Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Biologia

Wydział Biologii

Dostępne programy

studia I stopnia

forma: studia stacjonarne

język studiów: polski

profil studiów: ogólnoakademicki

czas trwania: 3 lata (6 semestrów)

tytuł zawodowy: licencjat

dyscyplina: nauki biologiczne

studia II stopnia

forma: studia stacjonarne

język studiów: polski

profil studiów: ogólnoakademicki

czas trwania: 2 lata (4 semestry)

tytuł zawodowy: magister

dyscyplina: nauki biologiczne

Opis studiów

Dlaczego biologia i dlaczego na Uniwersytecie Jagiellońskim? Biologia to studia podobno niedoceniane, na które patrzymy przez pryzmat szkolnej “przyrody”, a przecież to dużo więcej niż rośliny i zwierzęta! Nowoczesna biologia to nauka interdyscyplinarna, specjalnościom takim jak: ekologia, genetyka, botanika, zoologia, ewolucjonizm, fitogeografia, zoogeografia i biologia molekularna towarzyszą przecież matematyka, statystyka, fizyka, chemia, biochemia czy biofizyka, oraz antropologia. Uniwersytet Jagielloński jest wiodącą placówką kształcącą w zakresie nauk przyrodniczych, a kierunek biologia znajduje się na szczycie rozmaitych rankingów oraz posiada bogate zaplecze dydaktyczne – pod względem aktywności naukowej kadry oraz nowoczesnej infrastruktury. Kierunek ten stawia na zajęcia praktyczne – laboratoria i prace terenowe (również odbywające się zagranicą). Założenia programu oraz zakładane efekty uczenia się w zakresie umiejętności nowo powstałych i modernizowanych kursów są stale konfrontowane pod względem potencjału realnie oferowanych miejsc pracy i zapotrzebowania rynku, dzięki temu, że w Radzie Programowej biologii zasiadają przedstawiciele pracodawców i aktywnie uczestniczą w tworzeniu programu studiów.

Informacje o Wydziale

Wydział Biologii (do 2017 roku Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UJ) rozpoczął działalność w 1951 roku. Wydział posiada kategorię naukową A nadaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, kierunki studiów prowadzone na Wydziale od lat zajmują czołowe miejsca w rankingach opracowywanych przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy", a uzdolnieni studenci zasilają grono laureatów prestiżowego programu Diamentowy Grant.

Wydział Biologii umożliwia rozwijanie zainteresowań związanych z różnymi aspektami biologii, neurobiologii oraz naukami o środowisku w doskonale wyposażonych laboratoriach oraz podczas zajęć terenowych. Daje możliwość wyboru profilu ścieżki kształcenia, realizacji indywidualnych projektów badawczych, a także wyboru interesujących przedmiotów prowadzonych przez ekspertów z Instytutu Botaniki wraz z Ogrodem Botanicznym, Nauk o Środowisku oraz Zoologii i Badań Biomedycznych.

Wydział ma swoją siedzibę na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studenci biologii mają dostęp do wysokiej klasy aparatury naukowo-badawczej, zgromadzonej w specjalistycznych pracowniach. Korzystają m. in. z komór laminarnych i inkubatorów w pracowniach hodowli komórkowych, wykonują badania aktywności lokomotorycznej oraz EEG zwierząt laboratoryjnych, posługują się aparaturą do pomiarów aktywności pojedynczych komórek nerwowych. Do dyspozycji studentów pozostaje doskonale wyposażona Biblioteka Nauk Przyrodniczych i czytelnia oraz internetowe bazy danych z pełnym dostępem do artykułów z obszarów nauk biologicznych i medycznych.

▶️  Zapraszamy na wirtualny spacer po Wydziale Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

👉  Poznaj historię Wydziału Biologii

Rankingi, wyróżnienia, akredytacje

  • Pozytywna ocena programowa przyznana dla kierunku studiów przez Polską Komisję Akredytacyjną (PKA)
  • Ranking Kierunków Studiów "Perspektywy":
    • 1. miejsce w latach 2020-2023
    • 2. miejsce w 2019 roku
  • Kategoria naukowa A w dyscyplinie "nauki biologiczne" przyznana Uniwersytetowi Jagiellońskiemu decyzją Ministra Edukacji i Nauki

Przejdź do filmu

Program studiów

W programie studiów znajdziesz informacje o tym, na jakie przedmioty będziesz uczęszczać, studiując na tym kierunku. Program mówi o tym, jakie przedmioty są przewidziane w poszczególnych semestrach studiów, które są obowiązkowe, które należą do grupy przedmiotów do wyboru (tzw. przedmiotów fakultatywnych), które z nich kończą się egzaminem, a które nie. Każdy przedmiot ma w takim programie studiów swój sylabus, czyli opis, czego w ramach tego przedmiotu uczą się studenci i studentki.

Sprawy studenckie

Dział Spraw Studenckich

Centrum Wsparcia Dydaktyki

studiuje.uj.edu.pl
studenckie@uj.edu.pl
ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków

Dział Spraw Stypendialnych

Centrum Wsparcia Dydaktyki

stypendia.uj.edu.pl
stypendia@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Życie studenckie

Studia to nie tylko nauka i uczestnictwo w wykładach lub ćwiczeniach, ale również okazja do rozwijania pasji i zainteresowań. Na Uniwersytecie Jagiellońskim działa prężnie wiele kół naukowych i organizacji studenckich, zarówno tych wydziałowych, jak i ogólnouniwersyteckich, które umożliwią aktywne spędzanie wolnego czasu, poszerzenie wiedzy, rozwijanie talentów, udział w ciekawych, nieszablonowych projektach, wyjazdy badawcze i integracyjne, uczestnictwo w konferencjach naukowych oraz poznanie nowych ludzi poza salą wykładową. Przy Wydziale Biologii działają liczne koła naukowe.

Wszystkie osoby zainteresowane międzynarodowym wymiarem studiowania mogą korzystać z możliwości, jakie oferują m.in. program Erasmus+, Utrecht Network, udział w wymianie bilateralnej czy uniwersytet europejski Una Europa, mogą również wziąć udział w wymianie krajowej w ramach programu MOST.

Więcej niż studiowanie

Co mówią nasi studenci i studentki

Marta Marta
Studia to idealny czas do ukierunkowania swoich zainteresowań. Czasem jesteśmy ich pewni od początku, czasem odkrywamy pasję do danej dziedziny na nowo. Jeśli coś nas bardzo interesuje, polecam zaangażować się w działanie kół naukowych i zorientować się o możliwościach odbycia dodatkowych praktyk lub staży, aby móc wykorzystać nowo nabytą wiedzę w praktyce. Studia to też nowe środowisko. Aktywny udział w pracach Samorządu Studentów czy stowarzyszeń studenckich to idealny sposób na poznanie ciekawych ludzi i odkrycie w sobie nowych talentów.

Szymon Szymon
Życie studenckie to większa samodzielność. Duże wyzwanie związane z opanowaniem wiedzy przekazywanej na wykładach. Jednak poza okresem sesji, który wiąże się dla mnie zwykle z poświęceniem całego czasu na tak zwane "zakuwanie", jest dużo czasu na wszelkie aktywności pozauczelniane, poszerzanie horyzontów, spotkania, imprezy i korzystanie ze studenckiej wolności.

Co mówią nasi wykładowcy i wykładowczynie

Dr hab. Szymon Drobniak Dr hab. Szymon Drobniak
Studia uniwersyteckie dają szansę poznania niesamowitych ludzi, czy jako wykładowców - czy też jako kolegów i koleżanek studiujących. Czas studiów wspominam jako taką wybuchową mieszankę niezwykłych charakterów i osobowości - do której bardzo chętnie bym wrócił, gdyby tylko się dało. Poza tym chyba w żadnym innym miejscu nie nauczymy się tak dobrze kwestionowania rzeczywistości w produktywny sposób.


Przejdź do filmu

Wszystko o rekrutacji

Dział Rekrutacji na Studia

Centrum Wsparcia Dydaktyki

rekrutacja.uj.edu.pl
rekrutacja@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Rekrutacja na studia

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim jest prowadzona elektronicznie w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów: irk.uj.edu.pl. Za rekrutację na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim odpowiada Dział Rekrutacji na Studia. Jeśli masz pytania związane z rekrutacją, skontaktuj się z Działem bezpośrednio lub odwiedź strony: rekrutacja.uj.edu.plirk.uj.edu.pl.

Szczegółowe informacje o rekrutacji na ten kierunek studiów, w tym informacje o sposobie obliczania wyniku (np. lista branych pod uwagę wyników matury w przypadku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich, czy oceny ze studiów brane pod uwagę w przypadku studiów II stopnia), o wysokości opłat – rekrutacyjnej i za studia (jeśli studia są płatne), terminy oraz lista wymaganych dokumentów znajdują się w serwisie rekrutacyjnym IRK: irk.uj.edu.pl

Przeniesienie lub zmiana kierunku

Przeniesienie z innej uczelni, w tym także zagranicznej, lub zmiana kierunku studiów w ramach Uniwersytetu możliwe są, za zgodą dziekana: po ukończeniu pierwszego roku studiów i spełnieniu dodatkowych warunków określonych przez radę wydziału. W sprawie przeniesienia należy kontaktować się bezpośrednio z jednostką prowadzącą dane studia.

Zobacz również

Biuro Karier

Centrum Wsparcia Dydaktyki

biurokarier.uj.edu.pl
kariery@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Absolwenci i absolwentki

Absolwenci i absolwentki biologii są przygotowani do podjęcia pracy w laboratoriach badawczych, w przemyśle, administracji, w placówkach ochrony przyrody oraz dydaktycznych, a po studiach II stopnia są dodatkowo przygotowani do planowania i prowadzenia badań naukowych w różnych dziedzinach biologii, biomedycyny, rolnictwa, ochrony środowiska i przyrody. Osoby studiujące, które przygotowują się do zawodu nauczyciela biologii w szkole podstawowej i liceum oraz przyrody w szkole podstawowej, mają możliwość realizacji dodatkowych kursów w ramach szkolenia pedagogicznego.

Możliwości dalszej edukacji

Co mówią nasi absolwenci i absolwentki

Historie absolwentów: Paula Dobosz Historie absolwentów: Paula Dobosz
Jakie jest Pani najlepsze wspomnienie ze studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim? Mam bardzo wiele wspaniałych wspomnień i z przyjemnością wracam w myślach do tego okresu, a sam Kraków kocham miłością absolutną do dziś. Najlepsze wspomnienia mam z okresu pracy w labie, co było związane z moją praca magisterską. To właśnie wtedy zostałam zarażona genetyką tak skutecznie, że żadne późniejsze próby zmiany zawodu się nie udawały. 😊

Historie Absolwentów: Piotr Kowalski Historie Absolwentów: Piotr Kowalski
Moja kariera zawodowa zaczęła się już podczas studiów, bo to właśnie UJ umożliwił mi odkrycie pasji do nauki, w szczególności do biochemii oraz terapii genowej. Pierwsze kroki w laboratorium stawiałem w zakładzie Biotechnologii Medycznej pod opieką naukową prof. Józefa Dulaka i prof. Alicji Józkowicz. Było to również jedno z najlepszych wspomnień ze studiów na UJ.

Uniwersytet bliżej Was

Centrum Promocji i Komunikacji UJ

promocja.uj.edu.pl
wycieczki@uj.edu.pl

Oferta dla szkół

W związku z obecną sytuacją pandemiczną część wydarzeń zarówno wydziałowych, jak i uniwersyteckich może być odwołana lub prowadzona w innej niż opisana poniżej formie – sprawdź aktualne informacje na stronie organizatora.

Instytut Nauk o Środowisku Wydziału Biologii oferuje możliwość zwiedzenia Instytutu (laboratoria, sale wykładowe itp.) dla zorganizowanych grup młodzieży (klasy, koła przyrodnicze) pod opieką nauczyciela. Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z Instytutem.


Zapraszamy wszystkie szkoły na cykl spotkań "Uniwersytet Bliżej Was – wycieczki na Uniwersytet Jagielloński". Celem spotkań w ramach wycieczek jest zapoznanie uczniów z historią naszej Uczelni poprzez bogatą ofertą edukacyjną (wykłady, warsztaty, zajęcia laboratoryjne itd.). Aktualny program wydarzenia dostępny jest na stronie organizatora – Centrum Promocji i Komunikacji UJ.

Biblioteka Jagiellońska umożliwia zwiedzanie starej i nowej części budynku. Program wycieczki zawiera m. in. prezentacje informacji na temat historii Biblioteki i samego budynku oraz zwiedzanie Oddziału Magazynów. Na ofertę Collegium Maius składają się lekcje "Tropem nauki" i "Tropem historii i sztuki" oraz zajęcia online, które mają charakter interaktywny. Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą edukacyjną: Ogrodu Botanicznego, Centrum Edukacji Przyrodniczej, Instytutu Konfucjusza oraz Muzeum Anatomii CM UJ.

Kontakt

Studia prowadzone są na Wydziale Biologii, który ma swoją siedzibę na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z pytaniami dotyczącymi studiów możesz się zwrócić tu:

wydzial.biologii@uj.edu.pl

ul. Gronostajowa 7
30-387 Kraków
Telefon: (+48) 12 664 67 55, 664 60 47

biologia.uj.edu.pl
wb.uj.edu.pl