Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Twórcze pisanie

Wydział Polonistyki

Dostępne programy

studia I stopnia

nie są prowadzone

studia II stopnia

forma: studia stacjonarne

język studiów: polski

profil studiów: ogólnoakademicki

czas trwania: 2 lata (4 semestry)

tytuł zawodowy: magister

dyscyplina wiodąca: literaturoznawstwo

Opis studiów

Nowoczesne społeczeństwo informacyjne i multimedialne w coraz liczniejszych dziedzinach swej aktywności potrzebuje specjalistów od języka artystycznego, którzy w umiejętny sposób konstruują wypowiedzi zarówno dla tradycyjnych, jak i nowych typów tekstu literackiego. Studia na kierunku twórcze pisanie – zgodnie ze swoją nazwą – uczą przede wszystkim posługiwania się literackim językiem polskim w tworzeniu tekstów artystycznych i użytkowych o charakterze estetycznym. Dają praktyczną wiedzę na temat posługiwania się formami literackimi, uczą właściwego stosowania narzędzi z zakresu poetyki, retoryki i kompozycji tekstu artystycznego, pomagają w organizacji pracy pisarza i pisarki, uświadamiają społeczne i psychologiczne aspekty funkcjonowania tekstu. W części teoretycznej studia twórczego pisania pozwalają nabyć umiejętności analizy stylu, poetyki, retoryki i kompozycji tekstu literackiego na przestrzeni wieków oraz jego kulturowego, społecznego i politycznego zakorzenienia. Uczą rozpoznawania różnych kodów artystycznych w literaturze polskiej i światowej i związku społecznego odbioru tekstu artystycznego z rodzajem użytych do jego budowy środków. Dostarczają umiejętności analizy i interpretacji dzieła literackiego od strony jego wewnętrznej struktury i sposobów organizacji świata przedstawionego, pozwalają przełożyć teoretyczną wiedzę literaturoznawczą na immanentne cechy procesu twórczego. Umożliwiają indywidualny rozwój studenta i studentki o ambicjach literackich, pomagają w wyborze własnej drogi twórczej i wspierają w działaniach artystycznych, odpowiadających na potrzeby współczesnej kultury literackiej.

Informacje o Wydziale

Wydział Polonistyki posiada kategorię A nadaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W 2018 roku dwie studentki Wydziału Polonistyki zostały uhonorowane w konkursie Studencki Nobel, w którym wybierani są najlepsi polscy studenci, a uzdolnieni studenci Wydziału rokrocznie zasilają grono laureatów prestiżowego programu Diamentowy Grant. Studia na Wydziale Polonistyki dają niepowtarzalną szansę indywidualnego rozwoju pod okiem mistrzów współczesnej humanistyki. Wydział od lat współpracuje z instytucjami życia kulturalnego i artystycznego, przede wszystkim Krakowa i Małopolski. Studenci angażują się w działania Krakowskiego Biura Festiwalowego, krakowskich teatrów, domów kultury i muzeów, z inicjatywy Koła Naukowego Językoznawców Studentów UJ organizowany jest Miesiąc Języka Ojczystego – cykliczny projekt, który obejmuje kilka wydarzeń: m.in. Dyktando Krakowskie, konkursy na reklamę, komentarz i gadkę oraz warsztaty językoznawcze w szkołach. Poszczególne kierunki studiów, realizując program praktyk, współpracują z przedsiębiorstwami z sektora medialnego – Wydział posiada podpisane umowy z wydawnictwami, portalami internetowymi i czasopismami, prowadzi edycję 12 prestiżowych wydawnictw oraz 7 czasopism naukowych. W skład Wydziału Polonistyki UJ wchodzi 17 katedr oraz m. in. Instytut Glottodydaktyki Polonistycznej oraz Szkoła Języka i Kultury Polskiej.

Rankingi, wyróżnienia, akredytacje

  • Kategoria naukowa A w dyscyplinie wiodącej "literaturoznawstwo" przyznana Uniwersytetowi Jagiellońskiemu decyzją Ministra Edukacji i Nauki

Program studiów

W programie studiów znajdziesz informacje o tym, na jakie przedmioty będziesz uczęszczać, studiując na tym kierunku. Program mówi o tym, jakie przedmioty są przewidziane w poszczególnych semestrach studiów, które są obowiązkowe, które należą do grupy przedmiotów do wyboru (tzw. przedmiotów fakultatywnych), które z nich kończą się egzaminem, a które nie. Każdy przedmiot ma w takim programie studiów swój sylabus, czyli opis, czego w ramach tego przedmiotu uczą się studenci i studentki.

Sprawy studenckie

Dział Spraw Studenckich

Centrum Wsparcia Dydaktyki

studiuje.uj.edu.pl
studenckie@uj.edu.pl
ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków

Dział Spraw Stypendialnych

Centrum Wsparcia Dydaktyki

stypendia.uj.edu.pl
stypendia@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Życie studenckie

Studia to nie tylko nauka i uczestnictwo w wykładach lub ćwiczeniach, ale również okazja do rozwijania pasji i zainteresowań. Na Uniwersytecie Jagiellońskim działa prężnie wiele kół naukowych i organizacji studenckich, zarówno tych wydziałowych, jak i ogólnouniwersyteckich, które umożliwią aktywne spędzanie wolnego czasu, poszerzenie wiedzy, rozwijanie talentów, udział w ciekawych, nieszablonowych projektach, wyjazdy badawcze i integracyjne, uczestnictwo w konferencjach naukowych oraz poznanie nowych ludzi poza salą wykładową. Przy Wydziale Polonistyki działa kilkanaście kół naukowych.

Wszystkie osoby zainteresowane międzynarodowym wymiarem studiowania mogą korzystać z możliwości, jakie oferują m.in. program Erasmus+, Utrecht Network, udział w wymianie bilateralnej czy uniwersytet europejski Una Europa, mogą również wziąć udział w wymianie krajowej w ramach programu MOST.

Więcej niż studiowanie


Przejdź do filmu

Wszystko o rekrutacji

Dział Rekrutacji na Studia

Centrum Wsparcia Dydaktyki

rekrutacja.uj.edu.pl
rekrutacja@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Rekrutacja na studia

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim jest prowadzona elektronicznie w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów: irk.uj.edu.pl. Za rekrutację na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim odpowiada Dział Rekrutacji na Studia. Jeśli masz pytania związane z rekrutacją, skontaktuj się z Działem bezpośrednio lub odwiedź strony: rekrutacja.uj.edu.plirk.uj.edu.pl.

Szczegółowe informacje o rekrutacji na ten kierunek studiów, w tym informacje o sposobie obliczania wyniku (np. lista branych pod uwagę wyników matury w przypadku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich, czy oceny ze studiów brane pod uwagę w przypadku studiów II stopnia), o wysokości opłat – rekrutacyjnej i za studia (jeśli studia są płatne), terminy oraz lista wymaganych dokumentów znajdują się w serwisie rekrutacyjnym IRK: irk.uj.edu.pl

Przeniesienie lub zmiana kierunku

Przeniesienie z innej uczelni, w tym także zagranicznej, lub zmiana kierunku studiów w ramach Uniwersytetu możliwe są, za zgodą dziekana: po ukończeniu pierwszego roku studiów i spełnieniu dodatkowych warunków określonych przez radę wydziału. W sprawie przeniesienia należy kontaktować się bezpośrednio z jednostką prowadzącą dane studia.

Zobacz również

Biuro Karier

Centrum Wsparcia Dydaktyki

biurokarier.uj.edu.pl
kariery@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Absolwenci i absolwentki

Nowoczesne społeczeństwo informacyjne i multimedialne w coraz liczniejszych dziedzinach swej aktywności potrzebuje specjalistów od języka artystycznego, którzy w umiejętny sposób konstruują wypowiedzi zarówno dla tradycyjnych, jak i nowych typów tekstu literackiego. Absolwenci i absolwentki kierunku twórcze pisanie odpowiadają na te zapotrzebowania jako fachowcy od tekstu, profesjonalni praktycy, interpretatorzy oraz nauczyciele creative writing na rozmaitych kursach doskonalących. Dysponują oni kompetencjami potrzebnymi również do rozumienia i komentowania szerokich zjawisk w zakresie czytelniczego odbioru oraz społeczno-gospodarczych funkcji literatury, wykorzystania jej kulturotwórczego wpływu w edukacji, działalności zawodowej i społecznej, popularyzacji nauki czy kształtowania odpowiedzialnego posługiwania się słowem mówionym i pisanym. Dobrze orientują się nie tylko w zagadnieniach związanych z literaturą polską, ale też z literaturami innych krajów, w tym z innymi formami działalności kulturowej (sztuki plastyczne, film, muzyka), a także z innymi dziełami współczesnej humanistyki. Dzięki temu są oni cenionymi pracownikami licznych organizacji i instytucji zajmujących się kulturą – oficyn wydawniczych, redakcji czasopism, blogów poświęconych literaturze i kulturze. Są specjalistami poszukiwanymi przez teatry i instytucje okołoteatralne, przez wytwórnie filmowe, stacje radiowe i telewizyjne, firmy produkujące gry wideo, agencje reklamowe i promocyjne. Pełnią rolę redaktorów merytorycznych i stylistycznych, znakomicie sprawdzają się jako animatorzy artystyczni w instytucjach publicznych działających w sferze kultury. Podsumowując: absolwenci twórczego pisania skutecznie odnajdują się w różnych segmentach rynku pracy wymagających kreatywności. Charakter zajęć fakultatywnych i warsztatów mistrzowskich pozwala studentom już na wczesnym etapie skonfrontować się z wymogami rynku i nawiązać kontakt z instytucjami, stającymi się często pierwszym miejscem pracy absolwentów.

Możliwości dalszej edukacji

Kontakt

Studia prowadzone są na Wydziale Polonistyki, który ma swoją siedzibę w samym centrum Krakowa. Z pytaniami dotyczącymi studiów możesz się zwrócić tu:

dziekanat.wpuj@uj.edu.pl

ul. Gołębia 16, pokój 43
31-007 Kraków
Telefon: (+48) 12 663 14 03

polonistyka.uj.edu.pl