Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Co nowego w ofercie Uniwersytetu Jagiellońskiego?

Jak co roku Uniwersytet Jagielloński przygotował dla kandydatów bogatą ofertę – łącznie ponad 270 studiów, w tym kilkanaście programów w języku angielskim, a także kilka nowości.

PrivacyPrivacy Facebook Twitter Linkedin Reddit Word to Clean HTML ConverterWord HTML Undo New page indentation compress encoding option ico option2 option3 option4 option5 option6 option7 option8Clean -

Sztuczna inteligencja

Sztuczna inteligencja, studia pierwszego stopnia prowadzone na Wydziale Matematyki i Informatyki, to nowość w rekrutacji na rok akademickim 2024/25. Studia te przygotowują specjalistów w zakresie AI – programistów specjalizujących się w nowoczesnych i innowacyjnych metodach dotyczących nauczania maszynowego i zaawansowanych sieci neuronowych, posiadających kompetencje techniczne na światowym poziomie. Obecnie eksperci zajmujący się sztuczną inteligencją znajdują pracę w obrębie przetwarzania danych, analizy tekstów, robotyki, rozszerzonej rzeczywistości, analizy danych giełdowych, analizy szeregów czasowych, segmentu energetycznego, telekomunikacji, transportu i szeroko rozumianego rozwoju linii produkcyjnych. Biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój AI w ostatnich latach, w przyszłości można spodziewać się wzrostu liczby stanowisk pracy dla osób specjalizujących się w tej tematyce.

Więcej o kierunku sztuczna inteligencja przeczytać można tutaj, z kolei z zasadami rekrutacji zapoznać można się na irk.uj.edu.pl w karcie studiów.

East European Studies: Languages and Discourses

Anglojęzyczne studia licencjackie East European Studies: Languages and Discourses powstały z myślą o wszystkich tych, którzy pragną zdobyć kompleksową wiedzę o Europie Wschodniej, zyskać łatwość jej wykorzystania w działalności zawodowej w języku angielskim, a także gruntownie poznać kluczowe języki regionu. Program studiów pozwala na dogłębne zrozumienie kulturowych podstaw konfliktów, których areną jest Europa Wschodnia, wyposażając studentów w wiedzę na temat specyfiki poszczególnych krajów. W ten sposób zapewnia uzyskanie kompetencji interkulturowych, niezbędnych w dziennikarstwie czy sektorze pozarządowym, a niezwykle przydatnych również w biznesie i administracji. Program studiów w całości realizowany jest w języku angielskim oraz przewiduje intensywną naukę dwóch języków obcych – rosyjskiego i ukraińskiego; obcokrajowcy jako język swojej specjalizacji mogą wybrać również polski.

Więcej o kierunku East European Studies: Languages and Discourses przeczytać można tutaj, z kolei z zasadami rekrutacji zapoznać można się na irk.uj.edu.pl w karcie studiów.

Analiza danych społeczny

Na absolwentów studiów pierwszego stopnia czeka w ofercie UJ nowość przygotowana przez Wydział Filozoficzny – analiza danych społecznych. Te interdyscyplinarne studia drugiego stopnia, prowadzone przy współpracy wykładowców z różnych jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz praktyków z biznesu, integrują treści z zakresu nauk społecznych z wykorzystaniem wiedzy kierunków ścisłych (matematycznych i informatycznych). Kształcą specjalistów i specjalistki, którzy nie tylko potrafią programować rozwiązania (od strony informatycznej), analizować dane (statystyka), ale rozumieją złożone zagadnienia społeczne i poprawnie aplikują wiedzę z różnych dyscyplin społecznych oraz posiadają kompetencje społeczne, które są obecnie wskazywane przez pracodawców jako istotne (umiejętność pracy grupowej, komunikacja, zarządzanie czasem, realizacja prac projektowych).

Więcej o kierunku analiza danych statystycznych przeczytać można tutaj, z kolei z zasadami rekrutacji zapoznać można się na irk.uj.edu.pl w karcie studiów.

Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną

Kolejną nowością, jaką przygotował dla kandydatów Wydział Filozoficzny, są studia magisterskie na kierunku pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną. Skupiają się one na przygotowaniu absolwentów/absolwentek do roli pedagogów, specjalizujących się w profilaktyce społecznej i resocjalizacji. Program studiów obejmuje rozwijanie umiejętności projektowania i realizacji działań profilaktyczno-resocjalizacyjnych, diagnozowanie problemów z obszaru profilaktyki społecznej i resocjalizacji, zarządzanie kryzysowe, mediację, działania w środowisku wielokulturowym, a także twórcze rozwiązywanie problemów w zakresie profilaktyki społecznej, resocjalizacji i reintegracji społecznej. Studia trwają dwa lata i przygotowują do pracy w różnych instytucjach, m.in. oświatowych, opiekuńczych, resocjalizacyjnych, penitencjarnych, oraz w otwartym środowisku.

Więcej o kierunku pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną przeczytać można tutaj, z kolei z zasadami rekrutacji zapoznać można się na irk.uj.edu.pl w karcie studiów.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Elektroradiologia

Jedną z nowości w rekrutacji na rok akademickim 2023/24 są studia II stopnia elektroradiologia prowadzone przez Wydział Nauk o Zdrowiu. Do tej pory kształcenie możliwe było wyłącznie na studiach I stopnia.

Elektroradiologia to studia, które uczą wykonywania badań diagnostycznych i terapeutycznych w zakresie radiologii, radioterapii i medycyny nuklearnej, a także diagnostyki elektromedycznej (elektrokardiografia, elektroencefalografia, elektromiografia i inne). Ich celem jest wykształcenie nowej kadry dla potrzeb opieki zdrowotnej kraju, a zwłaszcza szeroko pojętej diagnostyki obrazowej i elektromedycznej oraz radioterapii i medycyny nuklearnej. Podstawą kształcenia na kierunku elektroradiologia jest wiedza ogólna z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu, a także nauk społecznych.

Więcej o kierunku elektroradiologia przeczytać można tutaj, z kolei z zasadami rekrutacji zapoznać można się na irk.uj.edu.pl w karcie studiów.

Filologia ukraińska. Język – komunikacja – przekład

Kolejną nowością w rekrutacji na rok akademickim 2023/24 jest filologia ukraińska. Język – komunikacja – przekład. Są to studia II stopnia i oferowane są przez Wydział Filologiczny.

Filologia ukraińska. Język – komunikacja – przekład to kierunek, który, zgodnie ze swą nazwą, koncentruje się na trzech kluczowych aspektach: praktycznej znajomości języka ukraińskiego, jego specyfice kulturowej (i związanych z nią potencjalnych problemach w międzykulturowej komunikacji) oraz przekładach z języka polskiego na język ukraiński oraz z języka ukraińskiego na język polski, w tym również na tłumaczeniach tekstów specjalistycznych. Celem studiów jest wykształcenie specjalistów-tłumaczy i specjalistek-tłumaczek, dysponujących wysokimi kompetencjami językowymi, kulturowymi i translatorskimi, które pozwolą na swobodne poruszanie się w przestrzeni szeroko rozumianych kontaktów polsko-ukraińskich.

Więcej o kierunku filologia ukraińska przyczytać można tutaj, z kolei z zasadami rekrutacji zapoznać można się na irk.uj.edu.pl w karcie studiów.

Chemia zrównoważonego rozwoju

Jedną z nowości w rekrutacji na rok akademickim 2022/23 są studia II stopnia chemia zrównoważonego rozwoju oferowane przez Wydział Chemii UJ.

Kształcenie na kierunku chemia zrównoważonego rozwoju zapewnia zdobycie rzetelnej wiedzy w zakresie nauk chemicznych, ukierunkowanej na zagadnienia dotyczące szeroko pojętej chemii środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji w zakresie nowoczesnych technologii proekologicznych.

W programie studiów główny nacisk położono na wykształcenie umiejętności praktycznego zastosowania zdobytych wiedzy i kompetencji. W kontekście dużego zapotrzebowania na specjalistów wdrażających nową politykę środowiskową w Polsce przewidywać można, że absolwenci tego kierunku będą w kolejnych latach pożądanymi na rynku pracy ekspertami.

Twórcze pisanie

Kolejna z debiutujących w tym roku propozycji to kierunek twórcze pisanie. Są to studia II stopnia, które od października będzie można podjąć na Wydziale Polonistyki.

Studia na kierunku twórcze pisanie – zgodnie ze swoją nazwą – uczą przede wszystkim posługiwania się literackim językiem polskim w tworzeniu tekstów artystycznych i użytkowych. W trakcie kształcenia studenci nauczą się korzystania z różnych form literackich, właściwego stosowania narzędzi z zakresu poetyki, retoryki i kompozycji tekstu artystycznego, a także organizacji pracy pisarza i pisarki oraz świadomości społecznych i psychologicznych aspektów funkcjonowania tekstu.

Twórcze pisanie to studia doskonale wpisujące się w potrzeby branży kreatywnej i szeroko pojętej humanistyki. Wiedza i kompetencje zdobyte podczas zajęć realizowanych na tym kierunku pozwolą absolwentom na podjęcie pracy m.in. w instytucjach kultury, wydawnictwach, redakcjach, stacjach radiowych i telewizyjnych, a także w agencjach reklamowych.

Studia polskie dla cudzoziemców

Wydział Polonistyki przygotował także propozycję adresowaną głównie do kandydatów z zagranicy, mianowicie studia polskie dla cudzoziemców.

Są to unikalne w skali całego kraju studia I stopnia, które dają cudzoziemcom szansę na nauczenie się języka polskiego, ale także na poznanie literatury, historii i kultury naszego kraju. Oferta ta jest wyrazem otwarcia Uniwersytetu Jagiellońskiego na wielowątkowy dialog pomiędzy Polską a społeczeństwami innych krajów i kontynentów.

Ukończenie tych studiów daje przygotowanie potrzebne do pracy jako nauczyciel języka polskiego jako obcego, tłumacz, a także w miejscach takich jak instytucje kultury oraz w wielu sektorach gospodarki, również rynków zagranicznych, gdzie potrzebni są pracownicy ze znajomością języka polskiego.

Studia strategiczne nad Azją

Na absolwentów studiów I stopnia czeka w ofercie Uniwersytetu Jagiellońskiego kolejna nowość – studia strategiczne nad Azją. Są to stacjonarne studia II stopnia oferowane przez Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ.

Realizacja programu tego kierunku pozwoli na wykształcenie specjalistów z zakresu stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa i działalności gospodarczej, dodatkowo mogących się pochwalić znajomością jednego z języków orientalnych – arabskiego, chińskiego, japońskiego albo koreańskiego.

Absolwenci i absolwentki kierunku zatrudnienia będą mogli szukać m.in. w firmach operujących na rynkach azjatyckich, ale także w państwowych instytucjach, dyplomacji, organizacjach międzynarodowych, wojsku oraz służbach specjalnych.

Laboratoria kultury współczesnej

Nowość w postaci kierunku laboratoria kultury współczesnej dla kandydatów/kandydatek chcących podjąć kształcenie na studiach II stopnia przygotował Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej.

Studenci i studentki, którzy podejmą kształcenie na tym kierunku – w ramach praktycznych ćwiczeń, zadań projektowych i warsztatów, we współpracy ze środowiskami pozaakademickimi – poznają tajniki tworzenia współczesnej kultury i subkultur. Studia te stanowią połączenie zaawansowanej teorii z praktyką badawczą, będą na nich wykorzystywane eksperymentalne metody pracy, w tym specjalne narzędzia artystyczne i mają stanowić przygotowanie do krytycznego udziału w kulturze.

Ukończenie tych studiów daje przygotowanie potrzebne do pracy w organizacjach kultury i sztuki, m.in. w charakterze krytyków sztuki, kuratorów, animatorów życia wspólnotowego.

Zarządzanie w ochronie zdrowia

Kolejną nowością w rekrutacji na rok akademickim 2022/23 jest zarządzanie w ochronie zdrowia. Są to studia II stopnia oferowane przez Wydział Nauk o Zdrowiu będący częścią Collegium Medicum UJ.

O unikalności tych studiów stanowi ich międzywydziałowość, skutkująca interdyscyplinarnością i całościowym podejściem do problemów natury organizacyjnej, zarządczej i ekonomicznej, występujących w ochronie zdrowia.

Ukończenie tych studiów daje przygotowanie potrzebne do pracy na pozamedycznych stanowiskach pracy w rozwijającym się sektorze ochrony zdrowia, w tym do kierowania, administrowania i koordynowania opieką zdrowotną w podmiotach leczniczych oraz jednostkach samorządu terytorialnego.

Język ukraiński w biznesie i turystyce (z językiem rosyjskim)

Jedna z debiutujących w tym roku propozycji to kierunek język ukraiński w biznesie i turystyce (z językiem rosyjskim). Są to studia I stopnia, które od października będzie można podjąć na Wydziale Filologicznym. Interdyscyplinarny program kształcenia zakłada intensywną naukę języka ukraińskiego i rosyjskiego oraz gruntowne poznanie kulturowych i społeczno-ekonomicznych realiów Ukrainy.

Wiedza i kompetencje zdobyte podczas zajęć realizowanych na tym kierunku pozwolą absolwentom na podjęcie pracy m.in. w międzynarodowych firmach, administracji oraz sektorze turystycznym, a także na rozwój kariery tłumacza lub nauczyciela.

Region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe

Wydział Filologiczny przygotował dla tegorocznych kandydatów także inną, nową propozycję – kierunek region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe. Są to unikalne w skali całego kraju studia I stopnia poświęcone językowi i kulturze jednego z ważniejszych pod względem geopolitycznym regionów Europy, jakim są Karpaty, które obejmują tereny Polski, Ukrainy, Słowacji oraz Rumunii.

Na kierunku tym studenci będą równolegle uczyć się dwóch języków– słowackiego i ukraińskiego, będą mieli również możliwość poznania podstaw trzeciego języka, do wyboru rumuńskiego albo łemkowskiego. Ponadto, studentom zostanie przekazana wiedza dotycząca specyfiki społecznej, kulturowej i religijnej regionu karpackiego, wspólnych elementów kultur karpackich, a zarazem ich odrębności. Nie zabraknie też problematyki mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych. Obowiązkowym elementem studiów będą również badania terenowe przeprowadzane w Polsce i za granicą.

Ze względu na interdyscyplinarny charakter tego kierunku za realizację programu odpowiedzialni będą pracownicy Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ, a także instytutów: Filologii Słowiańskiej, Religioznawstwa oraz Etnologii i Antropologii Kulturowej.

Zarządzanie polityką społeczną

Kolejną nowością w rekrutacji na rok akademickim 2021/22 jest zarządzanie polityką społeczną. Są to studia I stopnia oferowane przez Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Ich program oparty jest na aktualnych wynikach badań naukowych realizowanych przez krajowe i zagraniczne ośrodki akademickie oraz ekspertów sektora publicznego, społecznego i gospodarczego. Unikalność kierunku wzmacnia dodatkowo oparcie oferowanych przedmiotów na współczesnej teorii nauk o zarządzaniu i jakości osadzonej w szerokim spektrum interdyscyplinarnej wiedzy na temat społecznych, psychologicznych, politycznych, ekonomicznych, prawnych i finansowych przyczyn, uwarunkowań i konsekwencji współczesnych problemów społecznych.

Poznana w trakcie studiów teoria w połączeniu z umiejętnościami praktycznymi, które studenci będą nabywali m.in. w trakcie praktyk, wizyt studyjnych, ćwiczeń, specjalistycznych zajęć informatycznych oraz uczestnictwa w licznych projektach naukowo-badawczych, w przyszłości umożliwi absolwentom podejmowanie i realizację właściwych działań na rzecz zaspokajania różnorodnych potrzeb obywateli oraz rozwiązywania zmiennych problemów społecznych.

Ukończenie tych studiów daje przygotowanie potrzebne do pracy na stanowiskach kierowniczych, eksperckich lub doradczych w administracji lokalnej, krajowej i międzynarodowej, a także w firmach sektora publicznego i prywatnego.

International Relations and Public Diplomacy

Również na absolwentów studiów I stopnia czeka w ofercie Uniwersytetu Jagiellońskiego nowość – kierunek International Relations and Public  Diplomacy. Są to stacjonarne studia II stopnia prowadzone w języku angielskim, które Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ realizuje we współpracy z Uniwersytetem w Sienie.

Dzięki tej kooperacji studenci zyskają szeroką perspektywę w zakresie dyplomacji publicznej, a także zdobędą wiedzę na temat globalnej gospodarki, prawa, a przede wszystkim historii i ewolucji stosunków międzynarodowych.

Realizacja przedmiotów oferowanych w ramach tego kierunku pozwoli na wykształcenie specjalistów w dziedzinie relacji międzynarodowych, którzy będą potrafili celnie analizować sytuację polityczną i ekonomiczną na świecie, a także wykorzystywać posiadaną wiedzę i umiejętności w pracy w instytucjach międzynarodowych, państwowych, regionalnych, jak również w organizacjach pozarządowych. 

Studenci będą kształcić się przez dwa semestry w Krakowie, a przez dwa w Sienie, co umożliwi im zdobycie podwójnego dyplomu.Studia te są realizowane ze środków programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.