Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia matematyczno-przyrodnicze

Ośrodek Międzyobszarowych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych

 

Dostępne programy

studia I stopnia

do wyboru spośród oferty programowej 6 wydziałów, które zgłosiły akces do SMP

studia II stopnia

do wyboru spośród oferty programowej 6 wydziałów, które zgłosiły akces do SMP

Opis studiów

Studia matematyczno-przyrodnicze (SMP) to nowoczesny sposób studiowania na wydziałach nauk matematycznych i przyrodniczych Uniwersytetu Jagiellońskiego (27 kierunków do wyboru: astronomia, astrofizyka i kosmologia, biofizyka, biologia, biochemia, bioinformatyka, biotechnologia, biotechnologia molekularna, biofizyka molekularna i komórkowa, chemia, chemia medyczna, chemia zrównoważonego rozwoju, e-gospodarka przestrzenna, fizyka, fizyka dla firm, geologia, geografia, geografia i gospodarka przestrzenna, informatyka, informatyka analityczna, informatyka stosowana, informatyka gier komputerowych, matematyka, matematyka komputerowa, neurobiologia, zaawansowane materiały i nanotechnologie oraz zarządzanie zasobami przyrody). Student ma możliwość realizowania programu na aż sześciu wydziałach:

  • Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
  • Wydziale Biologii
  • Wydziale Chemii
  • Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
  • Wydziale Geografii i Geologii
  • Wydziale Matematyki i Informatyki

Co wyróżnia te studia?

Indywidualny tok studiów od ich rozpoczęcia, pod opieką tutora (opiekuna naukowego). Każdy słuchacz wybiera interesujące go kursy spośród całej oferty wydziałów matematyczno-przyrodniczych.

Interdyscyplinarność - możliwość uczęszczania na zajęcia z różnych dziedzin. Wstępny wybór kierunku wiodącego (jednego z dwudziestu jeden) następuje na pierwszym roku studiów a ostateczny pod koniec drugiego roku studiów. Uwaga: dowolność wyboru kierunku wiodącego jest ograniczona pewnymi restrykcjami, patrz punkt: Komunikaty Rady Programowej SMP i Regulamin SMP. Po ukończeniu pierwszego stopnia (3 lata) studiów absolwent uzyskuje tytuł licencjata w zakresie wybranego kierunku, a w przypadku kontynuacji nauki w trybie studiów SMP na drugim stopniu (2 lata) i ich ukończeniu, absolwent uzyskuje tytuł magistra jednego z dwudziestu dwóch kierunków.

Rozwijanie samodzielności, kształtowanie umiejętności dokonywania wyboru, rozbudzanie zainteresowań, indywidualne możliwości rozwoju dla każdego studenta, wczesne zaangażowanie w pracę naukową owocują znakomitym przygotowaniem słuchaczy SMP do dalszej drogi życiowej. Dotychczasowe doświadczenie (studia działają od roku 1993/94) pokazuje, że studenci SMP wyróżniają się zdecydowanie swoimi wynikami w nauce, zbierając liczne nagrody i stypendia.

👉  Nagrody i wyróżnienia naszych studentów

Program studiów

Studia w trybie SMP umożliwiają realizację poszczególnych kierunków wiodących w trybie studiów indywidualnych i interdyscyplinarnych. Przeznaczone są dla szczególnie zdolnych kandydatów o szerokich ścisłych i przyrodniczych zainteresowaniach.

Forma kształcenia w ramach studiów matematyczno-przyrodniczych polega na organizowaniu, w porozumieniu z opiekunem naukowym (tutorem) już od pierwszego roku swojego indywidualnego programu studiów, realizując wymagane minimum kierunku wiodącego i korzystając z oferty programowej jednostek dydaktycznych UJ tworzących te studia. Ponadto student ma możliwość działalności naukowej pod kierunkiem swojego opiekuna. Taki model studiów odpowiada wymaganiom współczesności, będąc jednocześnie powrotem do źródeł idei uniwersyteckiej.

Programy wszystkich studiów dostępne są na stronie sylabus.uj.edu.pl.

 

Sprawy studenckie

Dział Spraw Studenckich

Centrum Wsparcia Dydaktyki

studiuje.uj.edu.pl
studenckie@uj.edu.pl
ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków

Dział Spraw Stypendialnych

Centrum Wsparcia Dydaktyki

stypendia.uj.edu.pl
stypendia@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Życie studenckie

Studia to nie tylko nauka i uczestnictwo w wykładach lub ćwiczeniach, ale również okazja do rozwijania pasji i zainteresowań. Na Uniwersytecie Jagiellońskim działa prężnie wiele kół naukowych i organizacji studenckich, zarówno tych wydziałowych, jak i ogólnouniwersyteckich, które umożliwią aktywne spędzanie wolnego czasu, poszerzenie wiedzy, rozwijanie talentów, udział w ciekawych, nieszablonowych projektach, wyjazdy badawcze i integracyjne, uczestnictwo w konferencjach naukowych oraz poznanie nowych ludzi poza salą wykładową. Studenci studiów matematyczno-przyrodniczych mogą zaangażować się w działalność licznych kół naukowych poszczególnych wydziałów współpracujących w ramach SMP lub w działalność Koła Matematyczno-Przyrodniczego Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Osoby ciekawe świata, lubiące podróże mogą w trakcie studiów wyjechać na wymianę do jednego z licznych zagranicznych uniwersytetów w ramach programu Erasmus+ lub wziąć udział w programie MOST (mobilność krajowa).

Więcej niż studiowanie

Co mówią nasi studenci i studentki

Daniil Daniil
Jak dobrze wykorzystać czas na studiach? Zrozumieć co porusza twój umysł i rozwijać się w tym kierunku. Nie ma niełączących się ze sobą dziedzin zainteresowań człowieka. Pasjonujesz się muzyką i jednocześnie ciekawi Cię biologia, proszę, istnieje bioakustyka, badająca powstawanie dźwięków, ich odbieranie i wpływ na organizmy. Być może zamiast biologii preferujesz chemię, wtedy na pewno zainteresuje Cię sonochemia, badająca wpływ ultradźwięków na reakcje chemiczne. Czas na studiach trzeba poświęcić na rozwój swoich pasji i zainteresowań. Sprawdź oferty rozmaitych kół naukowych, są wyjazdy naukowo-integracyjne, projekty zespołowe, konferencje naukowe i inne. Osobiście zawsze marzyłem o zbadaniu jaskiń czy podziemi starych zamków. Pragnienie to mogłem zrealizować dzięki wyjazdom w celu zliczenia nietoperzy w tych lokacjach. Są dziesiątki możliwości na UJ dla uspokojenia swojej ciekawości świata, wystarczy tylko chcieć.


Przejdź do filmu

Wszystko o rekrutacji

Dział Rekrutacji na Studia

Centrum Wsparcia Dydaktyki

rekrutacja.uj.edu.pl
rekrutacja@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Rekrutacja na studia

Studia I stopnia

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim jest prowadzona elektronicznie w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów: irk.uj.edu.pl. Za rekrutację na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim odpowiada Dział Rekrutacji na Studia. Jeśli masz pytania związane z rekrutacją, skontaktuj się z Działem bezpośrednio lub odwiedź strony: rekrutacja.uj.edu.plirk.uj.edu.pl.

Szczegółowe informacje o rekrutacji na ten kierunek studiów, w tym informacje o sposobie obliczania wyniku (np. lista branych pod uwagę wyników matury w przypadku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich, czy oceny ze studiów brane pod uwagę w przypadku studiów II stopnia), o wysokości opłat – rekrutacyjnej i za studia (jeśli studia są płatne), terminy oraz lista wymaganych dokumentów znajdują się w serwisie rekrutacyjnym IRK: irk.uj.edu.pl

Studia II stopnia

Rejestracja na te studia nie jest prowadzona za pośrednictwem systemu IRK. Kandydat dokonuje rejestracji na jeden z kierunków studiów II stopnia prowadzonych w ramach SMP według zasad obowiązujących na tym kierunku studiów. Kandydat, który spełnia wymogi rekrutacyjne na studia II stopnia, uzyskuje status studenta SMP, potwierdzany przez Radę Programową SMP, za pośrednictwem Kierownika ds. SMP.

Przeniesienie lub zmiana kierunku

Przeniesienie z innej uczelni, w tym także zagranicznej, lub zmiana kierunku studiów w ramach Uniwersytetu możliwe są, za zgodą dziekana: po ukończeniu pierwszego roku studiów i spełnieniu dodatkowych warunków określonych przez radę wydziału. W sprawie przeniesienia należy kontaktować się bezpośrednio z jednostką prowadzącą dane studia.

Zobacz również

Biuro Karier

Centrum Wsparcia Dydaktyki

biurokarier.uj.edu.pl
kariery@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Absolwenci i absolwentki

Absolwent/absolwentka studiów matematyczno-przyrodniczych posiada uprawnienia i kompetencje absolwenta/absolwentki kierunku wiodącego, z którego uzyskał licencjat lub magisterium. Powinien/powinna posiadać dogłębną wiedzę ścisłą oraz/lub przyrodniczą, a także cechować się dużą samodzielnością poznawczą kluczową w ewentualnej dalszej pracy naukowej. Wzbogacenie wykształcenia kierunkowego o elementy interdyscyplinarne i uzupełnienie zdobytej wiedzy o m.in. znajomość metodologii różnych dziedzin nauk ścisłych i przyrodniczych ma istotny wpływ na zwiększenie innowacyjności i operacyjności myślenia naukowego.

Możliwości dalszej edukacji

Uniwersytet bliżej Was

Centrum Promocji i Komunikacji UJ

promocja.uj.edu.pl
wycieczki@uj.edu.pl

Oferta dla szkół

Z ofertą zajęć i wydarzeń dedykowanych dla szkół, przygotowaną przez wydziały współpracujące w ramach SMP, zapoznasz się na stronie Wydziały UJ: oferta dla szkół, na stronach wydziałów oraz w tej witrynie – w kartach poszczególnych studiów.


Zapraszamy wszystkie szkoły na cykl spotkań "Uniwersytet Bliżej Was – wycieczki na Uniwersytet Jagielloński". Celem spotkań w ramach wycieczek jest zapoznanie uczniów z historią naszej Uczelni poprzez bogatą ofertą edukacyjną (wykłady, warsztaty, zajęcia laboratoryjne itd.). Aktualny program wydarzenia dostępny jest na stronie organizatora – Centrum Promocji i Komunikacji UJ.

Biblioteka Jagiellońska umożliwia zwiedzanie starej i nowej części budynku. Program wycieczki zawiera m. in. prezentacje informacji na temat historii Biblioteki i samego budynku oraz zwiedzanie Oddziału Magazynów. Na ofertę Collegium Maius składają się lekcje "Tropem nauki" i "Tropem historii i sztuki" oraz zajęcia online, które mają charakter interaktywny. Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą edukacyjną: Ogrodu Botanicznego, Centrum Edukacji Przyrodniczej, Instytutu Konfucjusza oraz Muzeum Anatomii CM UJ.

 

Kontakt

Jednostką prowadząca studia jest Ośrodek Międzyobszarowych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych, który swoją siedzibę ma na Kampusie 600-lecia Odnowienia UJ położonym w dzielnicy Krakowa Ruczaj, w budynku Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Z pytaniami dotyczącymi studiów możesz się zwrócić tu:

smp@uj.edu.pl
smp.uj.edu.pl

ul. Łojasiewicza 11, pokój nr H-0-04 parter
30-348 Kraków
Telefon: (+48) 12 664 46 10