Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia polskie - język, kultura, społeczeństwo

Wydział Polonistyki

 

Dostępne programy

studia I stopnia (wspólne)

forma: studia stacjonarne

język studiów: polski

profil studiów: ogólnoakademicki

czas trwania: 4 lata (8 semestrów)

tytuł zawodowy: licencjat

dyscyplina: językoznawstwo

studia II stopnia

nie są prowadzone

Opis studiów

Studia polskie – język, kultura, społeczeństwo to studia prowadzone wspólnie z uczelniami zagranicznymi w ramach umów międzyuczelnianych. Jednostką organizacyjną w UJ jest Instytut Glottodydaktyki Polonistycznej znajdujący się na Wydziale Polonistyki.

Utworzony w 2019 roku kierunek studiów powstał w odpowiedzi na potrzeby studentów chińskich uczących się języka polskiego jako obcego w rodzimych uniwersytetach, którzy chcą następnie kontynuować naukę w Polsce. Ze względu na specyfikę systemu edukacji studia licencjackie dla studentów z Chin trwają 4 lata (8 semestrów). W rodzimej uczelni w trakcie 4 semestrów studenci realizują kanon przedmiotów charakterystycznych dla studiów licencjackich w uczelniach chińskich oraz opanowują podstawy języka polskiego. Edukacja w Uniwersytecie Jagiellońskim, kolejne 4 semestry, pozwoli uczącym się pogłębić znajomość języka polskiego oraz zdobyć wiedzę z zakresu literatury i kultury polskiej oraz historii Polski. Studenci przygotowują prace licencjackie w języku polskim. W ramach programu zaplanowano także wycieczki do najważniejszych miast polskich oraz szereg wydarzeń dodatkowych.

Kierunek ten jest adresowany wyłącznie do studentów z uczelni chińskich - po pewnych modyfikacjach może być szansą na opanowanie języka polskiego, a także na pogłębienie wiedzy z zakresu kultury, historii i tradycji polskiej dla osób z całego świata, które takie studia w swoich krajach podjęły, a pragną kontynuować w Polsce. Indywidualny program studiów będzie uzgadniany z uczelnią partnerską.

👉  Przeczytaj, dlaczego warto wybrać studia polskie - język, kultura, społeczeństwo na Uniwersytecie Jagiellońskim

Informacje o Wydziale

Wydział Polonistyki posiada kategorię A nadaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W 2018 roku dwie studentki Wydziału Polonistyki zostały uhonorowane w konkursie Studencki Nobel, w którym wybierani są najlepsi polscy studenci, a uzdolnieni studenci Wydziału rokrocznie zasilają grono laureatów prestiżowego programu Diamentowy Grant. Studia na Wydziale Polonistyki dają niepowtarzalną szansę indywidualnego rozwoju pod okiem mistrzów współczesnej humanistyki. Wydział od lat współpracuje z instytucjami życia kulturalnego i artystycznego, przede wszystkim Krakowa i Małopolski. Studenci angażują się w działania Krakowskiego Biura Festiwalowego, krakowskich teatrów, domów kultury i muzeów, z inicjatywy Koła Naukowego Językoznawców Studentów UJ organizowany jest Miesiąc Języka Ojczystego – cykliczny projekt, który obejmuje kilka wydarzeń: m.in. Dyktando Krakowskie, konkursy na reklamę, komentarz i gadkę oraz warsztaty językoznawcze w szkołach. Poszczególne kierunki studiów, realizując program praktyk, współpracują z przedsiębiorstwami z sektora medialnego – Wydział posiada podpisane umowy z wydawnictwami, portalami internetowymi i czasopismami, prowadzi edycję 12 prestiżowych wydawnictw oraz 7 czasopism naukowych.

W skład Wydziału Polonistyki UJ wchodzi 17 katedr oraz m. in. Instytut Glottodydaktyki Polonistycznej, w którym prowadzone są zajęcia dla kierunku studia polskie - język, kultura, społeczeństwo, oraz Szkoła Języka i Kultury Polskiej.

Rankingi, wyróżnienia, akredytacje

  • Kategoria naukowa B+ w dyscyplinie "językoznawstwo" przyznana Uniwersytetowi Jagiellońskiemu decyzją Ministra Edukacji i Nauki

Program studiów

Program studiów realizowany jest w dwóch zasadniczych częściach. Pierwsze cztery semestry nauki odbywają się na rodzimym uniwersytecie studentów, w którym prowadzone są zajęcia z podstaw języka polskiego – gramatyki i sprawności językowych, a także z elementów kultury oraz wiedzy o Polsce. W ramach tej części studiów przewidziane są również zajęcia z języka angielskiego.

Trzeci i czwarty rok studiów odbywa się w Uniwersytecie Jagiellońskim. Podczas zajęć studenci koncentrują się przede wszystkim na praktycznej nauce języka polskiego: rozumieniu tekstu, wypowiedzi ustnej, redakcji oraz kompozycji tekstów, leksyce, frazeologii i gramatyce. Na czwartym roku uczestniczą także w zajęciach z przekładu (polsko-chińskiego i chińsko-polskiego). W każdym semestrze studiów przewidziano również zajęcia do wyboru, takie jak.: kultura oraz realioznawstwo Polski, teatr i kino polskie, komunikacja międzykulturowa, język polski na tle innych języków.

 

Sprawy studenckie

Dział Spraw Studenckich

Centrum Wsparcia Dydaktyki

studiuje.uj.edu.pl
studenckie@uj.edu.pl
ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków

Dział Spraw Stypendialnych

Centrum Wsparcia Dydaktyki

stypendia.uj.edu.pl
stypendia@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Życie studenckie

Studia to nie tylko nauka i uczestnictwo w wykładach lub ćwiczeniach, ale również okazja do rozwijania pasji i zainteresowań. Na Uniwersytecie Jagiellońskim działa prężnie wiele kół naukowych i organizacji studenckich, zarówno tych wydziałowych, jak i ogólnouniwersyteckich, które umożliwią aktywne spędzanie wolnego czasu, poszerzenie wiedzy, rozwijanie talentów, udział w ciekawych, nieszablonowych projektach, wyjazdy badawcze i integracyjne, uczestnictwo w konferencjach naukowych oraz poznanie nowych ludzi poza salą wykładową. Przy Wydział Polonistyki działa kilka kół naukowych, m. in. Koło Naukowe Glottodydaktyki Polonistycznej.

Osoby ciekawe świata, lubiące podróże mogą w trakcie studiów wyjechać na wymianę do jednego z licznych zagranicznych uniwersytetów w ramach programu Erasmus+ lub wziąć udział w programie MOST (mobilność krajowa).

Więcej niż studiowanie


Przejdź do filmu

Wszystko o rekrutacji

Rekrutacja na studia

Studia polskie - język, kultura, społeczeństwo są adresowane wyłącznie do studentów i studentek z uczelni chińskich, z którymi Uniwersytet Jagielloński zawarł dwustronną umowę. Osoby, które chcą kontynuować naukę w Polsce, na Uniwersytecie Jagiellońskim, powinny posiadać ukończone dwa lata licencjackich studiów polonistycznych lub humanistycznych z rozszerzonym programem języka polskiego na uczelni partnerskiej. Dodatkowych informacji udziela jednostka prowadząca studia – Instytut Glottodydaktyki Polonistycznej. Rekrutacja na te studia nie jest prowadzona przez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów.

Zobacz również

Biuro Karier

Centrum Wsparcia Dydaktyki

biurokarier.uj.edu.pl
kariery@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Absolwenci i absolwentki

Absolwenci i absolwentki kierunku studia polskie – język, kultura, społeczeństwo:

  • potrafią posługiwać się językiem polskim na wysokim poziomie zaawansowania językowego,
  • zdobywają gruntowną wiedzę z zakresu funkcjonowania podsystemów języka polskiego,
  • posiadają wiedzę na temat podstawowych zagadnień z zakresu językoznawstwa stosowanego,
  • znają podstawowe fakty z historii, kultury i sztuki polskiej,
  • opanowują podstawy przekładoznawstwa,
  • potrafią tłumaczyć teksty polskie na język rodzimy.

Absolwenci i absolwentki będą mogli podjąć pracę w rozmaitych międzynarodowych instytucjach, firmach i korporacjach, gdzie konieczna jest znajomość języka polskiego, polskich realiów, historii, kultury i tradycji.

Możliwości dalszej edukacji

Uniwersytet bliżej Was

Centrum Promocji i Komunikacji UJ

promocja.uj.edu.pl
wycieczki@uj.edu.pl

Oferta dla szkół

W związku z obecną sytuacją pandemiczną część wydarzeń zarówno wydziałowych, jak i uniwersyteckich może być odwołana lub prowadzona w innej niż opisana poniżej formie – sprawdź aktualne informacje na stronie organizatora.

Zapraszamy wszystkie szkoły na cykl spotkań "Uniwersytet Bliżej Was – wycieczki na Uniwersytet Jagielloński". Celem spotkań w ramach wycieczek jest zapoznanie uczniów z historią naszej Uczelni poprzez bogatą ofertą edukacyjną (wykłady, warsztaty, zajęcia laboratoryjne itd.). Aktualny program wydarzenia dostępny jest na stronie organizatora – Centrum Promocji i Komunikacji UJ.

Biblioteka Jagiellońska umożliwia zwiedzanie starej i nowej części budynku. Program wycieczki zawiera m. in. prezentacje informacji na temat historii Biblioteki i samego budynku oraz zwiedzanie Oddziału Magazynów. Na ofertę Collegium Maius składają się lekcje "Tropem nauki" i "Tropem historii i sztuki" oraz zajęcia online, które mają charakter interaktywny. Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą edukacyjną: Ogrodu Botanicznego, Centrum Edukacji Przyrodniczej, Instytutu Konfucjusza oraz Muzeum Anatomii CM UJ.

 

Kontakt

Studia prowadzone są w Instytucie Glottodydaktyki Polonistycznej (wspólnie z uczelnią zagraniczną), który wchodzi w skład Wydziału Polonistyki. Instytut ma swoją siedzibę w samym centrum Krakowa. Z pytaniami dotyczącymi studiów możesz się zwrócić tu:

polish.for.foreigners@uj.edu.pl

ul. Grodzka 64
31-044 Kraków
Telefon: (+48) 12 663 18 13

plschool.uj.edu.pl
polonistyka.uj.edu.pl