absolwentów/absolwentek do roli pedagogów, specjalizujących się w profilaktyce społecznej i resocjalizacji. Program studiów obejmuje rozwijanie umiejętności projektowania i realizacji działań profilaktyczno-resocjalizacyjnych, diagnozowanie problemów z obszaru profilaktyki społecznej i resocjalizacji, zarządzanie kryzysowe, mediację, działania w środowisku wielokulturowym, a także twórcze rozwiązywanie problemów w zakresie profilaktyki społecznej, resocjalizacji i reintegracji społecznej. Studia trwają dwa lata i przygotowują do pracy w różnych instytucjach, m.in. oświatowych, opiekuńczych, resocjalizacyjnych, penitencjarnych, oraz w otwartym środowisku.

Więcej o kierunku pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną przeczytać można tutaj, z kolei z zasadami rekrutacji zapoznać można się na irk.uj.edu.pl w karcie studiów.

Characters: 5054 Sample Word Doc to HTML Online Converter Word Document to HTML Online Converter Paste your doc and switch to the HTML tab Free online Word to HTML converter with built-in code cleaning features and easy switch between the visual and source editors. It works perfectly for any document conversion, like Microsoft Word, Excel, PowerPoint, PDF, Google Docs, Sheets, and many more. You can also use this tool for composing web content from scratch or just to tidy up the dirty markup. As a legacy of the well-known but discontinued WordOff online tool we wanted to keep the user interface as simple as possible and adding many new features according to our visitors' feedbacks. How to Convert Doc to HTML? The process is very simple with this free online tool and it requirest just a few simple steps: Open your file with Microsoft Word, WPS Writer or any other rich text editor. Copy-paste the content into the area above. Switch to the HTML tab and clean the code. Wordpress HTML Editor Word HTML is the perfect tool to edit the source code of WordPress articles or any other content management system when their built in composer doesn't provide all functionalities we need. Compose the content right in your browser window without installing any extension or plugin to handle the syntax highlighting and other text editing features. How To Use? Paste the document you want to convert in the Word Editor, then switch to HTML view using the big tabs at the top of the page to generate the code. Clean the dirty markup with the big button which performs the active (checked) options in the list. You can also apply these features one-by-one with the execute icon. When a clean operation is performed the program might add a paragraph to the text, containing a backlink to one of our partner sites. Please leave these unchange to support the this free website. styles – remove style attributes from each tag:highlighted empty icon – delete empty tags which don't contain anything:Hello World spaces – clear successive non-breaking spaces and leave only one instance:

     

attributes – get rid of tag attributes (except href of links and src of images):icon class and id ico – strip classes and IDs:icon space ico – wipe off elements that contain only a   character:

 

comments icon – dislodge HTML comments: plain text icon – convert the document to plain text:

text

Additional editor controls source editor commands – Undo, new page, indent markup, compress, activate encoding. Our Sponsors My Homework Done can help with any subject, from math to programming. Custom Writings will write your essay from scratch. Get professional help from academic experts. Read essay writing service reviews. EssayPro help write an essay for me. Common Questions How do I convert Word to HTML without dirty markup? MS Word allows to save the document as an .html file but this will result in a lot of unwanted dirty markup. This increases the file size and disrupts the website styles if you end up publishing it online. It's recommended to clean the HTML with this free online tool. dirty markup from MS Word Get rid of the mess generated by Word Editors How do I convert any visual text to HTML? WordHTML editor works flawlessly for any visual document and allows them to convert with a couple clicks: Microsoft Office products (Word, Excel, Powerpoint) Google Docs, Google Sheets OpenOffice and other WYSIWYG editors ...any other visual text document (let us know if you find an exception) Copy-paste your document in the online editor then switch to HTML view in the header to get the result instantly. How to open a .doc file in the editor? First you need to open the document in a reader, select and paste de desired section in the web browser on WordHTML. How to save and publish the results? To publish your file on the web you need to paste the HTML code in a .html file and upload it to the web. If your site is using a CMS then you need to log in with editor credentials and publish the article in your admin area. How to clean the markup? Switch to HTML view to see the code, review the cleaning settings and press the big Clean button. Remove automatically inline styles, classes, empty tags, comments and other unwanted bits. markup cleaning The markup can be cleaned with the click of a button Can I convert HTML code to Word document? Inverse conversion is also possible with WordHTML. Insert your code when the HTML tab is active and switch to Word Editor. Is WordHTML an online Word editor? Yes, and it's even more. It supports the most common WYSIWYG features but you can't save your document. To save you'll have to copy the results in a desktop editor and save there. This site uses cookies to collect visitor statistics and to save your settings. By using this website you accept&our Terms&Conditions. ©WordHTML.com

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Elektroradiologia

Jedną z nowości w rekrutacji na rok akademickim 2023/24 są studia II stopnia elektroradiologia prowadzone przez Wydział Nauk o Zdrowiu. Do tej pory kształcenie możliwe było wyłącznie na studiach I stopnia.

Elektroradiologia to studia, które uczą wykonywania badań diagnostycznych i terapeutycznych w zakresie radiologii, radioterapii i medycyny nuklearnej, a także diagnostyki elektromedycznej (elektrokardiografia, elektroencefalografia, elektromiografia i inne). Ich celem jest wykształcenie nowej kadry dla potrzeb opieki zdrowotnej kraju, a zwłaszcza szeroko pojętej diagnostyki obrazowej i elektromedycznej oraz radioterapii i medycyny nuklearnej. Podstawą kształcenia na kierunku elektroradiologia jest wiedza ogólna z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu, a także nauk społecznych.

Więcej o kierunku elektroradiologia przeczytać można tutaj, z kolei z zasadami rekrutacji zapoznać można się na irk.uj.edu.pl w karcie studiów.

Filologia ukraińska. Język – komunikacja – przekład

Kolejną nowością w rekrutacji na rok akademickim 2023/24 jest filologia ukraińska. Język – komunikacja – przekład. Są to studia II stopnia i oferowane są przez Wydział Filologiczny.

Filologia ukraińska. Język – komunikacja – przekład to kierunek, który, zgodnie ze swą nazwą, koncentruje się na trzech kluczowych aspektach: praktycznej znajomości języka ukraińskiego, jego specyfice kulturowej (i związanych z nią potencjalnych problemach w międzykulturowej komunikacji) oraz przekładach z języka polskiego na język ukraiński oraz z języka ukraińskiego na język polski, w tym również na tłumaczeniach tekstów specjalistycznych. Celem studiów jest wykształcenie specjalistów-tłumaczy i specjalistek-tłumaczek, dysponujących wysokimi kompetencjami językowymi, kulturowymi i translatorskimi, które pozwolą na swobodne poruszanie się w przestrzeni szeroko rozumianych kontaktów polsko-ukraińskich.

Więcej o kierunku filologia ukraińska przyczytać można tutaj, z kolei z zasadami rekrutacji zapoznać można się na irk.uj.edu.pl w karcie studiów.

Chemia zrównoważonego rozwoju

Jedną z nowości w rekrutacji na rok akademickim 2022/23 są studia II stopnia chemia zrównoważonego rozwoju oferowane przez Wydział Chemii UJ.

Kształcenie na kierunku chemia zrównoważonego rozwoju zapewnia zdobycie rzetelnej wiedzy w zakresie nauk chemicznych, ukierunkowanej na zagadnienia dotyczące szeroko pojętej chemii środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji w zakresie nowoczesnych technologii proekologicznych.

W programie studiów główny nacisk położono na wykształcenie umiejętności praktycznego zastosowania zdobytych wiedzy i kompetencji. W kontekście dużego zapotrzebowania na specjalistów wdrażających nową politykę środowiskową w Polsce przewidywać można, że absolwenci tego kierunku będą w kolejnych latach pożądanymi na rynku pracy ekspertami.

Twórcze pisanie

Kolejna z debiutujących w tym roku propozycji to kierunek twórcze pisanie. Są to studia II stopnia, które od października będzie można podjąć na Wydziale Polonistyki.

Studia na kierunku twórcze pisanie – zgodnie ze swoją nazwą – uczą przede wszystkim posługiwania się literackim językiem polskim w tworzeniu tekstów artystycznych i użytkowych. W trakcie kształcenia studenci nauczą się korzystania z różnych form literackich, właściwego stosowania narzędzi z zakresu poetyki, retoryki i kompozycji tekstu artystycznego, a także organizacji pracy pisarza i pisarki oraz świadomości społecznych i psychologicznych aspektów funkcjonowania tekstu.

Twórcze pisanie to studia doskonale wpisujące się w potrzeby branży kreatywnej i szeroko pojętej humanistyki. Wiedza i kompetencje zdobyte podczas zajęć realizowanych na tym kierunku pozwolą absolwentom na podjęcie pracy m.in. w instytucjach kultury, wydawnictwach, redakcjach, stacjach radiowych i telewizyjnych, a także w agencjach reklamowych.

Studia polskie dla cudzoziemców

Wydział Polonistyki przygotował także propozycję adresowaną głównie do kandydatów z zagranicy, mianowicie studia polskie dla cudzoziemców.

Są to unikalne w skali całego kraju studia I stopnia, które dają cudzoziemcom szansę na nauczenie się języka polskiego, ale także na poznanie literatury, historii i kultury naszego kraju. Oferta ta jest wyrazem otwarcia Uniwersytetu Jagiellońskiego na wielowątkowy dialog pomiędzy Polską a społeczeństwami innych krajów i kontynentów.

Ukończenie tych studiów daje przygotowanie potrzebne do pracy jako nauczyciel języka polskiego jako obcego, tłumacz, a także w miejscach takich jak instytucje kultury oraz w wielu sektorach gospodarki, również rynków zagranicznych, gdzie potrzebni są pracownicy ze znajomością języka polskiego.

Studia strategiczne nad Azją

Na absolwentów studiów I stopnia czeka w ofercie Uniwersytetu Jagiellońskiego kolejna nowość – studia strategiczne nad Azją. Są to stacjonarne studia II stopnia oferowane przez Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ.

Realizacja programu tego kierunku pozwoli na wykształcenie specjalistów z zakresu stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa i działalności gospodarczej, dodatkowo mogących się pochwalić znajomością jednego z języków orientalnych – arabskiego, chińskiego, japońskiego albo koreańskiego.

Absolwenci i absolwentki kierunku zatrudnienia będą mogli szukać m.in. w firmach operujących na rynkach azjatyckich, ale także w państwowych instytucjach, dyplomacji, organizacjach międzynarodowych, wojsku oraz służbach specjalnych.

Laboratoria kultury współczesnej

Nowość w postaci kierunku laboratoria kultury współczesnej dla kandydatów/kandydatek chcących podjąć kształcenie na studiach II stopnia przygotował Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej.

Studenci i studentki, którzy podejmą kształcenie na tym kierunku – w ramach praktycznych ćwiczeń, zadań projektowych i warsztatów, we współpracy ze środowiskami pozaakademickimi – poznają tajniki tworzenia współczesnej kultury i subkultur. Studia te stanowią połączenie zaawansowanej teorii z praktyką badawczą, będą na nich wykorzystywane eksperymentalne metody pracy, w tym specjalne narzędzia artystyczne i mają stanowić przygotowanie do krytycznego udziału w kulturze.

Ukończenie tych studiów daje przygotowanie potrzebne do pracy w organizacjach kultury i sztuki, m.in. w charakterze krytyków sztuki, kuratorów, animatorów życia wspólnotowego.

Zarządzanie w ochronie zdrowia

Kolejną nowością w rekrutacji na rok akademickim 2022/23 jest zarządzanie w ochronie zdrowia. Są to studia II stopnia oferowane przez Wydział Nauk o Zdrowiu będący częścią Collegium Medicum UJ.

O unikalności tych studiów stanowi ich międzywydziałowość, skutkująca interdyscyplinarnością i całościowym podejściem do problemów natury organizacyjnej, zarządczej i ekonomicznej, występujących w ochronie zdrowia.

Ukończenie tych studiów daje przygotowanie potrzebne do pracy na pozamedycznych stanowiskach pracy w rozwijającym się sektorze ochrony zdrowia, w tym do kierowania, administrowania i koordynowania opieką zdrowotną w podmiotach leczniczych oraz jednostkach samorządu terytorialnego.

Język ukraiński w biznesie i turystyce (z językiem rosyjskim)

Jedna z debiutujących w tym roku propozycji to kierunek język ukraiński w biznesie i turystyce (z językiem rosyjskim). Są to studia I stopnia, które od października będzie można podjąć na Wydziale Filologicznym. Interdyscyplinarny program kształcenia zakłada intensywną naukę języka ukraińskiego i rosyjskiego oraz gruntowne poznanie kulturowych i społeczno-ekonomicznych realiów Ukrainy.

Wiedza i kompetencje zdobyte podczas zajęć realizowanych na tym kierunku pozwolą absolwentom na podjęcie pracy m.in. w międzynarodowych firmach, administracji oraz sektorze turystycznym, a także na rozwój kariery tłumacza lub nauczyciela.

Region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe

Wydział Filologiczny przygotował dla tegorocznych kandydatów także inną, nową propozycję – kierunek region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe. Są to unikalne w skali całego kraju studia I stopnia poświęcone językowi i kulturze jednego z ważniejszych pod względem geopolitycznym regionów Europy, jakim są Karpaty, które obejmują tereny Polski, Ukrainy, Słowacji oraz Rumunii.

Na kierunku tym studenci będą równolegle uczyć się dwóch języków– słowackiego i ukraińskiego, będą mieli również możliwość poznania podstaw trzeciego języka, do wyboru rumuńskiego albo łemkowskiego. Ponadto, studentom zostanie przekazana wiedza dotycząca specyfiki społecznej, kulturowej i religijnej regionu karpackiego, wspólnych elementów kultur karpackich, a zarazem ich odrębności. Nie zabraknie też problematyki mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych. Obowiązkowym elementem studiów będą również badania terenowe przeprowadzane w Polsce i za granicą.

Ze względu na interdyscyplinarny charakter tego kierunku za realizację programu odpowiedzialni będą pracownicy Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ, a także instytutów: Filologii Słowiańskiej, Religioznawstwa oraz Etnologii i Antropologii Kulturowej.

Zarządzanie polityką społeczną

Kolejną nowością w rekrutacji na rok akademickim 2021/22 jest zarządzanie polityką społeczną. Są to studia I stopnia oferowane przez Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Ich program oparty jest na aktualnych wynikach badań naukowych realizowanych przez krajowe i zagraniczne ośrodki akademickie oraz ekspertów sektora publicznego, społecznego i gospodarczego. Unikalność kierunku wzmacnia dodatkowo oparcie oferowanych przedmiotów na współczesnej teorii nauk o zarządzaniu i jakości osadzonej w szerokim spektrum interdyscyplinarnej wiedzy na temat społecznych, psychologicznych, politycznych, ekonomicznych, prawnych i finansowych przyczyn, uwarunkowań i konsekwencji współczesnych problemów społecznych.

Poznana w trakcie studiów teoria w połączeniu z umiejętnościami praktycznymi, które studenci będą nabywali m.in. w trakcie praktyk, wizyt studyjnych, ćwiczeń, specjalistycznych zajęć informatycznych oraz uczestnictwa w licznych projektach naukowo-badawczych, w przyszłości umożliwi absolwentom podejmowanie i realizację właściwych działań na rzecz zaspokajania różnorodnych potrzeb obywateli oraz rozwiązywania zmiennych problemów społecznych.

Ukończenie tych studiów daje przygotowanie potrzebne do pracy na stanowiskach kierowniczych, eksperckich lub doradczych w administracji lokalnej, krajowej i międzynarodowej, a także w firmach sektora publicznego i prywatnego.

International Relations and Public Diplomacy

Również na absolwentów studiów I stopnia czeka w ofercie Uniwersytetu Jagiellońskiego nowość – kierunek International Relations and Public  Diplomacy. Są to stacjonarne studia II stopnia prowadzone w języku angielskim, które Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ realizuje we współpracy z Uniwersytetem w Sienie.

Dzięki tej kooperacji studenci zyskają szeroką perspektywę w zakresie dyplomacji publicznej, a także zdobędą wiedzę na temat globalnej gospodarki, prawa, a przede wszystkim historii i ewolucji stosunków międzynarodowych.

Realizacja przedmiotów oferowanych w ramach tego kierunku pozwoli na wykształcenie specjalistów w dziedzinie relacji międzynarodowych, którzy będą potrafili celnie analizować sytuację polityczną i ekonomiczną na świecie, a także wykorzystywać posiadaną wiedzę i umiejętności w pracy w instytucjach międzynarodowych, państwowych, regionalnych, jak również w organizacjach pozarządowych. 

Studenci będą kształcić się przez dwa semestry w Krakowie, a przez dwa w Sienie, co umożliwi im zdobycie podwójnego dyplomu.Studia te są realizowane ze środków programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.