Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pedagogika specjalna

Wydział Filozoficzny

Dostępne programy

jednolite studia magisterskie

forma: studia stacjonarne

język studiów: polski

profil studiów: ogólnoakademicki

czas trwania: 5 lat (10 semestrów)

tytuł zawodowy: magister

dyscyplina wiodąca: pedagogika

Opis studiów

Studia pedagogiczne poszerzają horyzonty, pogłębiają świadomość siebie i uczą relacji z drugim człowiekiem. Łączą wiedzę z czterech dziedzin: pedagogiki, psychologii, socjologii i filozofii. Pedagogika specjalna wychodzi naprzeciw dwóm zasadniczym potrzebom: potrzebie rynku pracy oraz konieczności podniesienia jakości kształcenia studentów przygotowanych do pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Kształcenie skupia się na siedmiu obszarach: kształcenia ogólnego, przygotowania psychologiczno-pedagogicznego, kształcenia kierunkowego, edukacji włączającej, przygotowania specjalizacyjnego oraz modułów wsparcia (m.in. komunikacji i emisji głosu), a także modułu dyplomowania dot. metodologii badań.

Doradztwo Pedagogiczne działające przy Instytucie zapewnia studentom wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, prawne, konsultacje mediacyjne. Pomaga sprostać wyzwaniom edukacyjnym i zawodowym oraz odnaleźć się w trudnych (nowych) sytuacjach życiowych.

▶️  Posłuchaj dlaczego warto studiować na kierunku pedagogika specjalna na Uniwersytecie Jagiellońskim

Informacje o Wydziale

Wydział Filozoficzny jest jednym z najstarszych wydziałów na naszej uczelni, ponieważ powstał w 1364 roku. Posiada kategorię A+ nadaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kierunki studiów prowadzone na Wydziale od lat zajmują czołowe miejsca w rankingach opracowywanych przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy", uzdolnieni studenci Wydziału rokrocznie zasilają grono laureatów prestiżowego programu Diamentowy Grant oraz odnoszą sukcesy w krajowych i międzynarodowych konkursach. Wydział Filozoficzny to miejsce, gdzie człowiek stawiany jest w centrum zainteresowań badawczych. W trakcie studiów można poznać siebie, innych ludzi, różnorodne kultury i religie, a także zrozumieć świat, jednostkę i społeczeństwo.

Wydział składa się z 5 instytutów: Filozofii, Pedagogiki, Psychologii, Religioznawstwa i Socjologii oraz Katedry Porównawczych Studiów Cywilizacji. Zajęcia na kierunku pedagogika specjalna są prowadzone w Instytucie Pedagogiki, którego siedziba główna znajduje się przy ulicy Batorego 12 w willi "Pod Stańczykiem". Instytut Pedagogiki UJ współpracuje z instytucjami kultury i nauki m. in. z Centrum Badań nad Historią Idei, Muzeum Narodowe w Krakowie i Muzeum Historyczne Miasta Krakowa oraz z ośrodkami naukowymi i edukacyjnymi z kraju i zagranicy. Przy Instytucie działa Pracownia Diagnoz Pedagogicznych, w której osoby studiujące mogą zapoznać się ze zgromadzoną bazą testów, przejrzeć wybrane przez siebie narzędzia, wypożyczyć podręczniki do testów, skonsultować dobór narzędzia do projektu badawczego, a także ustalić warunki prawne i finansowe korzystania z wybranego narzędzia. Biblioteka Instytutu Pedagogiki należy do najlepiej wyposażonych w Polsce bibliotek instytutowych.

👉  Przeczytaj dlaczego warto studiować w Instytucie Pedagogiki

👉  Poznaj historię Instytutu Pedagogiki

Rankingi, wyróżnienia, akredytacje

  • Ranking Kierunków Studiów "Perspektywy":
    • 1. miejsce od 2022 roku
    • 3. miejsce w 2021 roku
  • Kategoria naukowa B+ w dyscyplinie wiodącej "pedagogika" przyznana Uniwersytetowi Jagiellońskiemu decyzją Ministra Edukacji i Nauki

Program studiów

W programie studiów znajdziesz informacje o tym, na jakie przedmioty będziesz uczęszczać, studiując na tym kierunku. Program mówi o tym, jakie przedmioty są przewidziane w poszczególnych semestrach studiów, które są obowiązkowe, które należą do grupy przedmiotów do wyboru (tzw. przedmiotów fakultatywnych), które z nich kończą się egzaminem, a które nie. Każdy przedmiot ma w takim programie studiów swój sylabus, czyli opis, czego w ramach tego przedmiotu uczą się studenci i studentki.

Sprawy studenckie

Dział Spraw Studenckich

Centrum Wsparcia Dydaktyki

studiuje.uj.edu.pl
studenckie@uj.edu.pl
ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków

Dział Spraw Stypendialnych

Centrum Wsparcia Dydaktyki

stypendia.uj.edu.pl
stypendia@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Życie studenckie

Studia to nie tylko nauka i uczestnictwo w wykładach lub ćwiczeniach, ale również okazja do rozwijania pasji i zainteresowań. Na Uniwersytecie Jagiellońskim działa prężnie wiele kół naukowych i organizacji studenckich, zarówno tych wydziałowych, jak i ogólnouniwersyteckich, które umożliwią aktywne spędzanie wolnego czasu, poszerzenie wiedzy, rozwijanie talentów, udział w ciekawych, nieszablonowych projektach, wyjazdy badawcze i integracyjne, uczestnictwo w konferencjach naukowych oraz poznanie nowych ludzi poza salą wykładową. Przy Wydziale Filozoficznym działają liczne studenckie koła naukowe m. in. Koło Naukowe Pedagogów Opiekunów, Koło Naukowe Pedagogów Resocjalizacyjnych oraz Koło Naukowe Animatorów Kultury.

Wszystkie osoby zainteresowane międzynarodowym wymiarem studiowania, mogą korzystać z możliwości, jakie oferują m.in. program Erasmus+, Utrecht Network, udział w wymianie bilateralnej czy uniwersytet europejski Una Europa, mogą również wziąć udział w wymianie krajowej w ramach programu MOST.

Więcej niż studiowanie

Co mówią nasi wykładowcy i wykładowczynie

Dr Małgorzata Turczyk, Instytut Pedagogiki UJ Dr Małgorzata Turczyk, Instytut Pedagogiki UJ
Jestem nauczycielką, pasjonatką zafascynowaną spotkaniem w sytuacjach dydaktycznych ze studentami i badaczem rzeczywistości dziecięcych praw człowieka. Bardzo lubię spotkania z dziećmi na Uniwersytecie, podczas których zabieram je w niezwykłą podróż po świecie nauki, zabawy i historii.


Przejdź do filmu

Wszystko o rekrutacji

Dział Rekrutacji na Studia

Centrum Wsparcia Dydaktyki

rekrutacja.uj.edu.pl
rekrutacja@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Rekrutacja na studia

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim jest prowadzona elektronicznie w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów: irk.uj.edu.pl. Za rekrutację na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim odpowiada Dział Rekrutacji na Studia. Jeśli masz pytania związane z rekrutacją, skontaktuj się z Działem bezpośrednio lub odwiedź strony: rekrutacja.uj.edu.plirk.uj.edu.pl.

Szczegółowe informacje o rekrutacji na ten kierunek studiów, w tym informacje o sposobie obliczania wyniku (np. lista branych pod uwagę wyników matury w przypadku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich, czy oceny ze studiów brane pod uwagę w przypadku studiów II stopnia), o wysokości opłat – rekrutacyjnej i za studia (jeśli studia są płatne), terminy oraz lista wymaganych dokumentów znajdują się w serwisie rekrutacyjnym IRK: irk.uj.edu.pl

Przeniesienie lub zmiana kierunku

Przeniesienie z innej uczelni, w tym także zagranicznej, lub zmiana kierunku studiów w ramach Uniwersytetu możliwe są, za zgodą dziekana: po ukończeniu pierwszego roku studiów i spełnieniu dodatkowych warunków określonych przez radę wydziału. W sprawie przeniesienia należy kontaktować się bezpośrednio z jednostką prowadzącą dane studia.

Zobacz również

Biuro Karier

Centrum Wsparcia Dydaktyki

biurokarier.uj.edu.pl
kariery@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Absolwenci i absolwentki

Studia na kierunku pedagogika specjalna przygotowują do profesjonalnego pełnienia roli zawodowej pedagoga, w którą wpisana jest umiejętność rozwiązywania problemów wychowawczych oraz udzielania pedagogicznego wsparcia w różnych środowiskach wychowawczych z wykorzystaniem adekwatnych strategii wychowawczych oraz metod i form podejmowanych działań.

Studenckie praktyki pedagogiczne i zawodowe stanowią integralną część kształcenia studentów w Instytucie, są odbywane w formie hospitacji oraz praktyki asystenckiej (hospitacyjno-asystencka – placówki resocjalizacyjne oraz asystencka – placówki specjalne) i przygotowują studentów do pracy w przyszłym zawodzie. Absolwent może podjąć pracę w roli zawodowej nauczyciela / wychowawcy przygotowanego do pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi między innymi w: szkołach ogólnodostępnych; integracyjnych i specjalnych; ochotniczych hufcach pracy; warsztatach terapii zajęciowych, placówkach wsparcia dziennego; świetlicach socjoterapeutycznych; ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych; poradniach specjalistycznych; poradniach psychologiczno-pedagogicznych; interwencyjnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych; młodzieżowych ośrodkach socjoterapii; młodzieżowych ośrodkach wychowawczych; policyjnych izbach dziecka, jak również w schroniskach dla nieletnich i zakładach poprawczych. Ukończenie studiów daje również możliwość starania się o pracę w kuratorskiej służbie sądowej, w szczególności w pracy z rodziną i nieletnimi.

Możliwości dalszej edukacji

Uniwersytet bliżej Was

Centrum Promocji i Komunikacji UJ

promocja.uj.edu.pl
wycieczki@uj.edu.pl

Oferta dla szkół

W związku z obecną sytuacją pandemiczną część wydarzeń zarówno wydziałowych, jak i uniwersyteckich może być odwołana lub prowadzona w innej niż opisana poniżej formie – sprawdź aktualne informacje na stronie organizatora.

Zapraszamy wszystkie szkoły na cykl spotkań "Uniwersytet Bliżej Was – wycieczki na Uniwersytet Jagielloński". Celem spotkań w ramach wycieczek jest zapoznanie uczniów z historią naszej Uczelni poprzez bogatą ofertą edukacyjną (wykłady, warsztaty, zajęcia laboratoryjne itd.). Aktualny program wydarzenia dostępny jest na stronie organizatora – Centrum Promocji i Komunikacji UJ.

Biblioteka Jagiellońska umożliwia zwiedzanie starej i nowej części budynku. Program wycieczki zawiera m. in. prezentacje informacji na temat historii Biblioteki i samego budynku oraz zwiedzanie Oddziału Magazynów. Na ofertę Collegium Maius składają się lekcje "Tropem nauki" i "Tropem historii i sztuki" oraz zajęcia online, które mają charakter interaktywny. Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą edukacyjną: Ogrodu Botanicznego, Centrum Edukacji Przyrodniczej, Instytutu Konfucjusza oraz Muzeum Anatomii CM UJ.

Kontakt

Studia prowadzone są w Instytucie Pedagogiki, który jest jednostką wchodzącą w skład Wydziału Filozoficznego. Instytut ma swoją siedzibę w centrum Krakowa. Z pytaniami dotyczącymi studiów możesz się zwrócić tu:

ipedagog@uj.edu.pl

ul. Batorego 12
31-135 Kraków
Telefon: (+48) 12 634 15 48 12, 634 03 93

pedagogika.uj.edu.pl
phils.uj.edu.pl