Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną

Wydział Filozoficzny

Dostępne programy

studia I stopnia

nie są prowadzone

studia II stopnia

forma: studia stacjonarne

język studiów: polski

profil studiów: ogólnoakademicki

czas trwania: 2 lata (4 semestry)

tytuł zawodowy: magister

dyscyplina wiodąca: pedagogika

Opis studiów

Studia pedagogiczne poszerzają horyzonty, pogłębiają świadomość siebie i uczą relacji z drugim człowiekiem. Łączą wiedzę z czterech dziedzin: pedagogiki, psychologii, socjologii i filozofii. Kierunek pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną wyposaża absolwenta w wiedzę i kształtuje: umiejętności niezbędne pedagogowi szkolnemu do wypełniania jego zadań i obowiązków; konstruowania pedagogicznej oceny głównych tendencji zmian w oświacie; oceniania założeń i perspektyw polskiej polityki edukacyjnej; porównywania polskiego szkolnictwa ze szkolnictwem innych krajów i formułowania uzasadnionych wniosków dotyczących praktyki szkolnej. Umożliwiają tworzenie wiedzy z zakresu dysfunkcji i rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży szkolnej szkół podstawowych oraz szkół średnich. Dodatkowo studia rozwijają umiejętności wykorzystywania różnych źródeł w celu pozyskiwania, uzupełniania i pogłębiania wiedzy merytorycznej w zakresie szczegółowych bloków tematycznych edukacji szkolnej.

Doradztwo Pedagogiczne działające przy Instytucie zapewnia studentom wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, prawne, konsultacje mediacyjne. Pomaga sprostać wyzwaniom edukacyjnym i zawodowym oraz odnaleźć się w trudnych (nowych) sytuacjach życiowych.

Informacje o Wydziale

Wydział Filozoficzny jest jednym z najstarszych wydziałów na naszej uczelni, ponieważ powstał w 1364 roku. Posiada kategorię A+ nadaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kierunki studiów prowadzone na Wydziale od lat zajmują czołowe miejsca w rankingach opracowywanych przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy", uzdolnieni studenci Wydziału rokrocznie zasilają grono laureatów prestiżowego programu Diamentowy Grant oraz odnoszą sukcesy w krajowych i międzynarodowych konkursach. Wydział Filozoficzny to miejsce, gdzie człowiek stawiany jest w centrum zainteresowań badawczych. W trakcie studiów można poznać siebie, innych ludzi, różnorodne kultury i religie, a także zrozumieć świat, jednostkę i społeczeństwo.

Wydział składa się z 5 instytutów: Filozofii, Pedagogiki, Psychologii, Religioznawstwa i Socjologii oraz Katedry Porównawczych Studiów Cywilizacji. Zajęcia na kierunku pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną są prowadzone w Instytucie Pedagogiki, którego siedziba główna znajduje się przy ulicy Batorego 12 w willi "Pod Stańczykiem". Instytut Pedagogiki UJ współpracuje z instytucjami kultury i nauki m. in. z Centrum Badań nad Historią Idei, Muzeum Narodowe w Krakowie i Muzeum Historyczne Miasta Krakowa oraz z ośrodkami naukowymi i edukacyjnymi z kraju i zagranicy. Przy Instytucie działa Pracownia Diagnoz Pedagogicznych, w której osoby studiujące mogą zapoznać się ze zgromadzoną bazą testów, przejrzeć wybrane przez siebie narzędzia, wypożyczyć podręczniki do testów, skonsultować dobór narzędzia do projektu badawczego, a także ustalić warunki prawne i finansowe korzystania z wybranego narzędzia. Biblioteka Instytutu Pedagogiki należy do najlepiej wyposażonych w Polsce bibliotek instytutowych.

👉  Przeczytaj dlaczego warto studiować w Instytucie Pedagogiki

👉  Poznaj historię Instytutu Pedagogiki

Rankingi, wyróżnienia, akredytacje

  • Kategoria naukowa B+ w dyscyplinie wiodącej "pedagogika" przyznana Uniwersytetowi Jagiellońskiemu decyzją Ministra Edukacji i Nauki

Program studiów

W programie studiów znajdziesz informacje o tym, na jakie przedmioty będziesz uczęszczać, studiując na tym kierunku. Program mówi o tym, jakie przedmioty są przewidziane w poszczególnych semestrach studiów, które są obowiązkowe, które należą do grupy przedmiotów do wyboru (tzw. przedmiotów fakultatywnych), które z nich kończą się egzaminem, a które nie. Każdy przedmiot ma w takim programie studiów swój sylabus, czyli opis, czego w ramach tego przedmiotu uczą się studenci i studentki.

Sprawy studenckie

Dział Spraw Studenckich

Centrum Wsparcia Dydaktyki

studiuje.uj.edu.pl
studenckie@uj.edu.pl
ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków

Dział Spraw Stypendialnych

Centrum Wsparcia Dydaktyki

stypendia.uj.edu.pl
stypendia@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Życie studenckie

Studia to nie tylko nauka i uczestnictwo w wykładach lub ćwiczeniach, ale również okazja do rozwijania pasji i zainteresowań. Na Uniwersytecie Jagiellońskim działa prężnie wiele kół naukowych i organizacji studenckich, zarówno tych wydziałowych, jak i ogólnouniwersyteckich, które umożliwią aktywne spędzanie wolnego czasu, poszerzenie wiedzy, rozwijanie talentów, udział w ciekawych, nieszablonowych projektach, wyjazdy badawcze i integracyjne, uczestnictwo w konferencjach naukowych oraz poznanie nowych ludzi poza salą wykładową. Przy Wydziale Filozoficznym działają liczne studenckie koła naukowe m. in. Koło Naukowe Pedagogów Opiekunów, Koło Naukowe Pedagogów Resocjalizacyjnych oraz Koło Naukowe Animatorów Kultury.

Wszystkie osoby zainteresowane międzynarodowym wymiarem studiowania, mogą korzystać z możliwości, jakie oferują m.in. program Erasmus+, Utrecht Network, udział w wymianie bilateralnej czy uniwersytet europejski Una Europa, mogą również wziąć udział w wymianie krajowej w ramach programu MOST.

Więcej niż studiowanie

Co mówią nasi wykładowcy i wykładowczynie

Dr Małgorzata Turczyk, Instytut Pedagogiki UJ Dr Małgorzata Turczyk, Instytut Pedagogiki UJ
Jestem nauczycielką, pasjonatką zafascynowaną spotkaniem w sytuacjach dydaktycznych ze studentami i badaczem rzeczywistości dziecięcych praw człowieka. Bardzo lubię spotkania z dziećmi na Uniwersytecie, podczas których zabieram je w niezwykłą podróż po świecie nauki, zabawy i historii.


Przejdź do filmu

Wszystko o rekrutacji

Dział Rekrutacji na Studia

Centrum Wsparcia Dydaktyki

rekrutacja.uj.edu.pl
rekrutacja@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Rekrutacja na studia

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim jest prowadzona elektronicznie w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów: irk.uj.edu.pl. Za rekrutację na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim odpowiada Dział Rekrutacji na Studia. Jeśli masz pytania związane z rekrutacją, skontaktuj się z Działem bezpośrednio lub odwiedź strony: rekrutacja.uj.edu.plirk.uj.edu.pl.

Szczegółowe informacje o rekrutacji na ten kierunek studiów, w tym informacje o sposobie obliczania wyniku (np. lista branych pod uwagę wyników matury w przypadku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich, czy oceny ze studiów brane pod uwagę w przypadku studiów II stopnia), o wysokości opłat – rekrutacyjnej i za studia (jeśli studia są płatne), terminy oraz lista wymaganych dokumentów znajdują się w serwisie rekrutacyjnym IRK: irk.uj.edu.pl

Przeniesienie lub zmiana kierunku

Przeniesienie z innej uczelni, w tym także zagranicznej, lub zmiana kierunku studiów w ramach Uniwersytetu możliwe są, za zgodą dziekana: po ukończeniu pierwszego roku studiów i spełnieniu dodatkowych warunków określonych przez radę wydziału. W sprawie przeniesienia należy kontaktować się bezpośrednio z jednostką prowadzącą dane studia.

Zobacz również

Biuro Karier

Centrum Wsparcia Dydaktyki

biurokarier.uj.edu.pl
kariery@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Absolwenci i absolwentki

Studia przygotowują do profesjonalnego pełnienia roli zawodowej pedagoga szkolnego, w którą wpisana jest umiejętność rozwiązywania problemów wychowawczych oraz udzielania pedagogicznego wsparcia w różnych środowiskach wychowawczych z wykorzystaniem adekwatnych strategii wychowawczych oraz metod i form podejmowanych działań. Absolwenci i absolwentki pedagogiki szkolnej z terapią pedagogiczną przygotowani są również do prowadzenia terapii pedagogicznej.

Praktyki studenckie stanowią integralną część kształcenia studentów w Instytucie i dostosowane są do planu studiów. Osoby studiujące odbywają następujące praktyki: praktykę zawodową ciągłą obserwacyjną w wybranej przez studenta poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz praktykę pedagogiczną ciągłą asystencką w szkole podstawowej i szkole średniej.

Możliwości dalszej edukacji

Kontakt

Studia prowadzone są w Instytucie Pedagogiki, który jest jednostką wchodzącą w skład Wydziału Filozoficznego. Instytut ma swoją siedzibę w centrum Krakowa. Z pytaniami dotyczącymi studiów możesz się zwrócić tu:

ipedagog@uj.edu.pl

ul. Batorego 12
31-135 Kraków
Telefon: (+48) 12 622 39 38

pedagogika.uj.edu.pl
phils.uj.edu.pl