Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pielęgniarstwo

Wydział Nauk o Zdrowiu

Dostępne programy

studia I stopnia

forma: studia stacjonarne

język studiów: polski

profil studiów: praktyczny

czas trwania: 3 lata (6 semestrów)

tytuł zawodowy: licencjat pielęgniarstwa

dyscyplina: nauki o zdrowiu

studia II stopnia

forma: studia stacjonarne

język studiów: polski

profil studiów: ogólnoakademicki

czas trwania: 2 lata (4 semestry)

tytuł zawodowy: magister pielęgniarstwa

dyscyplina: nauki o zdrowiu

Opis studiów

Kierunku pielęgniarstwo być może nie trzeba przedstawiać, ale warto sprawdzić, jaką ofertę przygotował Uniwersytet Jagielloński. Dbając o najwyższy poziom jakości kształcenia i profesjonalne przygotowanie do zawodu, studentkom i studentom pielęgniarstwa zapewniamy: nowoczesny program nauczania, kadrę z dużym doświadczeniem dydaktycznym i dorobkiem naukowym, nowocześnie wyposażone pracownie do nauczania umiejętności pielęgniarskich w warunkach symulowanych, dostęp do najlepszych zakładów opieki zdrowotnej, w których odbywa się kształcenie praktyczne (głównie baza Szpitala Uniwersyteckiego), przygotowanie do podjęcia pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, jak również prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej w zakresie usług medyczno-pielęgniarskich, poradnictwa w zakresie profilaktyki i edukacji medycznej, włącznie ze świadczeniem usług w domu chorego. Kierunek pielęgniarstwo od lat zajmuje czołowe miejsce w rankingu opracowywanym przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy".

Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa WNZ realizuje projekt POWER „Rozwijaj się i pracUJ”, którego celem jest poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo oraz rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji kadr medycznych odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju. Szczegółowe informacje na temat projektu dostępne są na stronie wnz.cm.uj.edu.pl/power-800.

Informacje o Wydziale

Wydział Nauk o Zdrowiu jest jedną z najlepszych jednostek w kraju kształcących profesjonalną kadrę w zakresie ochrony zdrowia. Jest częścią Collegium Medicum UJ – jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego grupującej wydziały medyczne, która jest najstarszą i jedną z większych jednostek tego typu w Polsce. Wysoki poziom kształcenia na Wydziale został potwierdzony nadaniem kategorii naukowej A w klasyfikacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, uzyskaniem tytułu najlepszej uczelni w grupie kierunków Ochrony Zdrowia w Rankingu Szkół Wyższych "Perspektywy" w latach 2014-2018 oraz wyróżniającymi ocenami Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Wydział skupia się na badaniu ludzkiego ciała oraz zastosowaniu zdobytej wiedzy w celu ochrony zdrowia, polepszenia go oraz ratowania życia. Prowadzi m.in. badania w zakresie kardiologii prewencyjnej i tworzy programy mające na celu zmianę zwyczajów żywieniowych. Studenci WNoZ korzystają z nowoczesnej bazy kształcenia, a ponad 50% zajęć odbywa się w małych grupach w renomowanych jednostkach klinicznych. Otoczeni są profesjonalnym doradztwem zawodowym, mają możliwość prowadzenia prac dyplomowych w porozumieniu z potencjalnymi i przyszłymi pracodawcami oraz współtworzenia i wdrażania projektów innowacyjnych.

Zajęcia na kierunku pielęgniarstwo prowadzone są w Instytucie Pielęgniarstwa i Położnictwa. Instytut ten kultywuje tradycję kształcenia pielęgniarek zapoczątkowaną w 1911 roku i kształci obecnie kadrę pielęgniarską i położniczą zgodnie nowym modelem, wypracowanym we współpracy z najlepszymi uczelniami europejskimi.

Rankingi, wyróżnienia, akredytacje

  • 1. miejsce w latach 2019-2023 w Rankingu Kierunków Studiów "Perspektywy"
  • Wyróżniająca ocena programowa na kierunku "Pielęgniarstwo" – Polska Komisja Akredytacyjna (PKA)
  • Kategoria naukowa B+ w dyscyplinie "nauki o zdrowiu" przyznana Uniwersytetowi Jagiellońskiemu decyzją Ministra Edukacji i Nauki

Przejdź do filmu

Program studiów

W programie studiów znajdziesz informacje o tym, na jakie przedmioty będziesz uczęszczać, studiując na tym kierunku. Program mówi o tym, jakie przedmioty są przewidziane w poszczególnych semestrach studiów, które są obowiązkowe, które należą do grupy przedmiotów do wyboru (tzw. przedmiotów fakultatywnych), które z nich kończą się egzaminem, a które nie. Każdy przedmiot ma w takim programie studiów swój sylabus, czyli opis, czego w ramach tego przedmiotu uczą się studenci i studentki.

Sprawy studenckie

Sekcja ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM

sdka.cm.uj.edu.pl
dydaktyka.kariery@cm-uj.krakow.pl
ul. Św. Anny 12, pokój 36; 31-008 Kraków

Życie studenckie

Studia to nie tylko nauka i uczestnictwo w wykładach lub ćwiczeniach, ale również okazja do rozwijania pasji i zainteresowań. Na Uniwersytecie Jagiellońskim działa prężnie wiele kół naukowych i organizacji studenckich, zarówno tych wydziałowych, jak i ogólnouniwersyteckich, które umożliwią aktywne spędzanie wolnego czasu, poszerzenie wiedzy, rozwijanie talentów, udział w ciekawych, nieszablonowych projektach, wyjazdy badawcze i integracyjne, uczestnictwo w konferencjach naukowych oraz poznanie nowych ludzi poza salą wykładową. Na Wydziale Nauk o Zdrowiu i w Instytucie Pielęgniarstwa i Położnictwa działa kilka kół naukowych, m. in. SKN przy Zakładzie Pielęgniarstwa Internistycznego i Środowiskowego.

Wszystkie osoby zainteresowane międzynarodowym wymiarem studiowania, mogą korzystać z możliwości, jakie oferują m.in. program Erasmus+, Utrecht Network, udział w wymianie bilateralnej czy uniwersytet europejski Una Europa, mogą również wziąć udział w wymianie krajowej w ramach programu MOSTUM.

Więcej niż studiowanie

Co mówią nasi studenci i studentki

Weronika Weronika
Pielęgniarstwo to kierunek, który wybrałam, ponieważ zawsze marzyłam o pracy, w której będę miała bliski kontakt z ludźmi. Duży wpływ na moją decyzję miały też pielęgniarki, które spotkałam w swoim życiu. Łamały one wiele stereotypów dotyczących tego zawodu, które zostały mi przekazane przez społeczeństwo.

Co mówią nasi wykładowcy i wykładowczynie

Dr hab. n.med. Anna Leja-Szpak Dr hab. n.med. Anna Leja-Szpak
O sukcesie decyduje bardzo wiele czynników. Przede wszystkim ambicja i konsekwencja w dążeniu do celu, ale także elastyczne postrzeganie tego celu i jego modyfikacja w zależności od sytuacji życiowej i okoliczności. Nie uznaję dążenia do celu za wszelką cenę, nie licząc się z konsekwencjami, zwłaszcza dla osób, które w tym działaniu są obok mnie.


Przejdź do filmu

Wszystko o rekrutacji

Dział Rekrutacji na Studia

Centrum Wsparcia Dydaktyki

rekrutacja.uj.edu.pl
rekrutacja@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Rekrutacja na studia

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim jest prowadzona elektronicznie w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów: irk.uj.edu.pl. Za rekrutację na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim odpowiada Dział Rekrutacji na Studia. Jeśli masz pytania związane z rekrutacją, skontaktuj się z Działem bezpośrednio lub odwiedź strony: rekrutacja.uj.edu.plirk.uj.edu.pl.

Szczegółowe informacje o rekrutacji na ten kierunek studiów, w tym informacje o sposobie obliczania wyniku (np. lista branych pod uwagę wyników matury w przypadku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich, czy oceny ze studiów brane pod uwagę w przypadku studiów II stopnia), o wysokości opłat – rekrutacyjnej i za studia (jeśli studia są płatne), terminy oraz lista wymaganych dokumentów znajdują się w serwisie rekrutacyjnym IRK: irk.uj.edu.pl

Przeniesienie lub zmiana kierunku

Przeniesienie z innej uczelni, w tym także zagranicznej, lub zmiana kierunku studiów w ramach Uniwersytetu możliwe są, za zgodą dziekana: po ukończeniu pierwszego roku studiów i spełnieniu dodatkowych warunków określonych przez radę wydziału. W sprawie przeniesienia należy kontaktować się bezpośrednio z jednostką prowadzącą dane studia.

Zobacz również

Sekcja ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM

sdka.cm.uj.edu.pl
dydaktyka.kariery@cm-uj.krakow.pl
ul. Św. Anny 12, pokój 36; 31-008 Kraków

Absolwenci i absolwentki

Absolwenci i absolwentki kierunku pielęgniarstwo uzyskują prawo wykonywania zawodu wystawiane przez samorząd zawodowy na podstawie dyplomu uczelni, która uzyskała akredytację Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych (KRASzPiP). Mogą podjąć pracę zarówno w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, jak i w ramach indywidualnej praktyki pielęgniarskiej. Po ukończeniu studiów II stopnia, których program stanowi uzupełnienie i pogłębienie wiedzy i umiejętności uzyskanych na studiach I stopnia, przygotowani są do opieki nad pacjentem po zabiegach endoskopowych, z chorobą przewlekłą, w tym edukacji, kierowania na badania diagnostyczne, ordynowania leków i wystawianie zleceń na wyroby medyczne – absolwenci i absolwentki dodatkowo znajdują pracę w organach administracji publicznej, w samorządzie zawodowym, w zespołach naukowo-badawczych, a także w uczelni wyższej nauczając zawodu i prowadząc badania, w ośrodkach doskonalenia zawodowego oraz mogą prowadzić własną działalność gospodarczą.

Możliwości dalszej edukacji

Uniwersytet bliżej Was

Centrum Promocji i Komunikacji UJ

promocja.uj.edu.pl
wycieczki@uj.edu.pl

Oferta dla szkół

W związku z obecną sytuacją pandemiczną część wydarzeń zarówno wydziałowych, jak i uniwersyteckich może być odwołana lub prowadzona w innej niż opisana poniżej formie – sprawdź aktualne informacje na stronie organizatora.

Zapraszamy wszystkie szkoły na cykl spotkań "Uniwersytet Bliżej Was – wycieczki na Uniwersytet Jagielloński". Celem spotkań w ramach wycieczek jest zapoznanie uczniów z historią naszej Uczelni poprzez bogatą ofertą edukacyjną (wykłady, warsztaty, zajęcia laboratoryjne itd.). Aktualny program wydarzenia dostępny jest na stronie organizatora – Centrum Promocji i Komunikacji UJ.

Biblioteka Jagiellońska umożliwia zwiedzanie starej i nowej części budynku. Program wycieczki zawiera m. in. prezentacje informacji na temat historii Biblioteki i samego budynku oraz zwiedzanie Oddziału Magazynów. Na ofertę Collegium Maius składają się lekcje "Tropem nauki" i "Tropem historii i sztuki" oraz zajęcia online, które mają charakter interaktywny. Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą edukacyjną: Ogrodu Botanicznego, Centrum Edukacji Przyrodniczej, Instytutu Konfucjusza oraz Muzeum Anatomii CM UJ.

Kontakt

Studia prowadzone są w Instytucie Pielęgniarstwa i Położnictwa, który jest częścią Wydziału Nauk o Zdrowiu. Z pytaniami dotyczącymi studiów możesz się zwrócić tu:

instpiel@cm-uj.krakow.pl

ul. Kopernika 25
31-501 Kraków
tel.: +48 (12) 421 40 10; 424 72 81

ipip.wnz.cm.uj.edu.pl
wnz.cm.uj.edu.pl