Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Etyka

Wydział Filozoficzny

Dostępne programy

studia I stopnia

nie są prowadzone

studia II stopnia

forma: studia stacjonarne

język studiów: polski

profil studiów: ogólnoakademicki

czas trwania: 2 lata (4 semestry)

tytuł zawodowy: magister

dyscyplina wiodąca: filozofia

Od roku akademickiego 2023/2024 znosi się i wygasza studia na kierunku etyka,
rekrutacja na te studia nie będzie już prowadzona.
Kształcenie będzie prowadzone do końca okresu studiów przewidzianego w programie studiów.

Informacje lub linki umieszczone na tej stronie mogę być już nieaktualne.

Opis studiów

Czym jest etyka na UJ? To interdyscyplinarne studia magisterskie przeznaczone dla absolwentów innych kierunków, w tym osób prowadzących już aktywne życie zawodowe, które chcą nabyć dodatkowe kompetencje ogólnoetyczne oraz kompetencje w zakresie analizy etycznej w obszarze swojej podstawowej dziedziny naukowej. Modułowa struktura studiów powoduje, że studenci zapoznają się z konkretnymi problemami etycznymi, przed którymi stoją instytucje naukowe, administracyjne, społeczne i polityczne. Wspólnie ze studentami takich kierunków jak prawo czy biotechnologia pracują nad modelami etyki zawodowej. W ten sposób nabywają najważniejszą kompetencję absolwenta studiów (przyszłego specjalisty ds. etycznych): zdolność do scalania perspektyw ściśle zawowodych oraz ogólnoetycznych, aspektów technicznych i wymiaru (między-)ludzkiego. Cztery moduły interdyscyplinarne zaplanowano według zasady "od ujęć humanistycznych, typowych dla etyki i filozofii, do ujęć praktycznych, związanych z pracą nad żywym i nieżywym ludzkim ciałem", stąd moduły ułożono w kolejności "Antropologia kulturowa", "Prawo a etyka", "Antropologia medyczna w badanich historycznoarcheologicznych" oraz "Biotechnologia".

Informacje o Wydziale

Wydział Filozoficzny jest jednym z najstarszych wydziałów na naszej uczelni, ponieważ powstał w 1364 roku. Posiada kategorię A+ nadaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kierunki studiów prowadzone na Wydziale od lat zajmują czołowe miejsca w rankingach opracowywanych przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy", uzdolnieni studenci Wydziału rokrocznie zasilają grono laureatów prestiżowego programu Diamentowy Grant oraz odnoszą sukcesy w krajowych i międzynarodowych konkursach. Wydział Filozoficzny to miejsce, gdzie człowiek stawiany jest w centrum zainteresowań badawczych. W trakcie studiów można poznać siebie, innych ludzi, różnorodne kultury i religie, a także zrozumieć świat, jednostkę i społeczeństwo.

Wydział składa się z 5 instytutów: Filozofii, Pedagogiki, Psychologii, Religioznawstwa i Socjologii oraz Katedry Porównawczych Studiów Cywilizacji. Zajęcia na kierunku etyka prowadzone są w Instytucie Filozofii, w ścisłym centrum Krakowa.

Rankingi, wyróżnienia, akredytacje

  • Kategoria naukowa A w dyscyplinie wiodącej "filozofia" przyznana Uniwersytetowi Jagiellońskiemu decyzją Ministra Edukacji i Nauki

Przejdź do filmu

Program studiów

W programie studiów znajdziesz informacje o tym, na jakie przedmioty będziesz uczęszczać, studiując na tym kierunku. Program mówi o tym, jakie przedmioty są przewidziane w poszczególnych semestrach studiów, które są obowiązkowe, które należą do grupy przedmiotów do wyboru (tzw. przedmiotów fakultatywnych), które z nich kończą się egzaminem, a które nie. Każdy przedmiot ma w takim programie studiów swój sylabus, czyli opis, czego w ramach tego przedmiotu uczą się studenci i studentki.

Sprawy studenckie

Dział Spraw Studenckich

Centrum Wsparcia Dydaktyki

studiuje.uj.edu.pl
studenckie@uj.edu.pl
ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków

Dział Spraw Stypendialnych

Centrum Wsparcia Dydaktyki

stypendia.uj.edu.pl
stypendia@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Życie studenckie

Studia to nie tylko nauka i uczestnictwo w wykładach lub ćwiczeniach, ale również okazja do rozwijania pasji i zainteresowań. Na Uniwersytecie Jagiellońskim działa prężnie wiele kół naukowych i organizacji studenckich, zarówno tych wydziałowych, jak i ogólnouniwersyteckich, które umożliwią aktywne spędzanie wolnego czasu, poszerzenie wiedzy, rozwijanie talentów, udział w ciekawych, nieszablonowych projektach, wyjazdy badawcze i integracyjne, uczestnictwo w konferencjach naukowych oraz poznanie nowych ludzi poza salą wykładową. Przy Wydziale Filozoficznym działają liczne studenckie koła naukowe m. in. Koło Naukowe Studentów Etyki.

Wszystkie osoby zainteresowane międzynarodowym wymiarem studiowania, mogą korzystać z możliwości, jakie oferują m.in. program Erasmus+, Utrecht Network, udział w wymianie bilateralnej czy uniwersytet europejski Una Europa, mogą również wziąć udział w wymianie krajowej w ramach programu MOST.

Więcej niż studiowanie


Przejdź do filmu

Zobacz również

Biuro Karier

Centrum Wsparcia Dydaktyki

biurokarier.uj.edu.pl
kariery@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Absolwenci i absolwentki

W związku z rozwojem technologicznym, rynek pracy wymusił pojawienie się nowego typu specjalistów, czyli osób zajmujących się jego etycznymi aspektami, np.:

  • dopuszczalność stosowania technologii do diagnozowania i leczenia chorób
  • traktowanie ludzkich szczątków w trakcie badań naukowych
  • rozwiązywanie konfliktów międzykulturowych

Są to np. eksperci ds. etyki zawodowej, członkowie komisji etycznych, pracownicy administracji zajmujący się delikatnymi kwestiami społecznymi (osoby niepełnosprawne czy przewlekle chore, ofiary mobbingu etc.), osoby przygotowane do pracy na pograniczu akademickiej etyki i praktyki ekonomicznej, społecznej oraz politycznej. Studia przygotowują absolwentów do tego, aby samodzielnie rozwijać się w w/w. obszarach. Program studiów przygotowany został w taki sposób, aby absolwenci innych kierunków, w tym osoby prowadzące już aktywne życie zawodowe, mogli dodatkowo nabyć kompetencje ogólnoetyczne oraz kompetencje w zakresie analizy etycznej w obszarze swojej podstawowej dziedziny naukowej.

Studia, uzupełnione o studium pedagogiczne, przygotowują i dają uprawnienia do nauczania etyki i filozofii w szkołach.

Możliwości dalszej edukacji

Kontakt

Studia prowadzone są w Instytucie Filozofii, który jest jednostką wchodzącą w skład Wydziału Filozoficznego. Instytut ma swoją siedzibę w centrum Krakowa. Z pytaniami dotyczącymi studiów możesz się zwrócić tu:

filozofia@uj.edu.pl

ul. Grodzka 52
31-044 Kraków
Telefon: (+48) 12 663 17 32

filozofia.uj.edu.pl
phils.uj.edu.pl