Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Chemia zrównoważonego rozwoju

Wydział Chemii

Dostępne programy

studia I stopnia

forma: studia stacjonarne

język studiów: polski

profil studiów: ogólnoakademicki

czas trwania: 3 lata (6 semestrów)

tytuł zawodowy: licencjat

dyscyplina: nauki chemiczne

studia II stopnia

forma: studia stacjonarne

język studiów: polski

profil studiów: ogólnoakademicki

czas trwania: 2 lata (4 semestry)

tytuł zawodowy: magister

dyscyplina wiodąca: nauki chemiczne

Opis studiów

Obecna polityka środowiskowa będzie wymagała w przyszłości restrukturyzacji polskiego przemysłu, w tym sektora energetycznego. Potrzebne wówczas będą wyspecjalizowane kadry do przeprowadzania takiej restrukturyzacji, a późnej obsługi zmodernizowanych czy też nowych przedsiębiorstw. Ich właśnie kształcimy na kierunku chemia zrównoważonego rozwoju, będą to chemicy posiadający kompetencje w zakresie nowoczesnych technologii proekologicznych, niezbędnych dla przyszłych wyzwań w zakresie nowoczesnych technologii przyjaznych dla środowiska. W programie studiów główny nacisk położony został na wykształcenie umiejętności praktycznego zastosowania zdobytych wiedzy i kompetencji.

👉  Sprawdź informacje na temat kierunku chemia zrównoważonego rozwoju na Uniwersytecie Jagiellońskim

Informacje o Wydziale

Od 2013 roku Wydział Chemii zaliczany jest nieprzerwanie do grona najlepszych jednostek naukowo-badawczych w kraju. Posiada kategorię naukową A+ nadaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz jest częścią Krakowskiego Konsorcjum Naukowego im. Mariana Smoluchowskiego wyróżnionego statusem KNOW (2012-2017). Badania prowadzone przez naukowców Wydziału Chemii UJ są doceniane i nagradzane za jakość oraz innowacyjność, a uzdolnieni studenci Wydziału rokrocznie zasilają grono laureatów prestiżowego programu Diamentowy Grant.

Wydział Chemii ma swoją siedzibę na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dysponuje największą w Małopolsce bazą różnorodnej aparatury chemicznej, która bardzo intensywnie jest wykorzystywana podczas studiów, posiada specjalistycznie wyposażone laboratoria o najwyższych standardach, w których prowadzone są badania naukowe z zakresu technologii chemicznej, katalizy, elektrochemii, analityki środowiskowej. W ramach studiów Wydział realizuje nowoczesne programy nauczania i zapewnia studentom dostęp do aparatury badawczej na najwyższym, światowym poziomie. Budynek jest wyposażony w zaawansowane systemy automatycznego sterowania i został zaprojektowany z troską o środowisko naturalne. W bibliotece znajdują się podręczniki i skrypty z przedmiotów kierunkowych oraz instrukcje do ćwiczeń potrzebne studentom. Istnieje możliwość korzystania z komfortowej czytelni ze swobodnym dostępem do regałów i internetu. Na Wydziale istnieje Biuro Karier i Promocji, służące pomocą studentom.

Rankingi, wyróżnienia, akredytacje

 • Kategoria naukowa A+ w dyscyplinie "nauki chemiczne" przyznana Uniwersytetowi Jagiellońskiemu decyzją Ministra Edukacji i Nauki
 • Akredytacja międzynarodowa European Chemistry Thematic Network dla Wydziału

Przejdź do filmu

Program studiów

W programie studiów znajdziesz informacje o tym, na jakie przedmioty będziesz uczęszczać, studiując na tym kierunku. Program mówi o tym, jakie przedmioty są przewidziane w poszczególnych semestrach studiów, które są obowiązkowe, które należą do grupy przedmiotów do wyboru (tzw. przedmiotów fakultatywnych), które z nich kończą się egzaminem, a które nie. Każdy przedmiot ma w takim programie studiów swój sylabus, czyli opis, czego w ramach tego przedmiotu uczą się studenci i studentki.

Sprawy studenckie

Dział Spraw Studenckich

Centrum Wsparcia Dydaktyki

studiuje.uj.edu.pl
studenckie@uj.edu.pl
ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków

Dział Spraw Stypendialnych

Centrum Wsparcia Dydaktyki

stypendia.uj.edu.pl
stypendia@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Życie studenckie

Studia to nie tylko nauka i uczestnictwo w wykładach lub ćwiczeniach, ale również okazja do rozwijania pasji i zainteresowań. Na Uniwersytecie Jagiellońskim działa prężnie wiele kół naukowych i organizacji studenckich, zarówno tych wydziałowych, jak i ogólnouniwersyteckich, które umożliwią aktywne spędzanie wolnego czasu, poszerzenie wiedzy, rozwijanie talentów, udział w ciekawych, nieszablonowych projektach, wyjazdy badawcze i integracyjne, uczestnictwo w konferencjach naukowych oraz poznanie nowych ludzi poza salą wykładową. Przy Wydziale Chemii działa kilka kół naukowych, m. in. Naukowe Koło Chemii Medycznej i Środowiskowej, wybitni studenci mogą ubiegać się o stypendium i tutoring w ramach projektu SciMat.

Wszystkie osoby zainteresowane międzynarodowym wymiarem studiowania, mogą korzystać z możliwości, jakie oferują m.in. program Erasmus+, CEEPUS, Utrecht Network, udział w wymianie bilateralnej czy uniwersytet europejski Una Europa, mogą również wziąć udział w wymianie krajowej w ramach programu MOST.

Więcej niż studiowanie

Co mówią nasi wykładowcy i wykładowczynie

Prof. dr hab. Małgorzata Barańska Prof. dr hab. Małgorzata Barańska
Uniwersytet otwiera horyzonty, umożliwia poznanie wielu wartościowych ludzi, uczy wysokiej kultury. Daje możliwość kształcenia, w tym samokształcenia, ale pod kierunkiem specjalistów. Jak dobrze wykorzystać czas na studiach? Korzystać z szerokiej oferty, nie tylko tej w ramach danego kierunku studiów. Łączyć dobrze pracę z przyjemnościami, to może być najważniejszy czas w naszym życiu.

Dr Alicja Rafalska-Łasocha Dr Alicja Rafalska-Łasocha
Warto studiować na Uniwersytecie Jagiellońskim, ponieważ to miejsce z  bogatą, wielowiekową tradycją; to również najstarszy Uniwersytet w Polsce i  jeden z najstarszych w Europie. Obecnie jesteśmy wśród najlepszych uczelni w naszym kraju i  mamy wspaniałe, nowoczesne laboratoria badawcze na Kampusie 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego i zabytkowe, piękne sale wykładowe w sercu Krakowa. Warto studiować na UJ dlatego również, że Kraków to miasto magiczne, gdzie historia i nowoczesność tworzą barwny kolaż, pełen różnorodnych możliwości rozwoju dla głodnych wiedzy i  wrażeń intelektualnych młodych ludzi. Jako chemik zachęcam oczywiście do studiów na Wydziale Chemii UJ.

Wszystko o rekrutacji

Dział Rekrutacji na Studia

Centrum Wsparcia Dydaktyki

rekrutacja.uj.edu.pl
rekrutacja@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Rekrutacja na studia

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim jest prowadzona elektronicznie w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów: irk.uj.edu.pl. Za rekrutację na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim odpowiada Dział Rekrutacji na Studia. Jeśli masz pytania związane z rekrutacją, skontaktuj się z Działem bezpośrednio lub odwiedź strony: rekrutacja.uj.edu.plirk.uj.edu.pl.

Szczegółowe informacje o rekrutacji na ten kierunek studiów, w tym informacje o sposobie obliczania wyniku (np. lista branych pod uwagę wyników matury w przypadku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich, czy oceny ze studiów brane pod uwagę w przypadku studiów II stopnia), o wysokości opłat – rekrutacyjnej i za studia (jeśli studia są płatne), terminy oraz lista wymaganych dokumentów znajdują się w serwisie rekrutacyjnym IRK: irk.uj.edu.pl

Przeniesienie lub zmiana kierunku

Przeniesienie z innej uczelni, w tym także zagranicznej, lub zmiana kierunku studiów w ramach Uniwersytetu możliwe są, za zgodą dziekana: po ukończeniu pierwszego roku studiów i spełnieniu dodatkowych warunków określonych przez radę wydziału. W sprawie przeniesienia należy kontaktować się bezpośrednio z jednostką prowadzącą dane studia.

Zobacz również

Biuro Karier

Centrum Wsparcia Dydaktyki

biurokarier.uj.edu.pl
kariery@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Absolwenci i absolwentki

Celem studiów na kierunku chemia zrównoważonego rozwoju jest wykształcenie chemików o poszerzonych kompetencjach w zakresie nowoczesnych technologii prośrodowiskowych, gotowych do podjęcia pracy w obszarze specjalistycznej analityki i monitoringu środowiskowego, nowoczesnej nisko emisyjnej ekoenergetyki oraz innowacyjnych technologii produkcji materiałów funkcjonalnych.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w organizacjach, przedsiębiorstwach i jednostkach związanych z monitoringiem i ochroną środowiska, posiada kompetencje do pracy jako konsultant, doradca lub specjalista w zakresie ochrony środowiska, posiada kompetencje do zarządzania gospodarką surowcami, substancjami chemicznymi oraz odpadami. Po ukończeniu studiów chemia zrównoważonego rozwoju absolwent może podjąć pracę w:

 • laboratoriach analitycznych (analityka środowiskowa, badanie żywności, kosmetyków)
 • stacjach monitoringu, jednostkach ochrony środowiska, inspektoratach BHP i organach PIP
 • jednostkach projektujących, produkujących i testujących innowacyjne materiały lub wdrażających nowoczesne technologie
 • sektorze modernizacji i wdrażania nowych technologii w energetyce oraz jednostkach zajmujących się odnawialnymi źródłami energii
 • przemyśle chemicznym, zakładach produkujących i dystrybuujących chemikalia, kosmetyki i farmaceutyki
 • różnego typu laboratoriach chemicznych, specjalizujących się w szczególności w badaniach środowiska jak i na stanowiskach administracyjnych

👉  Przy Wydziale działa Biuro Karier i Promocji Wydziału Chemii: www.biurokarier.chemia.uj.edu.pl

Możliwości dalszej edukacji

Uniwersytet bliżej Was

Centrum Promocji i Komunikacji UJ

promocja.uj.edu.pl
wycieczki@uj.edu.pl

Oferta dla szkół

W związku z obecną sytuacją pandemiczną część wydarzeń zarówno wydziałowych, jak i uniwersyteckich może być odwołana lub prowadzona w innej niż opisana poniżej formie – sprawdź aktualne informacje na stronie organizatora.

Wydział Chemii oferuje następujące wydarzenia:

 • Akcje wspomagające przygotowanie do egzaminu maturalnego: warsztaty powtórkowe – wykłady i ćwiczenia, próbną maturę z chemii oraz wrześniową diagnozę maturalną, webinaria powtórkowe
 • Warsztaty dla olimpijczyków
 • Olimpiadę wiedzy chemicznej dla szkół podstawowych
 • Olimpiadę wiedzy chemicznej dla szkół ponadpodstawowych – laureaci z klas maturalnych otrzymują „indeksy" na studia na Wydziale Chemii UJ na kierunkach: chemia, chemia medyczna i chemia zrównoważonego rozwoju
 • Wykłady popularnonaukowe w formie on-line „Chemia niejedno ma imię”, pokazy doświadczeń

Pełna oferta, dodatkowe informacje o poszczególnych wydarzeniach oraz dane kontaktowe dla osób zainteresowanych uczestnictwem dostępne są na stronie Wydziału: dlaszkol.chemia.uj.edu.pl.

Bieżące informacje dotyczące organizowanych akcji pojawiają się na profilach społecznościowych prowadzonych przez pracowników Wydziału Chemii UJ.


Zapraszamy wszystkie szkoły na cykl spotkań "Uniwersytet Bliżej Was – wycieczki na Uniwersytet Jagielloński". Celem spotkań w ramach wycieczek jest zapoznanie uczniów z historią naszej Uczelni poprzez bogatą ofertą edukacyjną (wykłady, warsztaty, zajęcia laboratoryjne itd.). Aktualny program wydarzenia dostępny jest na stronie organizatora – Centrum Promocji i Komunikacji UJ.

Biblioteka Jagiellońska umożliwia zwiedzanie starej i nowej części budynku. Program wycieczki zawiera m. in. prezentacje informacji na temat historii Biblioteki i samego budynku oraz zwiedzanie Oddziału Magazynów. Na ofertę Collegium Maius składają się lekcje "Tropem nauki" i "Tropem historii i sztuki" oraz zajęcia online, które mają charakter interaktywny. Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą edukacyjną: Ogrodu Botanicznego, Centrum Edukacji Przyrodniczej, Instytutu Konfucjusza oraz Muzeum Anatomii CM UJ.

Kontakt

Studia prowadzone są na Wydziale Chemii. Wydział ma swoją siedzibę na Kampusie 600-lecia Odnowienia UJ położonym w dzielnicy Krakowa Ruczaj. Z pytaniami dotyczącymi studiów możesz się zwrócić tu:

dziekana@chemia.uj.edu.pl

ul. Gronostajowa 2
30-387 Kraków
Telefon: (+48) 12 686 27 56, 12 686 27 55, 12 686 27 54

chemia.uj.edu.pl
chemia.uj.edu.pl/studia/dziekanat