Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata

Wydział Filozoficzny

Dostępne programy

studia I stopnia

forma: studia stacjonarne

język studiów: polski

profil studiów: ogólnoakademicki

czas trwania: 3 lata (6 semestrów)

tytuł zawodowy: licencjat

dyscyplina: nauki o kulturze i religii

studia II stopnia

forma: studia stacjonarne

język studiów: polski

profil studiów: ogólnoakademicki

czas trwania: 2 lata (4 semestry)

tytuł zawodowy: magister

dyscyplina: nauki o kulturze i religii

Opis studiów

Zastanawiasz się, czym jest religia? Dlaczego znajdujemy ją we wszystkich kulturach? Jakie są różnice, a jakie podobieństwa między judaizmem, chrześcijaństwem i islamem? Co sprawia, że ludzie wierzą w istoty nadprzyrodzone? Jaką rolę odegrała religia w ewolucji człowieka i historii ludzkości? W jaki sposób motywuje ludzi do działania? Jaki wpływ wywiera na społeczeństwo, politykę, kulturę, gospodarkę? Jeśli tak, religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata jest dobrym kierunkiem, by poszukać odpowiedzi. Instytut Religioznawstwa UJ jest miejscem wyjątkowym. Studia religioznawcze wprowadzą Cię w wiele dyscyplin naukowych: antropologię, etnologię, filozofię, historię, politologię, psychologię i socjologię. Studia te wiążą się także z interesującym programem naukowych spotkań: wykładów gościnnych, cyklicznych seminariów, konferencji i prelekcji. Także z wydarzeniami łączącymi popularyzację nauki o religii w przestrzeni publicznej: pokazy filmowe, Dyskusyjny Klub Filmowy.

👉  Przeczytaj, dlaczego warto studiować religioznawstwo na UJ

Informacje o Wydziale

Wydział Filozoficzny jest jednym z najstarszych wydziałów na naszej uczelni, ponieważ powstał w 1364 roku. Posiada kategorię A+ nadaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kierunki studiów prowadzone na Wydziale od lat zajmują czołowe miejsca w rankingach opracowywanych przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy", uzdolnieni studenci Wydziału rokrocznie zasilają grono laureatów prestiżowego programu Diamentowy Grant oraz odnoszą sukcesy w krajowych i międzynarodowych konkursach. Wydział Filozoficzny to miejsce, gdzie człowiek stawiany jest w centrum zainteresowań badawczych. W trakcie studiów można poznać siebie, innych ludzi, różnorodne kultury i religie, a także zrozumieć świat, jednostkę i społeczeństwo.

Wydział składa się z 5 instytutów: Filozofii, Pedagogiki, Psychologii, Religioznawstwa i Socjologii oraz Katedry Porównawczych Studiów Cywilizacji. Zajęcia na kierunku religioznawstwo prowadzone są w Instytucie Religioznawstwa, w ścisłym centrum Krakowa. Instytut to miejsce wyjątkowe – to jedyna polska placówka prowadząca licencjackie i magisterskie interdyscyplinarne studia z zakresu religioznawstwa, z kolei Wydział Filozoficzny to jedyna polska placówka posiadająca prawo do nadawania tytułów doktora i doktora habilitowanego z zakresu religioznawstwa. Instytut oferuje program „Religioznawstwo 30 plus", w ramach którego studenci studiów II stopnia, aktywni zawodowo, moją możliwość indywidualnego trybu studiowania, który ułatwia godzenie obowiązków zawodowych i rodzinnych ze studiami.

👉  Dlaczego warto studiować w Instytucie Religioznawstwa UJ?

Rankingi, wyróżnienia, akredytacje

  • Ocena pozytywna przyznana przez Polską Komisję Akredytacyjną (PKA) dla kierunku religioznawstwo
  • Kategoria naukowa B+ w dyscyplinie "nauki o kulturze i religii" przyznana Uniwersytetowi Jagiellońskiemu decyzją Ministra Edukacji i Nauki

Program studiów

W programie studiów znajdziesz informacje o tym, na jakie przedmioty będziesz uczęszczać, studiując na tym kierunku. Program mówi o tym, jakie przedmioty są przewidziane w poszczególnych semestrach studiów, które są obowiązkowe, które należą do grupy przedmiotów do wyboru (tzw. przedmiotów fakultatywnych), które z nich kończą się egzaminem, a które nie. Każdy przedmiot ma w takim programie studiów swój sylabus, czyli opis, czego w ramach tego przedmiotu uczą się studenci i studentki.

Sprawy studenckie

Dział Spraw Studenckich

Centrum Wsparcia Dydaktyki

studiuje.uj.edu.pl
studenckie@uj.edu.pl
ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków

Dział Spraw Stypendialnych

Centrum Wsparcia Dydaktyki

stypendia.uj.edu.pl
stypendia@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Życie studenckie

Studia to nie tylko nauka i uczestnictwo w wykładach lub ćwiczeniach, ale również okazja do rozwijania pasji i zainteresowań. Na Uniwersytecie Jagiellońskim działa prężnie wiele kół naukowych i organizacji studenckich, zarówno tych wydziałowych, jak i ogólnouniwersyteckich, które umożliwią aktywne spędzanie wolnego czasu, poszerzenie wiedzy, rozwijanie talentów, udział w ciekawych, nieszablonowych projektach, wyjazdy badawcze i integracyjne, uczestnictwo w konferencjach naukowych oraz poznanie nowych ludzi poza salą wykładową. Przy Wydziale Filozoficznym działają liczne studenckie koła naukowe m. in. Koło Naukowe Studentów Religioznawstwa. Instytut prowadzi bloga, który jest platformą wymiany myśli i spostrzeżeń dotyczących religii. Każdy student i pracownik instytutu jest zaproszony do jego współtworzenia.

Wszystkie osoby zainteresowane międzynarodowym wymiarem studiowania, mogą korzystać z możliwości, jakie oferują m.in. program Erasmus+, Utrecht Network, udział w wymianie bilateralnej czy uniwersytet europejski Una Europa, mogą również wziąć udział w wymianie krajowej w ramach programu MOST.

Więcej niż studiowanie


Przejdź do filmu

Wszystko o rekrutacji

Dział Rekrutacji na Studia

Centrum Wsparcia Dydaktyki

rekrutacja.uj.edu.pl
rekrutacja@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Rekrutacja na studia

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim jest prowadzona elektronicznie w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów: irk.uj.edu.pl. Za rekrutację na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim odpowiada Dział Rekrutacji na Studia. Jeśli masz pytania związane z rekrutacją, skontaktuj się z Działem bezpośrednio lub odwiedź strony: rekrutacja.uj.edu.plirk.uj.edu.pl.

Szczegółowe informacje o rekrutacji na ten kierunek studiów, w tym informacje o sposobie obliczania wyniku (np. lista branych pod uwagę wyników matury w przypadku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich, czy oceny ze studiów brane pod uwagę w przypadku studiów II stopnia), o wysokości opłat – rekrutacyjnej i za studia (jeśli studia są płatne), terminy oraz lista wymaganych dokumentów znajdują się w serwisie rekrutacyjnym IRK: irk.uj.edu.pl

Przeniesienie lub zmiana kierunku

Przeniesienie z innej uczelni, w tym także zagranicznej, lub zmiana kierunku studiów w ramach Uniwersytetu możliwe są, za zgodą dziekana: po ukończeniu pierwszego roku studiów i spełnieniu dodatkowych warunków określonych przez radę wydziału. W sprawie przeniesienia należy kontaktować się bezpośrednio z jednostką prowadzącą dane studia.

Zobacz również

Biuro Karier

Centrum Wsparcia Dydaktyki

biurokarier.uj.edu.pl
kariery@uj.edu.pl
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

Absolwenci i absolwentki

Umiejętności wykształcone podczas studiów religioznawczych są cenione przez pracodawców w Polsce i na świecie. Absolwenci pracują w instytucjach kultury, w reklamie, w bankach, w szkołach, w prasie, telewizji i portalach internetowych. Po pomyślnym ukończeniu studiów I stopnia absolwenci mogą jako religioznawcy prowadzić samodzielnie prace w zakresie doradztwa i przygotowania ekspertyz w kwestiach związanych z różnorodnością religijną i kulturową, a zwłaszcza:

  • badania naukowe w zakresie zjawisk religijnych zarówno na przestrzeni dziejów jak i we współczesnym społeczeństwie;
  • ekspertyz i konsultacji specjalistycznych (dla instytucji rządowych, pozarządowych, dyplomacji, misji wojskowych, jednostek zajmujących się sprawami imigracji, mediów, wydawnictw, wymiaru sprawiedliwości, personelu medycznego, firm – to jest wszystkich, którzy stykają się z zagadnieniem religii w wymiarze zarówno teoretycznym, jak i praktycznym);
  • analiz kwestii religijnych w prawodawstwie i ustawodawstwie;
  • informacji społecznej i archiwizowania danych o religiach zarówno w przeszłości, jak i teraźniejszości.

Studia II stopnia pozwalają na dostarczenie społeczeństwu ekspertów potrafiących diagnozować problemy związane z interakcjami sfer religijnych, kulturowych i społecznych oraz poprawnie identyfikować zjawiska religijne i ich specyfikę. Znajomość mechanizmów kreowania i funkcjonowania religijnych modeli symbolicznych świata pozwala im podejmować pracę w dziedzinach związanych z aktywnością symboliczną.

Możliwości dalszej edukacji

Uniwersytet bliżej Was

Centrum Promocji i Komunikacji UJ

promocja.uj.edu.pl
wycieczki@uj.edu.pl

Oferta dla szkół

W związku z obecną sytuacją pandemiczną część wydarzeń zarówno wydziałowych, jak i uniwersyteckich może być odwołana lub prowadzona w innej niż opisana poniżej formie – sprawdź aktualne informacje na stronie organizatora.

Zapraszamy wszystkie szkoły na cykl spotkań "Uniwersytet Bliżej Was – wycieczki na Uniwersytet Jagielloński". Celem spotkań w ramach wycieczek jest zapoznanie uczniów z historią naszej Uczelni poprzez bogatą ofertą edukacyjną (wykłady, warsztaty, zajęcia laboratoryjne itd.). Aktualny program wydarzenia dostępny jest na stronie organizatora – Centrum Promocji i Komunikacji UJ.

Biblioteka Jagiellońska umożliwia zwiedzanie starej i nowej części budynku. Program wycieczki zawiera m. in. prezentacje informacji na temat historii Biblioteki i samego budynku oraz zwiedzanie Oddziału Magazynów. Na ofertę Collegium Maius składają się lekcje "Tropem nauki" i "Tropem historii i sztuki" oraz zajęcia online, które mają charakter interaktywny. Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą edukacyjną: Ogrodu Botanicznego, Centrum Edukacji Przyrodniczej, Instytutu Konfucjusza oraz Muzeum Anatomii CM UJ.

Kontakt

Studia prowadzone są w Instytucie Religioznawstwa, który jest jednostką wchodzącą w skład Wydziału Filozoficznego. Instytut ma swoją siedzibę w centrum Krakowa. Z pytaniami dotyczącymi studiów możesz się zwrócić tu:

religioznawstwo@uj.edu.pl

ul. Grodzka 52
31-044 Kraków
Telefon: (+48) 12 663 17 78

religioznawstwo.uj.edu.pl
phils.uj.edu.pl